Sak 4 - Godkjenning av sakliste

Landsstyret skal i henhold til vanlig praksis, jfr. lovenes § 3-1-2, 5. ledd og punkt 9 i den forretningsorden som landsstyret normalt vedtar hvert år, fastsette saklisten for møtet.
Sakslisten er oppdatert etter avstemming.

Landsstyremøte 2022

 • Sak 1
  Godkjenning av innkallingen
 • Sak 2
  Valg av dirigenter
 • Sak 3
  Forretningsorden
 • Sak 4
  Godkjenning av saklisten
 • Sak 5
  Valg av redaksjonskomite

Helsepolitikk

 • Sak 6
  Helsepolitisk debatt. Når alle lovpriser den offentlige helsetjenesten – hvorfor forvitrer den da?

Legeforeningens organisasjon

 • Sak 7
  Sentralstyrets melding om Den norske legeforenings virksomhet for perioden 1.1.21-31.12.21
 • Sak 8
  Tidsskriftet. Orienteringer v/ sjefredaktør
 • Sak 9
  Aktuelle saker
 • Sak 9.1
  Spesialistutdanning av leger – har vi fått en kvalitetsreform?
 • Sak 9.2
  Oppgavedeling eller oppgaveglidning. Oppgavedeling eller oppgavedeling må være faglig begrunnet – ikke drevet av økonomiske hensyn

Lovendringer

 • Sak 10
  Legeforeningens lover - diverse endringer
 • Sak 11
  Forslag om kontingent for medlemmer over 75 år

Regnskap og budsjett

 • Sak 12
  Godkjenning av regnskap for Den norske legeforening 2021
 • Sak 13
  Regnskaper for 2021 til landsstyrets orientering
 • Sak 14
  Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap for SOP 2021
 • Sak 15
  Budsjett for Den norske legeforening 2023

Utdanning

 • Sak 16
  Forslag om opprettelse av kompetanseområde i traumekirurgi
 • Sak 17
  Forslag om resolusjon – Sykehusbygg fullt og helt og ikke stykkevis og delt

 

Med vennlig hilsen
Den norske legeforening etter fullmakt

Siri Skumlien
generalsekretær

Anne Torill Nordli
stabsjef