2016

Nyhetsbrev februar 2016

22. desember 2015
Header til lokalforeningenes nyhetsbrev
Header for nyhetsbrevet til lokalforeningene
 

Nyttig samling for lederne i lokalforeningene og regionutvalgene 20. januar 
Det fremkom flere synspunkter på aktuelle temaer og det ble en god meningsutveksling om disse. Samlingen viste nytten av møteplasser hvor det kan tas opp saker av felles interesse.

Vi minner om at neste samling finner sted tirsdag 23. mai 2016 dagen før landsstyremøtet begynner, kl 18 - 20.Temaer dere ønsker å ta opp, sendes til kristin.hovland@legeforeningen.no. Sekretariatet ordner det praktiske i forbindelse med møtet, men gjennomføring og ledelse er det vanligvis Oslo legeforeningens leder som står for.  

Det gjøres oppmerksom på at praksiskompensasjon og ekstra overnatting i forbindelse med dette formøtet, dekkes av lokalforeningen/regionutvalget. 

Påmelding skjer i forbindelse med påmeldingen til landsstyremøtet. Påmeldingsfristen  til landsstyremøte 2016 er 16. mars 2016. Invitasjoner blir sendt ut ca. 15. februar.

Lykke til videre i arbeidet! 

Ønsker dere president eller sentralstyremedlemmer på arrangementer eller medlemsmøter?
De sentrale tillitsvalgte deltar gjerne på møter etc. Ta kontakt så tidlig som mulig. Oversikt over deres epostadresser.
 

 

 

Undersøkelse blant Of og Ylfs medlemmer Legeforeningen arbeider med å utrede alternativer til dagens organisering av spesialisthelsetjenesten. I den forbindelse gjennomføres det i februar en undersøkelse blant et tilfeldig utvalg av OF og YLFs medlemmer i sykehus. Målet med undersøkelsen er å kartlegge sykehuslegers oppfatninger om dagens foretaksmodell, mulige alternativer til dagens ordning, organisasjonsforhold ved sykehusene, og samhandlingen med allmennlegetjenesten. Funnene fra undersøkelsen vil bli presentert på lands-styremøtet i mai.

  Rogaland legeforening støtter sykehusutbygging på Ullandhaug 

"Det var vanskelig å se for seg at man kunne gå for et valg der man skulle utsette både pasienter
og personalet for belastningen ved å rive og bygge nytt på Våland. Når vedtaket er gjort stiller et samlet tillitsvalgtapparat seg bak beslutningen. Men man er fremdeles skeptisk til premissene for arealberegningene", skriver leder Jan Robert Johannessen i sin leder i medlemsbladet Syd-Vesten.

Avholdte arrangementer:

 
 

Telemark legeforening
Tok opp rusproblematikk på medlemsmøte; innleder var fagsjef ved STHF, Arne Johannesen og avdelingsoverlege Yngvar Torjussen ved Borgestadklinikken om koordinerte tjenester spesielt innen spesialisthelsetjenesten med fokus på omfattende avhengighet, samt samarbeidet med kommunene.

   
  Finnmark legeforening
Medlemsmøte i Hammerfest i november i fjor. Leder Paul Olav Røsbø, redegjorde for styrets arbeid, om nytt regionutvalg og forslag om erfaringsseminar rundt rekruttering og stabiliserende tiltak for å beholde leger i Finnmark.
   

 

Nordland legeforening
Debattmøte i Bodø i november om «Friske pasienter og feige leger» i forbindelse med kurs i pasientkommunikasjon. Fastlege Gisle Roksund, Skien var blant innlederne.

  Troms legeforening
Debattmøte om lokalsykehusene i Tromsø 8. mars legger Stortinget frem sin innstilling om Nasjonal helse- og sykehusplan. Det er knyttet særlig stor spenning til fremtidig akuttkirurgisk beredskap, der helseminister Bent Høie har antydet at sykehusene i Narvik, Lofoten, Volda, Stord og Flekkefjord står i fare for å miste akuttkirurgien. Troms legeforening inviterte i januar til debatt om planen og lokalsykehusenes fremtid. Overlegeforeningens leder Jon Helle og Ylf-leder Christer Mjåset holdt innledninger under møtet. Helle omtalte lokalsykehusene som en blomst eller et smykke i lokalsamfunnene.
- Sykehusene må gis de nødvendige ressursene for å sikre kvaliteten. Beredskap koster, sa Helle.
   

