Ansattes pensjoner

Sykepleierpensjon

En del legekontor har ansatt sykepleiere i sin virksomhet. Det er viktig å være klar over sykepleiere har en egen pensjonsordning hjemlet i lov om pensjonsordning for sykepleiere, og at arbeidsgiver har en plikt til å melde sine ansatte sykepleiere inn i ordningen.
28. oktober 2011

Ifølge lovens § 1 skal offentlig godkjente sykepleiere ansatt i stilling knyttet til helsetjenesten i kommunehelsetjenesten, og virksomhet i spesialisthelsetjenesten, være medlemmer i pensjonsordningen for sykepleiere. Sannsynligvis er det slik at også private virksomheter uten formell tilknytning til stat eller kommune faller inn under lovens virkeområde og må melde inn sine ansatte sykepleiere i KLP.

Medlemskapet er pliktig, og arbeidsgiver kan ikke tilby andre ordninger, selv om sykepleieren samtykker til dette. Det er ikke krav om at sykepleier skal være ansatt i en sykepleierstilling. Også der sykepleier ansettes som helsesekretær vil loven gjelde for den ansatte. Vilkårene i loven er at "offentlig godkjent sykepleier" er ansatt i de oppgitte virksomhetene.

Arbeidsgiver har en plikt til å melde inn sykepleieren i ordningen ved ansettelse. Dersom dette ikke gjøres, vil det kunne kreve etterbetalt premie fra ansettelsesdato, uansett om manglende innmelding skyldes uteglemmelse eller uvitenhet om ordningen.

Det er KLP som administrerer sykepleierpensjonen, og for nærmere informasjon om avtale og vilkår anbefales det å ta kontakt med KLP.