2016

Nyhetsbrev mai 2016

22. desember 2015
Header til lokalforeningenes nyhetsbrev
Header for nyhetsbrevet til lokalforeningene
 

Landsstyremøtet 2016

Landsstyremøtet 2016 finner sted tirsdag 24.- torsdag 26. mai på Soria Moria hotell og konferansesenter. 

Formøtet for lokalforenings- og regionutvalgslederne er samme sted mandag 23. mai kl. 18. De som ikke har meldt seg på, bes gjøre det til oslo.legeforening@legeforeningen.no. Leder i Oslo legeforening Kristin Hovland vil lede møtet.

Følg landsstyremøtet i sosiale medier
På legeforeningen.no, Facebook og Twitter vil ferske vedtak, nyhetssaker, utdrag fra presidentens tale og videointervjuer bli presentert. Fra forrige landsstyremøte var det stor tvitring fra mange av delegatene til stor glede for medlemmer og interesserte.


Noen utvalgte landsstyresaker

 

Foretaksmodellen under lupen
Organiseringen i helseforetak og regionale helseforetak har satt sitt preg på spesialisthelsetjenesten i snart 15 år, siden sykehusreformen i 2001-2002.  Sentralstyret vedtok i september 2015 «Bedre styring, organisering og ledelse i spesialisthelsetjenesten» som satsingsområde. Legeforeningen har derfor igangsatt et eksternt utredningsarbeid om alternativer til dagens helseforetaksmodell. Hensikten er å bidra til en utvidet debatt om spesialisthelsetjenestens fremtidige organisering.

Med dette som bakgrunn inviteres landsstyret til å gi innspill som kan bidra til en bedre fremtidig styring, organisering og ledelse av spesialisthelsetjenesten.

Styrket medisinskfaglig ledelse i primærhelsetjenesten
Under behandling av sak om ledelse i sykehus på landsstyremøtet i 2014 ble det fremmet forslag om at lederopplæringen også bør omfatte legeledere i primærhelsetjenesten og andre potensielle legeledere. Som en oppfølging av forslaget ble det nedsatt en arbeidsgruppe for å utrede lederutdanning for primærleger. Gruppens rapport skal presenteres på landsstyremøtet. I tillegg inviteres det til en diskusjon om medisinskfaglig ledelse i kommunene.

Ledelse i primærhelsetjenesten er aktualisert gjennom regjeringen Solbergs stortingsmelding om primærhelsetjenesten, hvor ledelse – og mangel på ledelse – i primærhelsetjenesten løftes som en hovedutfordring. Det er ikke nok at den enkelte tjeneste leverer gode faglige tjenester, det er behov for bedre samarbeid på tvers i en sektor som blir stadig mer kompleks – og til dette trengs det tydelig ledelse. Medisinskfaglig ledelse i kommunene er nødvendig for å få til samarbeid, koordinering og iverksetting av tiltak i kommunene. Her har det skjedd lite etter at samhandlingsreformen trådte i kraft.

"Styrket medisinskfaglig ledelse i primærhelsetjenesten" er et satsingsområdet for sentralstyret i inneværende periode.  

  Støtt Medisinstudentenes humanitæraksjon
Annethvert år samler medisinstudentene gjennom MedHum  (Medisinstudentenes humanitæraksjon) inn penger til et prosjekt som fremmer primærhelse i et av verdens fattigste land.

I samarbeid med Leger Uten Grenser skal årets aksjon bidra til å bekjempe tuberkulose i Mumbai i India.  

MedHum vil presentere prosjektet for landsstyret og håper som tidligere år at alle vil gi rause bidrag. På landsstyremøtet i 2014 ble resultatet av innsamlingen 621 711 kroner. 


