Legen som arbeidsgiver

Tariffavtaler

En tariffavtale er en avtale mellom arbeidstakere og arbeidsgiver om lønns- og arbeidsvilkår. Til forskjell fra individuelle arbeidsavtaler, er tariffavtaler kollektive avtaler (som binder flere arbeidstakere), og som alltid inngås skriftlig.
27. oktober 2011

Som oftest skjer dette med en gruppe arbeidstakere gjennom arbeidstakerorganisasjon på den ene side og arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening på den annen side.

Legeforeningen er ingen arbeidsgiverorganisasjon, og tariffavtaler må derfor inngås mellom de ansattes fagforening og det enkelte legekontor eller lege som arbeidsgiver. Vi er likevel kjent med at det i de senere år har blitt krevd tariffavtaler ved flere fastlegekontor og avtalespesialistpraksiser, og Legeforeningen tilbyr i den forbindelse bistand.  Det er først og fremst Delta og Fagforbundet som har krevd tariffavtaler for sine medlemmer.

Tariffavtaler skaper ryddighet i rettigheter og plikter mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, og kan bidra til å sikre et godt arbeidsmiljø med forutsigbarhet og ro.  Det er ikke nødvendigvis slik at tariffavtaler medføre store og kostbare forpliktelser for legekontoret. Etter Legeforeningens erfaring er mange av de elementer som ligger i en tariffavtale allerede etablert som individuelle ordninger hos mange legekontor.

Noen krav om tariffavtaler omfatter imidlertid omfattende standardavtaler som i liten grad er tilpasset mindre virksomheter som legekontor. Legeforeningens råd har dermed vært at tariffavtalene må forhandles frem og tilpasses den enkelte virksomhet. Dette gir tariffavtaler som er spesialtilpasset det enkelte legekontor.

Slike forhandlinger kan imidlertid være ressurskrevende, og blir ikke partene enig kan arbeidstakerforeningen ta saken inn for kretsmekleren i det enkelte distrikt. Blir ikke partene enig hos mekleren, har arbeidstakerforeningen anledning til å ta sine medlemmer ut i streik.  Så langt Legeforeningen er kjent med har ingen tariffavtaleforhandlinger hos legekontor endt i streik.

Legeforeningen opplever at partene i stor grad har kommet til enighet om de fleste punktene i tariffavtalekravene. Hovedutfordringen har vært arbeidstakerforeningenes ufravikelige krav om avtalefestet pensjon og tjenestepensjon.  Dette er kostbare ordninger som kan være krevende for mindre legekontor som ikke kan ta igjen kostnadene ved å øke inntektene.

Spørsmålet om AFP er nå i stor grad løst gjennom endringer i ordningen som gjelder mellom LO og NHO, og som Delta og Fagforbundet knytter seg til.  Kravet om offentlig tjenestepensjon innebærer en ytelselsbasert pensjonsordning, i motsetning til den lovfestede obligatoriske pensjonsordningen som er innskuddsbasert.  Den offentlige tjenestepensjonen er i utgangspunktet ment å gjelde for offentlige arbeidsgivere, og kan være kostbare for mindre private bedrifter. 

Tariffavtaler ved legekontorer

Tariffavtaleforhandlinger er som nevnt ressurskrevende, og Legeforeningen og Delta har derfor fremforhandlet en mønsteravtale som medlemmene kan bruke som utgangspunkt for forhandlingene.  Partene er enig om at den representerer en god balanse mellom arbeidsgivers og arbeidstakers interesser. Avtalen er ikke direkte bindende for noen av partene, men den danner et godt grunnlag for forhandlinger i den enkelte virksomhet. I og med at avtalen anses å være balansert, er vårt utgangspunkt at det ikke vil være nødvendig med omfattende endringer. Det kan imidlertid være konkrete forhold på det enkelte legekontor som gir grunnlag for tilpasninger. Legeforeningen ved avdeling for jus og arbeidsliv kan kontaktes for råd i forhandlinger om slike tilpasninger.

Mønsteravtalen som er inngått mellom Delta og Legeforeningen, er ikke bindende for partene, men er et godt grunnlag for inngåelse av tariffavtaler på det enkelte legekontor.