Styrer, råd og utvalg

Tidsskriftets redaksjonskomité

Oppdatert januar 2019

Medlemmer

Mette Brekke, leder
Erik Magnus Berntsen
Cathrine Ebbing
Kasif Faiz
Anne Høye
Ane Brandtzæg Næss
Torben Wisborg

Ansvarlig i sekretariatet

Tidsskriftet

Mandat

Redaksjonskomiteen er et konsultativt organ for redaktøren/redaksjonen og arbeider først og fremst i henhold til sedvane gjennom mange tiår. Det eneste skriftlige mandat som foreligger, er Legeforeningens lover § 4-2, 2. ledd.

Budsjett

Inkludert i Tidsskriftets driftsbudsjett.

Rapporteringsrutiner

Redaksjonskomiteen møtes 2-3 ganger per semester. Et av redaksjonskomiteens medlemmer er valgt av og blant sentralstyrets medlemmer. Et avsnitt om Tidsskriftets virksomhet, inkl. redaksjonskomiteens arbeid, er med i Legeforeningens årsmelding.