Aktiviteter i lokalforeningene

Debatt om kapasitetsutfordringer i Oslo og Akershus sykehusområder
Oslo legeforening arrangerte debatt på Litteraturhuset i Oslo 25. april. 
Bakgrunnen for debatten var Helse Sør-Østs rapport med tiltaksforslag for å håndtere kapasitetsutfordringene i Oslo og Akershus. Foretakstillitvalgt ved OUS, Aasmund Bredeli, utfordret i debatten OUS-direktør Bjørn Erikstein på om han ville prioritere igangsettelse av Aker. Erikstein uttalte at OUS vil anbefale Helse Sør-Øst å igangsette utbygging av nytt lokalsykehus på Aker.

Det er ønskelig at planleggingen og utbyggingen av nytt sykehus på Aker skal samordnes med Oslo kommunes storbylegevakt på samme sted. Det kan bli aktuelt med inntil fire utbygginger parallelt i årene fremover. I tillegg til Aker inkluderer det nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet, nye bygg til Regional sikkerhetsavdeling og endringer på Rikshospitalet. Det er Helse Sør-Øst som skal fatte beslutning i saken og investeringsrekkefølgen.

I paneldebatten deltok Bjørn Erikstein, stortingsrepresentant Jan Bøhler, Ap Oslo, Lars E. Flatø, adm dir ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, James S.Lorentzen, fung. fraksjonsleder for Høyre i helse- og sosialkomiteen Oslo, og Aasmund Bredeli.

Telemark legeforening inviterte i april til medlemsmøte der spørsmålet var: Hva styrer vår medisinske praksis? Professor Michael Bretthauer ved UiO var invitert til å holde foredrag om temaet. Idealet for den medisinske virksomhet er kunnskapsbasert, men hvor mye bedre er ny behandling og til hvilken pris. Hvilken forskning kan vi stole på? Og hvordan formidles og oppfattes risiko? var noen av problemstillingene han tok opp. Ca. 30 deltok på møtet i Skien.

Buskerud legeforening
hadde medlemsmøte på Sundvolden i april. Over 40 leger deltok. Du er mer enn fag var tittelen og Erica Grunnevoll foredragsholder. Hun tok med seg salen på en rundreise i temaet kommunikasjon og fikk mange engasjert.

Sør-Trøndelag legeforening arrangerte vårmøte med tittelen Designerdop og det mørke nettet. Farmakolog Andreas Westin orienterte om nye rusmidler og hvor kjapt disse utvikles. En prisbelønt journalist fra Adresseavisen fortalte de rundt 60 fremmøtte om hvordan narkotikanettverk tar i bruk "det mørke nettet" for å distribuere dop.

Østfold legeforening arrangerte årsmøte og seminar helgen 9. -10. april på Refsnes Gods i Moss. Leder Jens Lind-Larsen la vekt på å ha et forum der medlemmene kunne møtes til kollegialt samvær. Det er også bakgrunnen for at foreningen de siste tre årene har valgt å kombinere årsmøtet med et seminar.Totalt deltok ca. 60 medlemmer.

Det er tredje gang Østfold legeforening arrangerer årsmøtet over en helg i kombinasjon med et seminar. Det var knyttet en viss spenning til hvor mange som ville melde seg på årets seminar siden de denne gang hadde valgt å ta en egenandel på 750 kroner.

Vestfold legeforening arrangerte årsmøte og medlemsmøte med foredrag av sjefredaktør Are Brean i Tidsskriftet. Temaet var hvordan (og hvorfor) skrive i Tidsskriftet. Møtet var 28. april i Tønsberg.

Rogaland legeforening hadde medlemsmøte hvor styret i Allmennlegeforeningen deltok
26. april. Temaer var nyheter i allmennpraksis, legevakt, takstsystemet, eksterne rekvirenters bruk av laboratoriet på  fastlegekontorene,  årets forhandlinger, klagesaker og pliktbrudd i Rogaland og kurs for legekontor.

Nordland legeforening arrangerte sitt første samfunnsmedisinske kurs på Røst i april.


