Legen som leder

Utøvelse av lederfunksjonen

Ledere må kjenne til lover og avtaler som regulerer helsetjenesten; herunder hovedavtalene som regulerer forholdet mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver.
26. oktober 2011

Utøvelse av lederfunksjonen - samarbeid med ansatte

Oversikt over lover og avtaler som regulerer arbeidslivet og helsetjenesten generelt, og ditt arbeidssted spesielt, er relevant for alle legeledere som utøver arbeidsgiverfunksjoner.

For ledere er det i tillegg viktig å kjenne til, og legge til grunn i sitt arbeid, prinsipper og bestemmelser som er nedfelt i hovedavtalene for det enkelte tariffområde. Hovedavtalene regulerer i det vesentlige forholdet mellom tillitsvalgte fra ulike fagforeninger og arbeidsgiver.

Hovedavtalene inneholder regler om rettigheter og plikter for tillitsvalgte, medbestemmelse, regler om opplæring og personalutvikling, produktivitet, likestilling, permittering mv. De ulike hovedavtalene omhandler i store trekk de samme temaer, men kan variere noe i detaljeringsnivå og vektlegging av ulike tema.

Formålet med hovedavtalene er at partene gjennom samarbeid, medbestemmelse og medansvar skal utvikle et godt arbeidsmiljø. Samarbeid skal tilstrebes fremfor konflikt og konfrontasjon. Fra ledelsens side krever dette åpen informasjon og drøftinger før en rekke beslutninger fattes. I flere tilfeller kan det også i avtaleverket være nedfelt bestemmelser om informasjon, drøftinger og forhandlinger mellom partene.

Ledelsen og de tillitsvalgte har plikt til i minnelighet å forsøke å løse problemer og konflikter på arbeidsplassen etter de spilleregler som er utviklet med grunnlag i den enkelte hovedavtale. Som arbeidsgivers representant vil en leder kunne forvente at de tillitsvalgte har myndighet til å representere sine medlemmer, og derfor kan opptre på vegne av disse.

For arbeidsgiver/leder er det viktig å følge bestemmelsene i hovedavtalene når det gjelder organisatoriske endringer i virksomheten. Før slike endringer vedtas og iverksettes, følger det av hovedavtalene at arbeidsgiver skal ta de tillitsvalgte med på råd. Endringer i instruks og reglement skal også drøftes med tillitsvalgte. Ved endringer i arbeidsplaner har arbeidsgiver, avhengig av hva som er tema i det konkrete tilfelle, plikt til å drøfte eller forhandle med de tillitsvalgte. Bestemmelser om dette finnes i arbeidsmiljøloven, i den enkelte hovedavtale og i tariffavtalene/overenskomstene.