Rapporter

Å bygge broer

07. november 2019
Å bygge broer – samhandling for pasienter med langvarig behov for koordinering av tjenester.

Bedre psykiatri og rusbehandling

13. juni 2019
Regjeringen har over flere år satt psykisk helse og rus høyt på den politiske dagsorden. I januar 2018 påpekte helseministeren at helsetilbudet til pasienter med psykiske lidelser eller ruslidelser ikke er godt nok, og psykisk helse er valgt ut som et prioritert område for neste nasjonale helse- og sykehusplan.

Fastlegeordningen i krise – Hva sier tallene?

22. januar 2019
Norske kommuner har i lang tid meldt fra om de store utfordringene i fastlegeordningen.

Riktig diagnose til rett tid

11. desember 2017
- Fastlegen som helsetjenestens portner.

Pasientens primærhelsetjeneste må ledes

11. desember 2017
Om ledelse av det medisinske tilbudet i kommunene

Bruker vi for mye på helse?

10. mars 2017
Analysebyrået Menon Economics har på oppdrag fra Legeforeningen og Norsk Sykepleierforbund utarbeidet rapporten "Bruker vi for mye på helse? – En vurdering av offentlige helseutgifter fra et samfunnsøkonomisk perspektiv, med særlig fokus på spesialisthelsetjenesten."

For mye, for lite eller akkurat passe?

17. oktober 2016
Om variasjon, over- og underforbruk i helsetjenesten.

Sammen for en bedre primærhelsetjeneste

09. oktober 2015
Sammen for en bedre primærhelsetjenesteLegeforeningen støtter målet om en primærhelsetjeneste med tverrfaglig samarbeid for få til god behandling og omsorg. Pasientbehandling er lagspill. Alle pasientforløp forutsetter at helsepersonellet samarbeider godt. En godt integrert kommunehelsetjeneste med god kommunikasjon, kjennskap til hverandres oppgaver og gode samarbeidsarenaer er nødvendig for å gi gode helsetjenester.

Et fullverdig liv

04. juni 2015
Det er bred politisk enighet om behovet for sterkere og mer målrettet forebygging og behandling innen rus- og psykisk helse-feltet. Legeforeningen ønsker å være en bidragsyter i dette arbeidet.

Side 1 av 2