Sentrale forhold ved arbeidsgivers plikter

Tilrettelegging etter arbeidsmiljøloven

Det følger av arbeidsmiljøloven § 4-2 nr 2 at arbeidsgiver har en plikt til å tilrettelegge arbeidet for den enkelte arbeidstaker.
28. oktober 2011

(2) I utformingen av den enkeltes arbeidssituasjon skal:

a)   det legges til rette for at arbeidstaker gis mulighet for faglig og personlig utvikling gjennom sitt arbeid

b)   arbeidet organiseres og tilrettelegges under hensyn til den enkelte arbeidstakers arbeidsevne, kyndighet, alder og øvrige forutsetninger

c)   det legges vekt på å gi arbeidstaker mulighet til selvbestemmelse, innflytelse og faglig ansvar,

d)   arbeidstaker så langt som mulig gis mulighet til variasjon og for å se sammenheng mellom enkeltoppgaver

e)   det gis tilstrekkelig informasjon og opplæring slik at arbeidstaker er i stand til å utføre arbeidet når det skjer endringer som berører vedkommendes arbeidssituasjon

Bestemmelsen tar sikte på å gi grunnlag for en positiv utvikling utover hva som er påkrevd for å unngå sykdommer, belastninger, skader og slitasje, fysisk eller psykisk. I forarbeidene til loven fremkommer at bakgrunnen for bestemmelsen er at man etter hvert oppfatter helse og velferd som noe som har ”aspekter og kvaliteter utover fravær av spesifikke negative virkninger».

Arbeidsgiver vil etter disse reglene ha en plikt til å ta individuelle hensyn ved organisering og tilrettelegging av arbeidet. Arbeidsgiver plikter videre å forvisse seg om at den enkelte arbeidstaker er skikket til å utføre de oppgaver man blir satt til.

Arbeidsgiver har også et særlig ansvar ved endringer i drift etc. som innebære endringer i den enkeltes arbeidssituasjon. Slike endringer kan f.eks. være innføring av ny teknologi, nye systemer for informasjonsbehandling, ny organsiering med videre. Bestemmelsen tar særlig sikte på å ivareta mestringsaspektet, det vil si å sikre at arbeidstakerne settes i stand til å mestre nye arbeidsoppgaver eller arbeidsmåter, dvs at bestemmelsen gir en plikt ut over å gi informasjon og opplæring.

Hjelpemiddelsentralene gir råd og veiledning om tilrettelegging av arbeidsplasser. Tilretteleggingen kan være hjelpemidler eller andre tilretteleggingsløsninger.

Hjelpemiddelsentralenes kompetanse kan også brukes der finansieringen ikke dekkes av folketrygdloven, men i følge arbeidsmiljøloven ivaretas av arbeidsgiver.

Alle virksomheter skal ha et system for helse-, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS) jf. arbeidsmiljøloven § 4-1. Der skal det beskrives rutiner og tiltak som kan forebygge utstøting og hindre arbeidsrelatert sykdom. Et mål er at med tilrettelegging skal arbeidstakere med ulike helseforutsetninger kunne være i arbeid.