Styrer, råd og utvalg

Spesialitetsrådet

Spesialitetsrådet er rådgivende organ for Legeforeningens sentralstyre i spørsmål som gjelder legers videre- og etterutdanning.

Rådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alle forhold av betydning for videre- og etterutdanning av spesialister, og oppnevnes av sentralstyret.

Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger (utdrag)

§ 2. Spesialitetsrådet

Som rådgivende organ for Den norske legeforenings sentralstyre i spørsmål som gjelder legers videre- og etterutdanning, oppnevner sentralstyret spesialitetsrådet.

Spesialitetsrådet skal ha sin oppmerksomhet hen­vendt på alle forhold av betydning for videre- og etterutdanning av spesialister.

Rådet består av leder, nestleder og 14 medlemmer oppnevnt for fire år. Det oppnevnes person­lige varamedlemmer for de 14 medlemmene.

Statens helsetilsyn er representert med ett medlem. Helsedirektoratet er representert med ett medlem. De medisinske fakulteter er representert med ett medlem hver. Kommunenes Sentralforbund er representert med ett medlem. Norsk Pasientforening er representert med ett medlem.

Ved oppnevnelsen av de øvrige medlemmer skal sentralstyret ta hensyn til representativitet i forhold til rådets oppgaver og målgruppene for arbeidet.

Leder og nestleder oppnevnes særskilt.

Forslag til medlemmer med varamedlemmer inn­hentes fra de organer som er representert i rådet. Nytt medlem oppnevnes når det oppstår forhold som med­fører at det sittende medlem ikke lenger kan sees å representere vedkommende organ. Rådet er beslut­ningsdyktig når lederen eller nestleder og minst 8 medlemmer er til stede. Instruks for rådet fastsettes av sentralstyret. Ved forfall fra rådets medlemmer inn­kalles det personlige varamedlemmet.

MøtereferaterSpesialitetsrådet