Sentrale forhold ved arbeidsgivers plikter

Kurs i helse, miljø og sikkerhet - HMS

Leger som har ansatte i sin virksomhet plikter å gjennomføre HMS-kurs. Arbeidsgivere har etter arbeidsmiljøloven ansvar for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig.
28. oktober 2011

For å kunne ta de riktige beslutningene i forhold til arbeidsmiljøet, skal arbeidsgivere ha kunnskap om hvilke krav som gjelder, hva som kreves for å få et godt arbeidsmiljø og hvordan det skal arbeides systematisk med HMS i virksomheten.

Plikten påhviler ”arbeidsgiver”, og det siktes med det til virksomhetens daglige leder eller administrerende direktør. Plikten er personlig og kan ikke delegeres.  I gruppepraksiser der personellet er ansatt i et driftsselskap og en lege er daglig leder, vil vedkommende måtte ta kurset. Dersom lederfunksjonen går på rundgang, må alle ta kurset etter hvert. Der hvor arbeidsgiverfunksjoner utøves i fellesskap, må alle ta kurset.

Loven stiller ikke krav til opplæringens omfang, men forutsetningen er at arbeidsgivers opplæring skal tilpasses den enkelte virksomhet, art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Dette betyr at kravene vil være mer begrenset for mindre virksomheter, som legekontorer ofte må anses å være. Legeforeningen er gjort kjent med at det opererer til dels svært pågående selgere av kurs, ikke sjelden også av kurs og materiell som går utover det lovpålagte. Det er således grunn til å vurdere nøye omfanget og innholdet i et potensielt kurs, opp mot de krav som faktisk gjelder. Legeforeningen har ikke grunnlag for å anbefale spesifikke kurstilbydere.

Mer informasjon om hvilke krav som gjelder finnes på Arbeidstilsynet (se ”Veiledning om arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i HMS”).