Sak 6 - Helsepolitisk debatt: Forholdet mellom den offentlige og private helsetjenesten

Den helsepolitiske debatten på landsstyremøtet gjennomføres tirsdag 6. juni 2023 fra klokken 14.30 til 16.30. President Anne-Karin Rime åpner og ønsker velkommen til debatten. Håkon Haugsbø, journalist og tidligere programleder i NRK, vil være ordstyrer.

Deltakere i årets debatt er:

 • Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Arbeiderpartiet)
 • Leder i helse- og omsorgskomiteen og helsepolitisk talsperson
 • Tone Wilhelmsen Trøen (Høyre)
 • Andre nestleder i helse- og omsorgskomiteen og helsepolitisk talsperson Bård Hoksrud (Fremskrittspartiet)
 • Helsepolitisk talsperson og nestleder Marian Hussein (Sosialistisk Venstreparti)

Om temaet: Forholdet mellom den offentlige og private helsetjenesten

I krevende økonomiske tider der budsjettkutt råder, er det grunn til å stille spørsmål om hvordan politikerne ønsker at den offentlige helsetjenesten skal se ut. Vi vet at helsetjenesten vil stå overfor en rekke vanskelige prioriteringer i årene fremover. Fra fagfolk og ansatte i helsetjenesten ropes det varsko om at den offentlige helsetjenesten bygges ned.

Legeforeningen ønsker at den offentlige helsetjenesten skal være førstevalget for både leger og pasienter. Regjeringen har et uttalt mål om å styrke den offentlige helsetjenesten og redusere innslaget av helprivate aktører i helsetjenesten.

Samtidig ser vi en oppblomstring av stadig flere helprivate tilbydere av helsetjenester, innenfor de fleste spesialiteter. Legeforeningen har advart mot at økt privatisering på sikt kan føre til en økt todeling av helsetjenesten, forvitring av fagmiljøer og økt sosial ulikhet. Men er privatisering av helsetjenester utelukkende negativt?

Ifølge Helsepolitisk barometer 2023 er 67 % av befolkningen positive til å kjøpe private helsetjenester, en økning på over 15 % fra 2022. Hva er årsaken til at så mange nordmenn er villige til å betale for tjenester som dekkes av det offentlige? Hva skal den offentlige helsetjenesten tilby, og hva skal den private helsetjenesten tilby? Dette er noen av spørsmålene vi ønsker å diskutere med politikerne under landsstyremøtet 2023.

Under den helsepolitiske debatten ønsker sentralstyret særlig å løfte følgende tre temaer:

 • Ansvarsfordeling og samhandling.
 • Arbeidsforhold og arbeidsoppgaver.
 • Økonomi.

Spørsmål fra landsstyredelegatene

En sentral del av den helsepolitiske debatten hvert år er spørsmål fra landsstyredelegatene til politikerne. Sentralstyret har vedtatt en fordeling av antall spørsmål til de ulike foreningsleddene. Det åpnes også opp for spørsmål utover de foreninger som er har blitt tildelt spørsmål, dersom det er tid mot slutten av debatten.

I samarbeid med ordstyrer er det besluttet at Overlegeforeningen, Allmennlegeforeningen og Yngre legers forening vil representeres i et fagpanel som gis anledning til å kommentere og stille spørsmål underveis i løpet av debattens første time. AF og OF er valgt da disse representerer både primær- og spesialisthelsetjenesten og jobber tett med spørsmål knyttet til forholdet mellom den offentlige og private helsetjenesten. YLF er valgt da de representerer fremtidens legespesialister, og det er viktig å høre deres synspunkter knyttet til fremtidig arbeid i helsetjenesten. Øvrige foreninger vil få anledning til å stille spørsmål mot slutten av debatten etter følgende fordeling:

 • Leger i samfunnsmedisinsk arbeid – 1 spørsmål
 • Praktiserende spesialisters forening – 1 spørsmål
 • Leger i vitenskapelige stillinger – 1 spørsmål
 • Norsk arbeidsmedisinsk forening – 1 spørsmål
 • Fagmedisinske foreninger – 2 spørsmål
 • Lokalforeningene – 2 spørsmål
 • Norsk medisinstudentforening – 1 spørsmål

Vi oppfordrer delegasjonene til å drøfte aktuelle spørsmål på sine styremøter og formøter, og beslutte hvem som skal stille spørsmålene og innretningen på disse. De fagmedisinske foreningene og lokalforeningene må bli enige om hvilke foreninger som får anledning til å stille spørsmål.

Videre oppfordrer vi til at spørsmålene sendes inn på forhånd. Dette vil sikre variasjon i spørsmålene, samt gjøre ordstyrer i stand til å strukturere debatten på best mulig måte. Detaljer om innsendingsmåte vil opplyses om nærmere landsstyremøtet.

Det bes om at spørsmålene er så korte og konkrete som mulig, da dette sikrer bedre svar og diskusjon med politikerne. Det settes en tidsramme på maksimalt 1 minutt per spørsmål. Legeforeningens sekretariat bistår gjerne med råd og veiledning rundt utforming av spørsmål.

Praktisk informasjon

Spørsmål og andre henvendelser om debatten sendes sekretariatet v/Oda Sjøvoll (oda.sjovoll@legeforeningen.no). Dersom din forening skal sende inn spørsmål på forhånd, ber vi om dette gjøres innen 05.06 kl. 16.00.

Vi gleder oss til årets helsepolitiske debatt!

Den norske legeforeningens sentralstyre

Etter fullmakt

 

Siri Skumlien
Generalsekretær

Marit B. Randsborg
Avdelingsdirektør helsepolitisk avd.

Saksbehandlere:
Gisle Bruknapp & Oda Sjøvoll, seniorrådgivere