Rapporter

Lang, lang rekke - hvem skal vente hvem skal få?

22. september 2020
En statusrapport om prioritering i helsetjenesten (2007).

Å bygge broer

07. november 2019
Å bygge broer – samhandling for pasienter med langvarig behov for koordinering av tjenester.

Invester for fremtiden - Tilrettelegging og samhandling

21. juni 2019
I rapporten «Invester for framtiden. Tilrettelegging og samhandling», gir Legeforeningen sine innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan som vil være grunnlaget for utvikling av sykehusene de neste fire årene.

Bedre psykiatri og rusbehandling

13. juni 2019
Regjeringen har over flere år satt psykisk helse og rus høyt på den politiske dagsorden. I januar 2018 påpekte helseministeren at helsetilbudet til pasienter med psykiske lidelser eller ruslidelser ikke er godt nok, og psykisk helse er valgt ut som et prioritert område for neste nasjonale helse- og sykehusplan.

Utviklingsplan for fastlegeordningen

07. mai 2019
Legeforeningens budskap og forslag til løsninger på utfordringene i fastlegeordningen, er nå samlet i en rapport.

Fastlegeordningen i krise – Hva sier tallene?

22. januar 2019
Norske kommuner har i lang tid meldt fra om de store utfordringene i fastlegeordningen.

Riktig diagnose til rett tid

11. desember 2017
- Fastlegen som helsetjenestens portner.

Pasientens primærhelsetjeneste må ledes

11. desember 2017
Om ledelse av det medisinske tilbudet i kommunene

Bruker vi for mye på helse?

10. mars 2017
Analysebyrået Menon Economics har på oppdrag fra Legeforeningen og Norsk Sykepleierforbund utarbeidet rapporten "Bruker vi for mye på helse? – En vurdering av offentlige helseutgifter fra et samfunnsøkonomisk perspektiv, med særlig fokus på spesialisthelsetjenesten."

Side 1 av 3