Sak 11 - Arbeidsprogram 2023 - 2025

Hvert fjerde år beslutter landsstyret nytt prinsipprogram (se sak 10) og hvert annet år nytt arbeidsprogram. For å utarbeide forslag til nytt prinsipprogram for 2023 – 2027 og nytt arbeidsprogram for 2023 – 2025 besluttet sentralstyret høsten 2023 å nedsette en arbeidsgruppe bestående av Nils Kristian Klev (Af), Ståle Clementsen (Of), Kristin Kornelia Utne (Ylf) og Ståle Sagabråten (fagstyret). Sekretariatet har bistått arbeidsgruppen i arbeidet.

Arbeidsprogrammets funksjon er å gi en retning for arbeidet i kommende sentralstyreperiode. Ettersom virkeperioden er begrenset til to år kan ikke arbeidsprogrammet være for omfattende. 

Arbeidsgruppen utarbeidet med utgangspunkt i tidligere arbeidsprogram et forslag til nytt arbeidsprogram, som så ble sendt på høring til alle foreningsledd 9. februar. Det kom i alt inn 4 høringsuttalelser fra foreningsleddene. Arbeidsprogrammet er justert på bakgrunn av høringsinnspillene. I tillegg har sentralstyret i møte 25. april bidratt med noen mindre endringer etter høringsrunden. Forslaget ble vedtatt oversendt landsstyret i sentralstyrets møte den 25. april.

Forslag til vedtak

Forslag til arbeidsprogram 2023 - 2025 godkjennes. 

 

Med vennlig hilsen
Den norske legeforening

 

Siri Skumlien
generalsekretær

Marit Randsborg
avdelingsdirektør

Saksbehandler: Ole Andre Gjerde,
seniorrådgiver