Sentrale forhold ved arbeidsgivers plikter

Prøvetid

Prøvetid kan avtales ved nyansettelse. Det er ikke å regne som nyansettelse dersom legen overtar ansvaret for personell i forbindelse med overdragelse av virksomhet.
28. oktober 2011

Som arbeidsgiver må du ta stilling til om det skal inngås en arbeidsavtale med prøvetid. Dersom du ønsker å benytte adgangen til prøvetid, må dette avtales skriftlig og for maksimum seks måneder, jf. arbeidsmiljøloven § 15-6. Prøvetid er ikke er å betrakte som midlertidig ansettelse.

Avtalt prøvetid innebærer ikke at arbeidsgiver står fritt mht. å avslutte arbeidsforholdet i prøvetiden. Prøvetid har imidlertid som konsekvens at det i denne begrensede tidsperioden stilles noen særskilte vilkår, bl.a. kan arbeidsavtalen sies opp i prøvetiden med kortere oppsigelsesfrist og med noe annen begrunnelse enn det som ellers kreves i et fast arbeidsforhold.

Kravet til saklig grunn for oppsigelse vil også gjelde i prøvetiden Etter reglene om prøvetid vil det si at oppsigelsen må være begrunnet i arbeidstakerens tilpasning til arbeidet, faglig dyktighet og pålitelighet. Under prøvetiden gjelder i henhold til arbeidsmiljøloven § 15-3 sjuende ledd en gjensidig oppsigelsesfrist på 14 dager med mindre noe annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale. Ved arbeidstakers fravær i prøvetiden som ikke skyldes forhold på arbeidsgivers side, kan arbeidsgiver kreve prøvetiden forlenget tilsvarende, jf. arbeidsmiljøloven § 15-6 fjerde ledd. Forbehold om slik forlengelse skal fremgå av arbeidsavtalen og må, dersom det blir aktuelt varsles av arbeidsgiver innen utløpet av prøvetiden.