Kontaktpersoner i sekretariatet for lokalforeningene og regionutvalgene:

Oslo/Akershus
Gorm Hoel - gorm.hoel@legeforeningen.no - tlf. 23 10 91 84
Hedmark/Oppland/Østfold
Lise B. Johannesen - lise.berit.johannessen@legeforeningen.no - tlf. 23 10 91 73 
Vest- og Aust -Agder/Vestfold/Telemark/Buskerud
Anne Ringnes - anne.ringnes@legeforeningen.no - tlf. 23 10 91 89
Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane
Ellen Juul Andersen - ellen.juul.andersen@legeforeningen.no - tlf. 23 10 91 71
Møre- og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag
Lisbet T. Kongsvik - lisbet.kongsvik@legeforeningen.no - tlf. 23 10 91 74
Nordland, Troms, Finnmark
Daniel Wærnes - daniel.waernes@legeforeningen.no - tlf. 23 10 91 76
Regionutvalgene
Gorm Hoel - gorm.hoel@legeforeningen.no - tlf. 23 10 91 84

 Arrangementer:

Vestfold legeforening
Medlemsmøte der Per Bleikelia, sykehusdirektør på Ringerike, er invitert for å holde foredrag om ledelse. Møtet finner sted 11. februar i Tønsberg.

   

Vil du være oppdatert? Abonner på Dagens mediebilde fra Legeforeningen
Legeforeningen abonnerer på medieovervåkingstjenesten Retriever som gir fortløpende oppdateringer på nyhetsbildet. Som lokalforening har dere anledning til å bruke denne tjenesten uten omkostninger. Les mer

Lokalforeningene i media i perioden 01.12.2015 – 05.2.2016:

Aust-Agder legeforening:

Helseministeren er lite ambisiøs (Flekkefjord Tidende, 11.01.16)

Leder Sigurd Waage Løvhaug i Vest-Agder legeforening mener helseministerens utsagn om akuttkirurgi vitner om en lite ambisiøs holdning til lokalsykehusene.

Store utfordringer for utdanningen (Avisen Agder, 11.01.16)
Kirurg Synne Bernhardt som er generalsekretær i Helsetjenesteaksjonen (HTA) mener at alternativene som er presentert i Nasjonal Helse og Sykehusplan vil by på til dels store utfordringer når det gjelder utdannelsen. Også leder Sigurd Waage Løvhaug i Vest-Agder legeforening peker på at lokalsykehusene er viktige utdanningsarenaer - Uten akuttkirurgi vil de få et svakere, samlet utdanningstilbud. Legeforeningen er derfor bekymret for rekrutteringen til akuttsykehusene. Tar man bort akuttkirurgien er det fare for at anestesien og deretter indremedisinen forvitrer, mener Løvhaug.

Finnmark legeforening:

Sjekk lufta til elevene (Finnmark Dagblad, 08.12.15)
Temperaturen ble bedre etter at Niklas Buarø (17) og andre elever skrev en avviksmelding.
- Siden air condition fortsatt ikke fungerer, så kan det bli tung luft om man sitter et par timer, men vi er en såpass liten klasse at vi åpner døra med jevne mellomrom, så det fungerer fint, sier Buarø. Finnmark legeforening er kjent med at det klages på inneklimaet ved skoler i fylket. «Vi vil med dette oppfordre skoleeiere i fylket til regelmessig fysisk kontroll og offentlig dokumentasjon av miljøenes faktiske tilstand, samt ved konkrete klager å påse, og dokumentere - at miljøene er i samsvar med lovens krav», skriver foreningen i en uttalelse.


Nordland legeforening:  

Årets nordlending (Dagens Medisin, 14.01.16)
På grunn av sitt faglige engasjement og personlige egenskaper ble fastlege og legevaktsjef Sverre Håkon Evju i Narvik kåret til «Årets Nordlandsdoktor» av Nordland legeforening i fjor høst. Før jul ble han utropt til Årets Nordlending for sine mange bidrag i kampen for lokalsykehusene, som talsmann for Sykehusalliansen. Ifølge Nasjonalt senter for distriktsmedisin begrunner juryen at prisvinneren er modig og klar i sin tale - og dyktig til både å se enkeltmennesker og snakke med folk som ikke helt deler hans syn.
Slik mener kirurg at lokalsykehusene vil kunne bestå som fullverdige sykehus. (Fremover, 6.01.16)
- Alle urologer kan lære seg akuttkirurgi. Slik mener kirurg Inge Glambek lokalsykehusene vil kunne bestå som fullverdige sykehus. Overlege, kirurg og nyvalgt leder i Norsk kirurgisk forening, Inge Glambek, mener sykehusdebatten må dreies mer over på å fordele oppgaver, enn å sentralisere. Løsningen er at urologer, som finnes på alle sykehus, lærer seg akuttkirurgi. - Vi har et landsstyrevedtak på at lokalsykehusene skal være fullverdig sykehus med fullverdig kirurgisk akuttberedskap. Et sykehus med kun indremedisinsk akuttberedskap kan ikke kalles et sykehus, sier Tove Myrbakk i Nordland legeforening.

