Rapporter

Bruker vi for mye på helse?

Analysebyrået Menon Economics har på oppdrag fra Legeforeningen og Norsk Sykepleierforbund utarbeidet rapporten "Bruker vi for mye på helse? – En vurdering av offentlige helseutgifter fra et samfunnsøkonomisk perspektiv, med særlig fokus på spesialisthelsetjenesten."
Forside på rapporten - Bruker vi for mye på helse
Forside på rapporten

Rapporten viser at bevilgningene til helsesektoren har ikke vært spesielt høye de siste ti årene og vi bruker ikke mer enn andre land med tilsvarende høyt inntektsnivå. Norge bruker mindre på helsesektoren som andel av BNP enn hva man skulle forvente ut fra observasjoner av forholdet mellom inntektsnivå og helseutgifter i andre europeiske land de siste ti årene.

De siste ti årene har investeringer i helsesektoren blitt nedprioritert. Selv om investeringene har økt, har investeringenes andel av de totale utgiftene i spesialisthelsetjenesten likevel falt. Man har i økende grad prioritert drift fremfor investeringer. Dette har ført til at produktiviteten i helsesektoren ikke har vokst de siste ti årene. Helsesektoren særbehandles indirekte gjennom dagens metoderammeverk for samfunnsøkonomiske analyser. Dagens rammeverk tilbyr ikke en tilstrekkelig metode for å vurdere samfunnsverdien av helseeffekter. I helsesektoren fokuseres det i dag på kostnadseffektivisering og kun vurdering av helsetiltak sett opp mot andre helsetiltak. Uten et rammeverk som tilbyr et konsistent grunnlag for verdsetting av helseeffekter og bruk av samfunnsøkonomiske vurderinger vil dette på sikt kunne føre til at man feilprioriterer helsesektoren i de offentlige budsjettene i forhold til hva som er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Menon Economics anbefaler en økt satsning på investeringer i helsesektoren, ettersom det kan gi økt produktivitetsvekst og spare kostnader i fremtiden.