Sak 6 - Helsepolitisk debatt: Når alle lovpriser den offentlige helsetjenesten – hvorfor forvitrer den da?

Den helsepolitiske debatten på landsstyremøtet gjennomføres tirsdag 31. mai 2022 fra klokken 13.30 til 15.30. President Anne-Karin Rime ønsker velkommen til debatten. Anne Grosvold, journalist og tidligere programleder i NRK, vil være ordstyrer.

Deltakere i årets debatt er:

 • Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Arbeiderpartiet)
 • Leder i helse- og omsorgskomiteen og helsepolitisk talsperson Tone Wilhelmsen Trøen (Høyre)
 • Andre nestleder i helse- og omsorgskomiteen og helsepolitisk talsperson Bård Hoksrud (Fremskrittspartiet)
 • Helsepolitisk talsperson Marian Hussein (Sosialistisk Venstreparti)

Om temaet: Når alle lovpriser den offentlige helsetjenesten – hvorfor forvitrer den da?
Norge har en helsetjeneste i verdensklasse. Selv om politikerne uttrykker et ønske om å styrke den offentlige helsetjenesten, står den overfor en rekke utfordringer som krever politiske løsninger. Fastlegeordningen er i krise, nye sykehus bygges for små og i psykiatrien er det stor mangel på psykiatere.

Fra fagfolk og ansatte i helsetjenesten ropes det varsko om at den offentlige helsetjenesten bygges ned. Stadig flere leger går over til helprivate aktører, og det er grunn til å stille spørsmål om dette på sikt kan føre til en todelt helsetjeneste. Legeforeningen er bekymret for forvitring av fagmiljøer og økt sosial ulikhet i helse. Vi stiller derfor spørsmålet: Er det politisk vilje til å satse på den offentlige helsetjenesten?

Under den helsepolitiske debatten ønsker sentralstyret å løfte følgende tre tema, i hver sin bolk:

Bolk 1: Ambisjonene for den offentlige helsetjenesten.

Bolk 2: Krisen i fastlegeordningen.

Bolk 3: Sykehus og sykehusbygg.

Spørsmål fra landsstyredelegatene
En sentral del av den helsepolitiske debatten hvert år er spørsmål fra landsstyredelegatene til politikerne. Landsstyredelegatene sender inn sine spørsmål til sekretariatet på forhånd.

Det er vurdert at det er tid til totalt 16 spørsmål. De innsendte spørsmålene vil bli sortert etter tema for de ulike bolkene, med ca. fem spørsmål per bolk. Dette gjøres for å sikre at alle tema blir dekket på en god måte, at så mange landsstyredelegater som mulig får utfordre politikerne, samtidig som politikerne gis anledning til å svare og debattere seg imellom. For å sikre en god flyt i debatten vil spørsmålene bli stilt gjennom hele bolken, og ikke i begynnelsen av hver bolk. Ordstyrer vil underveis i debatten kalle opp de aktuelle spørsmålsstillerne når det er deres tur.

Sentralstyret har vedtatt en fordeling av antall spørsmål til de ulike foreningsleddene med mål om å sikre god representasjon og spredning basert på representasjon i landsstyret.

 • Overlegeforeningen – 2 spørsmål
 • Allmennlegeforeningen – 2 spørsmål
 • Yngre legers forening – 2 spørsmål
 • Leger i samfunnsmedisinsk arbeid – 1 spørsmål
 • Praktiserende spesialisters forening – 1 spørsmål
 • Leger i vitenskapelige stillinger – 1 spørsmål
 • Norsk arbeidsmedisinsk forening – 1 spørsmål
 • Fagmedisinske foreninger – 3 spørsmål
 • Lokalforeningene – 2 spørsmål
 • Norsk medisinstudentforening – 1 spørsmål

Vi oppfordrer delegasjonene til å drøfte aktuelle spørsmål på sine styremøter og formøter, og beslutte hvem som skal stille spørsmålene og innretningen på disse. De fagmedisinske foreningene og lokalforeningene må bli enige om hvilke foreninger som får anledning til å stille spørsmål.

Det bes om at spørsmålene er så kort og konkrete som mulig, da dette sikrer bedre svar og diskusjon med politikerne. Det settes en tidsramme på maksimalt 1 minutt per spørsmål. Legeforeningens sekretariatet bistår gjerne med råd og veiledning rundt utforming av spørsmål.

Praktisk informasjon
Sekretariatet ber om å få tilsendt spørsmål og navn på spørsmålsstiller innen 30. mai kl. 16.00. Spørsmål og andre henvendelser om debatten sendes sekretariatet v/Gisle Bruknapp (gisle.bruknapp@legeforeningen.no).

Vi gleder oss til årets helsepolitiske debatt!

Den norske legeforeningens sentralstyre
Etter fullmakt

Siri Skumlien
Generalsekretær

Jorunn Fryjordet 
Avdelingsdirektør samfunnspolitisk  avd. 

Saksbehandler
Gisle Bruknapp
Seniorrådgiver helsepolitikk