Styrer, råd og utvalg

Legeforeningens utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet

Utvalget jobber med systematisk og kontinuerlig forbedring av kvalitet og pasientsikkerhet. Blant annet dreier forbedringen seg om å styrke kompetansen rundt kvalitetsforbedirng og pasientsikkerhet i utdanning, ledelse og andre ledd i helsetjenesten.

Utvalgets mandat

Vedtatt av Den norske legeforeningens sentralstyre 19.10.20

Legeforeningens utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet skal

 1. Være en pådriver overfor Legeforeningens sentralstyre og gi råd til sentralstyret i arbeidet for systematisk og kontinuerlig forbedring av kvalitet og pasientsikkerhet
 2. medvirke til Legeforeningens arbeid for at kvalitet og pasientsikkerhet skal vektlegges som styringsgrunnlag i helsetjenesten gjennom å gi råd til sentralstyret
  a.       om kvalitet som styringsgrunnlag i helsetjenesten
  b.       om god ledelse i kvalitetsforbedringsarbeid
  c.       om understøttende systemer som bidrar til å øke kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten
  d.       om lokale og nasjonale kvalitetsindikatorer
 3. foreslå tiltak for sentralstyret for å styrke legers kompetanse i kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid gjennom alle nivåer i grunn-, videre- og etterutdanning, og i utdanningen av medlemmer i Legeforeningens organisasjonsledd
 4. ha uformell kontakt med relevante aktører i og utenfor Legeforeningen for å samle innspill/erfaringer innenfor utvalgets arbeidsområder, men konkrete utspill til eksterne parter skal ivaretas av sentralstyret
 5. gi råd til Legeforeningens organisasjonsledd og leger som er engasjert i arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet som er forankret Legeforeningens etablerte politikk.
 6. innstille kandidater til Legeforeningens kvalitetspriser for primær- og spesialisthelsetjenesten til sentralstyret
 7. være en pådriver for etablering av et faglig nettverk for leger som leder kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid.

Utvalgets sammensetning

Utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet skal ha følgende sammensetning: 3 representanter fra yrkesforeningene, 3 representanter fra fagmedisinske foreninger og 2 representanter fra Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet (LFKP). Forslag til kandidater skal innhentes fra henholdsvis yrkesforeningene, fagmedisinske foreninger og LFKP. Sentralstyret oppnevner medlemmene og presidenten har fullmakt til å utpeke leder av utvalget. Utvalget har samme funksjonstid som sentralstyret.Utvalget for kvalitet og pasientsikkerhet