Legen som leder

Kompetanse

26. oktober 2011

Lederrollen

Leger har kompetanse som er verdifull i ledelse av helseinstitusjoner. Kompetanse er den viktigste innsatsfaktoren for god kvalitet og pasientsikkerhet. Det må etableres klare ansvarslinjer for utøvelse av lederansvar.

Legeforeningen har en rekke medlemmer i ulike typer lederstillinger. Foreningen arbeider for å legge til rette for at leger tar på seg lederstillinger på ulike nivåer i helsetjenesten. God ledelse er nødvendig for å levere helsetjenester av høy kvalitet. Leger har kunnskap og kompetanse som er verdifull i planlegging og ledelse. Kombinert med lederutdanning gir dette et godt grunnlag for å inneha lederposisjoner på alle nivåer i helsetjenesten og ellers i samfunnet.

Ledelse av helseinstitusjoner

Kompetanse er den viktigste innsatsfaktoren for god kvalitet og pasientsikkerhet. Kravet om budsjettbalanse har vært gjennomgående, men viser seg ofte utfordrende å forene med andre styringskrav. Kvalitet og pasientsikkerhet må vektlegges på lik linje med økonomi.

Det må etableres klare ansvarslinjer for utøvelse av lederansvar. God forankring av kvalitetsarbeid i styringslinjer og ledelse på alle nivåer, krever at nasjonale helsemyndigheter må etterspørre og tilrettelegge for god kvalitet der helsetjenester skapes i møtet mellom pasienter og helsepersonell. Det må etableres gode kanaler for dialog, mellom helseinstitusjon og eier, og mellom helsepersonell og ledelse. God dialog er grunnlaget for en felles virkelighetsforståelse, for å forankre nødvendige endringer av praksis som skal bedre kvaliteten på helsetjenestene, og derved også pasientsikkerheten.

Den medisinskfaglige kompetanse i ledelsen av helseinstitusjoner må økes

At ledelsen forstår tenkemåten og det faglige området som virksomheten opererer innenfor, har betydning for kvaliteten på helsetjenestene. Dette bekreftes blant annet av en stor internasjonal rapport fra McKinsey & Company i 2010 som omhandler ledelse i sykehus, produktivitet og kvalitet på pasientbehandlingen. Rapporten viser at ledere som har medisinsk kompetanse, scorer høyest på indikatorer for god ledelse. Grunnen til dette er blant annet at ledere med medisinsk kompetanse har bedre forståelse av kjernevirksomheten og faglige utfordringer, oppnår bedre kommunikasjon med de ansatte og har høy legitimitet som leder.

Gjennom eksempler i rapporten vises det til at ansvar og beslutninger i størst mulig grad i størst mulig grad bør foregå i frontlinjen og foretas av klinikere som er ansvarlig for pasientbehandlingen. Det er på dette nivået de medisinske beslutninger og prioriteringer som ligger til grunn for all annen aktivitet i sykehuset tas, og det er her kostnader og inntekter genereres.