Tidsskriftets utgivelser

Palliativ medisin

Artikler om palliativ medisin trykt i Tidsskriftet samlet i et temahefte (2006). Kr 130 inkl. porto
11. november 2011

Alle pasienter har rett til god omsorg ved livets slutt. I dette temaheftet formidles nyttig kunnskap om de sentrale kliniske utfordringene i fagfeltet. Andre temaer er symptomlindring, legens tilnærming til pasienter som har behov for palliasjon og utfordringer ved livets slutt. Fagfeltets innhold og særpreg og utfordringer innen organisering, forskning og undervisning er utgangspunkt for flere artikler.