Aktuelle saker

Søk på sentralstyrets lederstipend 2021

Gjennom budsjettvedtak er det bevilget kr 60 000 til lederutdanning for tillitsvalgte som tar formalisert/studiepoenggivende lederutdanning. Det deles ut to stipend à kr 30 000.
20. mai 2021
  • For å kunne motta lederstipend må utdanningen minst være 30 studiepoeng.
  • Søknaden må inneholde et personlig søknadsbrev, søkers CV, en beskrivelse av den aktuelle lederutdanningen, hvilket beløp det søkes om og en konkret og detaljert oversikt over hvilke utgifter som ønskes dekket gjennom stipendet.
  • Stipendet skal fortrinnsvis gå til yngre leger som ønsker å ta lederutdanning.
  • Søknaden vil ikke bli vurdert dersom søker allerede har blitt tildelt lederstipend fra Utdanningsfond I samme år.
  • Sentralstyret vurderer søknadene og tildeler stipendier.
  • Det er en forutsetning at søkeren har hatt tillitsverv over lengre tid (to år). Medlemmer av sentralstyret, medlemmer av styrene i avdelingene, yrkesforeningene, fagmedisinske foreningene, spesialforeninger og andre organer i Legeforeningen, samt tillitsvalgte etter hovedavtalene, kan søke. Også medlemmer som har verv i faglige organer kan søke (spesialitetskomiteer mv.).
  • Bekreftelse på gjennomført kurs/utdanning fremlegges og rapport avgis ved fullføring
  • Utgifter må dokumenteres med originalbilag
  • Stipendet må anvendes innen ett år fra tildelingstidspunkt.

Utbetalingen av stipend innberettes som trekkfri utgiftsgodtgjørelse fra Legeforeningen. Utbetalingen medfører ikke skatteplikt for mottaker forutsatt at det dokumenteres overfor skattemyndighetene at beløpet er utgifter knyttet til utdanningen.

Søknadsfrist er den 10. juni 2021.

Søknad sendes:
Medisinsk fagavdeling
Den norske legeforening
Postboks 1152 sentrum
0107 Oslo