Legens rolle i sykefraværsarbeidet (12/2012)

En betydelig andel norske arbeidstakere er til enhver tid sykmeldt. Samtidig er en økende andel av befolkningen av ulike årsaker helt eller delvis utenfor arbeidslivet. God dialog og godt samarbeid mellom arbeidsgivere, arbeidstakere, Nav og sykmeldere er nøkkelen til å lykkes i arbeidet med å redusere sykefraværet og bedre inkluderingen i arbeidslivet.

Legeforeningen mener:

  • Arbeidsplassen er og må være hovedarenaen for nærværs- og sykefraværsarbeidet. Lederansvaret har betydning for nærvær og fravær. Bedriftshelsetjenesten bør utnyttes bedre i det forebyggende arbeidet. 
  • Legen har ansvar for å gi en god og helhetlig vurdering av arbeidstakers funksjons- og arbeidsevne, stimulere til arbeid når det er medisinsk forsvarlig og motvirke lange og helseskadelige sykefravær.
  • Funksjons- og arbeidsvurderingen ivaretas best av behandlende lege som har best innsikt i de medisinske forutsetningene for dette.
  • Leger bør oftere delta i dialogmøter som er vurdert som hensiktsmessige, og involveres i tidfesting og møtested.
    • God opplæring vil for de fleste leger ivaretas gjennom utdanning, spesialisering og videreutdanning.  

Aktivitet og arbeid har som oftest positiv effekt på helsen. Samtidig finnes det sykdommer og behandling som ikke/bare delvis lar seg kombinere med arbeid. Arbeidet med å redusere sykefraværet og hindre frafall fra arbeidslivet må ikke legge sten til byrden for dem som sliter med sykdom og helseplager.  

Arbeidsplassen må være hovedarenaen for nærværs- og sykefraværsarbeidet. Arbeidsgivere er forpliktet til å drive forebyggende arbeid, tilrettelegge for arbeidstakere med ulike helseforutsetninger og følge opp sykmeldte. Bedriftshelsetjenesten arbeider forebyggende og kan iverksette tiltak for å fjerne sykdomsfremkallende arbeidsmiljøforhold. Sykmeldte har på sin side forpliktelser ovenfor arbeidsplassen, og må delta aktivt i tilretteleggingstiltak og på dialogmøter. Nav skal bidra med rådgivning og oppfølging av alle berørte aktører, og Arbeidstilsynet må ansvarliggjøre arbeidsgivere som ikke tar forpliktelsene på alvor.  

Legeforeningen støtter hovedmålsetningene i gjeldende IA-avtale (2010-2013), protokoll og påfølgende lovendringer som legger opp til mer aktivitet og nærvær på arbeidsplassen og tettere oppfølging av sykmeldte. Dialogmøter som gjennomføres må være hensiktsmessig.  Det er imidlertid behov for å bedre dialogen med arbeidsgiver og Nav om gjennomføring av dialogmøter, herunder gjensidig avtale om tidspunkt og hovedsakelig bruk av telefonmøter, videokonferanser og møter på legens kontor. Legeforeningen har mest tro på positive insentiver til å drive godt nærværs- og sykefraværsarbeid. Sanksjoner bør derfor bare være aktuelt overfor leger som driver systematisk pliktbrudd, for eksempel ved gjentatte uteblivelser fra avtalte dialogmøter uten gyldig grunn. Navs system for forhåndsvarsel og iverksettelse av sanksjoner mot legen må derfor innrettes på en hensiktsmessig måte.

Som ledd i oppfølgingen av IA-avtalen og protokollen er det utviklet en faglig veileder for sykmeldere og en statistikkløsning med mulighet til å få tilbakemelding om egen sykmeldingspraksis sammenliknet med andre. Verktøyene holder god faglig kvalitet og er et godt bidrag til å styrke sykmelders beslutningsgrunnlag. Verktøyene må også fremover brukes til læring og forbedring, og ikke kobles til sanksjoner.

Helsepolitisk avdeling