Rapporter

Pasientens primærhelsetjeneste må ledes

Om ledelse av det medisinske tilbudet i kommunene
11. desember 2017
Forside av rapporten  Pasientens primærhelsetjeneste må ledes
Forsiden av rapporten

Dette er en delrapport i Legeforeningens satsingsområde "Styrket medisinskfaglig ledelse i primærhelsetjenesten", for presidentperioden 2015-2017. Rapporten lanserer Legeforeningens politikk om en ny helselederrolle i kommunen.

Kapittel 1 drøfter begrepsbruk og tydeliggjør hva Legeforeningen mener med "kommunens medisinske tilbud". Kapittel 2 utdyper hva Legeforeningen mener med helselederrollen, og kapittel 3 tar for seg denne rollens plassering i kommuneorganisasjonen, her er forholdet mellom ansattlinjen og avtalelinjen sentralt. Kapittel 4 beskriver ledelse av det medisinske tilbudet i kommunene i dag, mens kapittel 5 går i dybden på kommunens ledelse av fastlegetjenesten. Kapittel 6 drøfter organisering og ledelse av legekontoret.

Til slutt i rapporten presenteres et eksternt ekspertbidrag fra Jan Frich "Ledelse av legetjenestene i kommunene", og et vedlegg om kommunehelsetjenestens historiske utvikling.