Sak 18 - Valg av valgkomite

I henhold til lovenes § 3-1-3, 1. ledd nr 8 og § 3-2-1, 6. ledd skal landsstyret velge en valgkomité med tre medlemmer og tre varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Det har vært vanlig praksis at leder velges særskilt i landsstyremøtet.

I samsvar med vanlig praksis forberedes valget direkte i landsstyremøtet uten at valget er forberedt av valgkomiteen eller sentralstyret.

Valgkomiteen utøver sin virksomhet i henhold til instruks.  Valget skjer for landsstyreperioden, dvs fra 1.9. 2023 – 31.8. 2025.

 

Saken fremlegges uten innstilling fra sentralstyret, slik at delegatene må være forberedt på å fremme forslag under møtet.

 

 

Med vennlig hilsen
Den norske legeforening etter fullmakt

Siri Skumlien
generalsekretær

Anne Torill Nordli
stabsjef