Spesialitetsrådet

Legeforeningens spesialitetsråd er en samarbeidsarena for relevante aktører i legers spesialistutdanning og etterutdanning.

Legeforeningens landsstyre vedtok i 1969 å opprette spesialitetsrådet som et rådgivende organ for sentralstyret i spørsmål om legers videre- og etterutdanning.

I forbindelse med innføring av ny ordning for spesialistutdanningen 1. mars 2019 har fagstyret besluttet å videreføre spesialitetsrådet med nytt mandat og sammensetning tilpasset den nye ordningen.

Spesialitetsrådets formål er å være en arena for samarbeid og drøfting av spørsmål knyttet til gjennomføring, kvalitetssikring og utvikling av spesialistutdanningen, herunder systemer for overvåkning, evaluering og kvalitetsoppfølging.

Legeforeningens representanter i spesialitetsrådet oppnevnes for en periode på fire år.

Mandat

Legeforeningens spesialitetsråd har følgende mandat:

Spesialitetsrådet skal belyse, drøfte og utveksle erfaringer med problemstillinger av betydning for legers videre- og etterutdanning.
Rådet skal være Legeforeningens kontaktorgan og ha som formål:

 • å bygge dialog mellom aktørene i legers videre- og etterutdanning   
 • å bidra til nasjonalt harmonisert utdanning av høy kvalitet i tråd med internasjonale standarder. 

Spesialitetsrådet består av representanter for Legeforeningen, Helsedirektoratet, de regionale helseforetakenes regionale utdanningssentre, ALIS-/SamLIS-kontorene, Statens helsetilsyn og de medisinske fakulteter.

Aktørene oppnevner selv sine representanter. Legeforeningens representanter oppnevnes av fagstyret.

Spesialitetsrådets sammensetning

Spesialitetsrådet har følgende sammensetning:   

 • Legeforeningen:
  8 representanter  (inkl. leder og nestleder)
 • Helsedirektoratet:
  2 representanter
 • Regionale utdanningssentra: 
  4 representanter
 • ALIS-/SamLIS-kontorene: 
  1 representant
 • Statens helsetilsyn: 
  1 representant
 • De medisinske fakulteter: 
  1 representant

Møtereferater