Kommende aktiviteter

Sør-Trøndelag legeforening skal ha kombinert årsmøte og medlemsmøte i Trondheim 2. juni. Dit kommer president Marit Hermansen med nytt fra Legeforeningen og Håkon Bolkan, kirurg ved St. Olavs Hospital og tidligere president i Leger uten Grenser, for å holde innlegg om global kirurgi.  

Nord-Trøndelag legeforening inviterer til årsmøtekurs i Namsos 9.-10. juni. Kurset er et klinisk emnekurs om skulderen. Årsmøtet blir avholdt før middag den første kvelden.

Oppland legeforening arrangerer årsmøte 10.-11. juni på Nythun i Valdres. Ingvard Wilhelmsen fra Hypokonderklinikken holder et foredrag med innblikk i hvordan det er å føle seg syk uten at det nødvendigvis er en bakenforliggende sykdom. Deretter blir det konsert av Ragnhild og Eldbjørg Hemsing. Årsmøtet avvikles etter foredragene på lørdag.

Hordaland legeforening har årsmøte og seminar 31. mai i Legenes hus, Bergen med tema  legers etterutdanning, kvalitet og økonomi. 
Innledere er visepresident Jon Helle og adm. dir. Kjersti Fyllingen på Haraldsplass sykehus. Hele saken er i lys av landsstyres behandling av det samme.

Nordland legeforening 
har flere arrangementer på gang. De arrangerer BUP-dagene 2016. De skal ha mediakurs for leger, tre grunnkurs B og Grunnkurs C.  Foreningen arrangerer også to akuttmedisinkurs.


Annet
 

 

 

Aktuell foredragsholder
Sykehusdirektør Per Bleikelia ved Ringerike sykehus har holdt vellykkede foredrag i flere av lokalforeningene. Han fikk Legeforeningens lederpris i 2014, noe som har betydd mye for ham. Bleikelia vil gjerne å gi noe tilbake. Det gjør han ved å prioritere invitasjoner til møter i alle foreningsledd i Legeforeningen.

 

 

Oslo legeforening og alkoholfrie alternativer

Oslo legeforening samarbeider med Akan kompetansesenter, NHO reiseliv og Skanska Norge v/bedriftshelsetjenesten for å bedre det alkoholfrie tilbudet på serveringssteder. De er spesielt opptatt av tilstelninger i regi av arbeidsgivere.

- Det bør være mulig å velge både vin og alkoholfritt under en fler-retters middag. Det alkoholfrie tilbudet skal være godt, serveres på samme tid, og med samme fagkunnskap som vinen, sier Kristin Hovland. Oslo legeforening rettet en henvendelse til sentralstyret, som sluttet seg til ovenstående, samt at oppfordringen bringes videre til foreningsleddene.


Seminar for lokalforeningene i høst

Har du lyst til å bidra i utformingen av programmet? Jobben består av noen telefonmøter og epostkontakt. Ta kontakt med ellen.juul.andersen@legeforeningen.no  hvis du har lyst! 


Lokalforeningene i mediene

Buskerud: Steile fronter i sykehusdebatten 
Hordaland: Hordaland har mest influensa (Bergens Tidende 17.03)
Hordaland: Snart 200 som deler på én lege  (Bergens Tidende 17.03 
Nordland: Nye styrer i Helse Nord 
Nord-Trøndelag: Tar saken til Legeforeningen (Namdalsavisa 14.04)  
Oslo legeforening: Sykehusstrid til debatt (Dagsavisen 25.04)
Oslo legeforening: Prioriterer Aker (Dagsavisen 27.04)
Rogaland: Gravide asylsøkere må få bedre helsetilbud  (Stavanger Aftenblad 24.03.)
Vestfold: Stygge Vestfold-tall (Tønsberg Blad 10.02)
Vest-Agder: Kirsten "fjernhealer" på Facebook (NRK Sørlandet 01.05.2016) 

 
Footer for nyhetsbrevet til lokalforeningene
Footer for nyhetsbrevet til lokalforeningene