Åpnet helsekonferanse med spark til Bent Høie (Rana Blad, 05.01.16)
Nordland legeforening er heller ikke særlig imponert over at Nord-Norge er så godt som fraværende i utvalget som får stor makt over hvordan framtidens helsevesen skal organiseres og ledes.
- Nordland legeforenings styre reagerer sterkt på at et utvalg som skal vurdere og gi råd om spesialisthelsetjenesten for hele Norge, i all hovedsak er sammensatt av medlemmer fra sentrale Østland. Kun en representant er fra Nord-Norge, og det gjelder brukerrepresentanten, heter det i en pressemelding fra Margit Steinholt, som sitter i styret Nordland legeforening.

Mistillit til den lokale legen gjorde at dødssyke Bjørn ikke fikk hjelp
(NRK Nordland, 02.01.16)
Avdøde Bjørn Haugen hadde ikke tillit til den lokale legen i bygda. Datteren mener det gjorde at han ikke fikk den hjelpen han trengte da han ble alvorlig syk. Leder av Nordland legeforening, Stian Holmvik, mener dårlig kjemi mellom pasient og lege er vanligere enn mange er klar over. – Det er nok et større problem på mindre plasser, hvor det er få leger og man er avhengig av den personen som er på vakt. På større steder har pasientene muligheten til å bytte fastlege hvis personkjemien er dårlig, noe vi også oppfordrer til. For det er kjempeviktig at kjemien er til stede, sier Stian Holmvik.

Kjemper for de små (Fremover, 03.12.15)
Sverre Håkon Evju har talt lokalsykehusenes sak for å ikke miste den kortreiste hverdagskirurgien i verdens flotteste landsdel. I slutten av august ble han kåret til Årets Nordlandsdoktor av sine egne i Nordland legeforening. Et par måneder senere har han sanket sammen nok nominasjoner fra folket til å bli kandidat til Årets Nordlending.

Telemark legeforening:

Sykehus legger inn psykisk syke barn på voksenavdeling. (NRK Telemark, 21.01.16)
Bak flere låste dører ligger avdeling 19B, en av akuttpostene for psykisk syke voksne ved Sykehuset Telemark, der også barn blir plassert i akutte tilfeller. En avdeling beregnet for voksne med tunge og alvorlige psykiske lidelser og rusproblematikk. – - Barn skal ikke få tilbud på denne avdelingen, sier helseministeren.Leder av Telemark legeforening, Tor Severinsen uttaler seg og sier at dette ikke er et ideelt tilbud for barna. – Det er absolutt ikke ønskelig. Så unge folk har andre behov enn det voksne har. For noen barn kan det være greit nok. For andre barn er det helt klart ikke bra nok, sier Severinsen.

Feil om nytt strålesenter (NRK Telemark, 15.12.15)
Utredninger om nytt strålesenter har så store feil at konklusjonen kan gå ut over pasienter i Telemark, sier fagforeningene ved Sykehuset Telemark. Fagforeningene ved Sykehuset Telemark reagerer på utredninger som er gjort om ny stråleenhet.Helse Sør-Øst har laga flere utredninger som fagforeningene mener inneholder en rekke feil som kan gå ut over pasienter i Telemark.
- Utredningen er bygd på feil premisser i forhold til hvem man skal regne med. Og den er bygd på feil avstander i forhold til Drammen, sier leder av Telemark legeforening, Tor Severinsen.

Vestfold legeforening:

Vil følge opp AA-initiativ (Tønsbergs Blad, 04.02.16)
Lederen i Vestfold legeforening betegner utspillet fra Anonyme alkoholikere (AA) i Vestfold som svært positivt. - AA representerer et seriøst lavterskeltilbud, slik organisasjonen ønsker det skal være, sier Tom Ole Øren. Han uttaler seg både som fastlege og på vegne av de cirka 200 fastlegene i Vestfold. 
Footer for nyhetsbrevet til lokalforeningene
Footer for nyhetsbrevet til lokalforeningene