Spesialitetsrådet

Legeforeningens spesialitetsråd er en samarbeidsarena for relevante aktører i legers spesialistutdanning og etterutdanning.

Legeforeningens landsstyre vedtok i 1969 å opprette spesialitetsrådet som et rådgivende organ for sentralstyret i spørsmål om legers videre- og etterutdanning.

I forbindelse med innføring av ny ordning for spesialistutdanningen 1. mars 2019 har fagstyret besluttet å videreføre spesialitetsrådet med nytt mandat og sammensetning tilpasset den nye ordningen.

Spesialitetsrådets formål er å være en arena for samarbeid og drøfting av spørsmål knyttet til gjennomføring, kvalitetssikring og utvikling av spesialistutdanningen, herunder systemer for overvåkning, evaluering og kvalitetsoppfølging.

Spesialitetsrådets representanter oppnevnes for en periode på fire år.

Mandat

Legeforeningens spesialitetsråd har følgende mandat:

Spesialitetsrådet skal belyse, drøfte og utveksle erfaringer med problemstillinger av betydning for legers videre- og etterutdanning.
Rådet skal være Legeforeningens kontaktorgan og ha som formål:

 • å bygge dialog mellom aktørene i legers videre- og etterutdanning   
 • å bidra til nasjonalt harmonisert utdanning av høy kvalitet i tråd med internasjonale standarder. 

Spesialitetsrådet består av representanter for Legeforeningen, Helsedirektoratet, de regionale helseforetakenes regionale utdanningssentre, Kommunesektorens organisasjon, Statens helsetilsyn, de medisinske fakulteter og Norsk pasientforening.

Aktørene oppnevner selv sine representanter. Legeforeningens representanter oppnevnes av fagstyret.

Spesialitetsrådets sammensetning

Spesialitetsrådet har følgende sammensetning:   

 • Legeforeningen:
  8 representanter  (inkl. leder og nestleder)
 • Helsedirektoratet:
  2 representanter
 • Regionale utdanningssentra: 
  4 representanter
 • Kommunesektorens organisasjon: 
  1 representant   
 • Statens helsetilsyn: 
  1 representant
 • Norsk pasientforening: 
  1 representant
 • De medisinske fakulteter: 
  1 representant

Møtereferater