Sak 4 - Godkjenning av sakliste

Landsstyret skal i henhold til vanlig praksis, jfr. lovenes § 3-1-2, 5. ledd og punkt 9 i den forretningsorden som landsstyret normalt vedtar hvert år, fastsette saklisten for møtet.

I tillegg til tidligere saker fremmer sentralstyret forslag til en ny sak – sak 27-Valg av tellekomite.

 

Vedlagt følger revidert sakliste.

 

Sentralstyrets innstilling til vedtak:

Saklisten godkjennes.

 

Slik sakliste godkjennes:

LANDSSTYREMØTE 2023

Sak 1 Godkjenning av innkallingen

Sak 2 Valg av dirigenter

Sak 3 Forretningsorden

Sak 4 Godkjenning av saklisten

Sak 5 Valg av redaksjonskomite

Helsepolitikk

Sak 6 Helsepolitisk debatt
         Forholdet mellom den offentlige og private helsetjenesten

Legeforeningens organisasjon

Sak 7 Sentralstyrets melding om Den norske legeforenings virksomhet for perioden 1.1.22-31.12.22

Sak 8 Tidsskriftet. Orienteringer v/ sjefredaktør

Sak 9 Aktuelle sak -

              Sykehusutvalgets anbefalinger

Sak 10 Prinsipprogram 2022-26

Sak 11 Arbeidsprogram 2022-24

Sak 12 Underveisevaluering av  ordningen med fagstyre og faglandsråd

Sak 13 Legeforeningens økonomiske bærekraft - "Bærekraftprosjektet"

Sak 14 Rettshjelpsordningen - forslag til vedtektsendring vedrørende endringer i regelverk om tilsynsreaksjoner

Sak 15 Fastsettelse av lokal arrangør for landsstyremøte 2025

Sak 16 Digitaliseringens konsekvenser for forskrivningsrett

Valg

sak 17 Valg president, visepresident og nytt sentralstyre

sak 18 Valg valgkomite

sak 19 Valg SOP

sak 20 Valg desisor

Lovendringer

Sak 21 Endringer i Legeforeningens lover - § 3-6 Fagmedisinske foreninger

Sak 22 Lovendringsforslag - lover § 3-3-3 (4) assosierte medlemmer, § 3-5-1 (4) Yrkesforeninger og obligatoriske medlemmer, § 3-7-3 Nmfs organer og § 3-2-2 stemmeplikt for sentralstyrets medlemmer

Regnskap og budsjett

Sak 23 Godkjenning av regnskap for Den norske legeforening 2022

Sak 24 Regnskaper for 2022 til landsstyrets orientering

Sak 25 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap for SOP 2022

Sak 26 Budsjett for Den norske legeforening 2024

 

Med vennlig hilsen
Den norske legeforening etter fullmakt

 

Siri Skumlien
generalsekretær

Anne Torill Nordli
stabsjef