2012

Stump røyken - snus må ut (5/2012)

20. september 2012

I Norge røyker 10-12 % av 15-åringene daglig eller ukentlig. Blant voksne røyker til sammen 31 % daglig eller av og til. Andelen røykere er på vei nedover. Blant ungdom ser det ut til at snus har overtatt noe for røyking[1]. Røyking øker risikoen for de store folkesykdommene; hjerteinfarkt og andre karsykdommer, kreft og lungesykdommen KOLS. I tillegg er røyking forbundet med økt risiko for en rekke andre sykdommer.

Legeforeningen mener:

  • Det må innføres en kommunal bevillingsordning for å styrke tilsynet med aldersgrensen på 18 år for kjøp av tobakksvarer 
  • Det bør innføres forbud mot røyking i biler
  • Elever og ansatte ved grunnskoler og videregående skoler må få rett til snus- og røykfri skoletid 
  • Legemiddelforskriftens § 14.14, som forbyr statlig finansiering av medisiner mot tobakksavhengighet, må fjernes
  • Avgiftene på røyk og snus må økes vesentlig og tobakksavgiften må øremerkes til tobakksavvenning og tobakksforebygging
  • Tollkvoten for tobakk må fjernes
  • Snusbruk er en usunn erstatning for røyking.

Bakgrunn:
Få områder innen medisinsk forskning er så veldokumentert som skadevirkninger av tobakksbruk. Kunnskapsgrunnlaget om helseskader ved passiv røyking er også økende[2]. Barn som eksponeres for passiv røyking har økt risiko for sykdom både i barnealder og senere i livet. Røykeslutt reduserer risikoen for tilbakefall av sykdom og for tidlig død med bortimot 50 % hos pasienter med hjerte- og karsykdommer. Ingen andre pasientgrupper profiterer mer på systematisk røykesluttintervensjon enn hjertepasienter[3].

Legeforeningen mener at antall utsalgssteder bør begrenses til de utsalgsstedene som selger alkohol, i praksis dagligvareforretninger. Disse har plikt til ikke å selge alkohol til mindreårige. Dersom salg av tobakk til mindreårige medfører at bevilgningen trekkes tilbake, vil de trolig også være flinke til å opprettholde aldersgrensen for salg av tobakk. Legeforeningen mener også at kontroll med aldersgrensen ved salg av tobakksvarer bør skjerpes, og at det snarest bør på plass en tilsynsordning. Det vil bidra til å hindre nyrekruttering av unge røykere og snusbrukere. 20-årsgrense for kjøp av tobakksprodukter bør vurderes. De fleste debuterer med tobakk før fylte 20 år. Det må forskes mer på sammenhengen mellom snusbruk og sykdom.

Alle med alvorlig røykerelatert sykdom som KOLS og hjertesykdom bør kunne få dekket utgifter til røykeslutt. Røykeslutt i disse pasientgruppene vil raskt kunne gi en innsparing i form av færre sykehusinnleggelser.

Vedtatt av sentralstyret 23.8. 2012
Utarbeidet av Helsepolitisk avdeling

[1] Nasjonalt folkehelseinstitutt. Røyking og snus. Faktaark med statistikk (2012)
[2] U.S. Department of Health and Human Services. (2006) The Health Consequences of Involuntary Exposure to Tobacco Smoke. A Report of the Surgeon General. Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, Coordinating Center for Health Promotion, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Pro motion, Office on Smoking and Health.
[3] Helsedirektoratet- Faktaark. Dette skjer når du slutter å røyke. 2009