2016

Nyhetsbrev september 2016

8. september 2016
Header til lokalforeningenes nyhetsbrev
Header for nyhetsbrevet til lokalforeningene

Streik i sykehusene – støtt opp om Legeforeningen!

 

Spekter og Akademikerne kom ikke til enighet i årets oppgjør for helseforetakene og Lovisenberg. Partene møttes til mekling 5. og 6. september, med streik fra arbeidsdagens begynnelse onsdag 7. september. Vi oppfordrer dere til å holde dere informert og å støtte opp om streiken i sykehusene. Årets oppgjør dreier seg om viktige, prinsipielle spørsmål blant annet knyttet til legers kollektive vern mot uforsvarlige arbeidstidsordninger. Vi oppfordrer dere til å sette dere inn i hva saken gjelder, og være gode ambassadører for Legeforeningens standpunkter. Dere finner mer informasjon om bakgrunnen for bruddet på www.legeforeningen.no – under banneret Hovedoppgjør Spekter 2016. Vi oppfordrer dere også til å følge Legeforeningen, Yngre legers forening og Overlegeforeningen på Facebook og Twitter.

Medlems- og årsmøter:

Vest-Agder: Leder i Norsk forening for allmennmedisin, Petter Brelin, holdt innlegg om Legeforeningen som profesjonsforening og om portvokterrollen og hvilke forpliktelser og samfunnsansvar det innebærer. Han påpekte viktigheten av lokale medisinske arenaer der f.eks. samhandling er et naturlig tema. Årsmøtet fulgte styrets innstillinger.

Telemark: Geir Hoff ble til stor applaus utnevnt til årets lege i Telemark. Cecilie Alfsen, sentralstyremedlem, forklarte innledningsvis hvorfor det ble brudd i forhandlingene med Spekter i juni og hvilke krevende forhandlinger Legeforeningen med Akademikerne står overfor nå. Resten av medlemsmøtet handlet om byråkrativekst og konsekvenser av dette. Svært viktig at fagrepresentanter fra Legeforeningen blir oppnevnt i utvalg/råd og at disse ikke forsvinner på bekostning av representanter plukket ut av f.eks. helseforetakene. Årsmøtet forløp uten store motforestillinger.

Oslo: Svein Aarseth var et svært populært valg som årets Oslo-lege. Han har i en årrekke ledet Oslo legeforening, vært aktiv i arbeidet med å etablere og arbeider frivillig på helsesenter for illegale immigranter, som drives i samarbeid med Kirkens bymisjon og Røde Kors. Aarseth er både arbeidsmedisiner og allmennlege. Redaktøren av Journalen, Oslos medlemsblad, Per Helge Måseide, mottok også utmerkelse for godt arbeid med Journalen. Etter årsmøtet holdt dr.philos Håkon Harket foredrag med tittelen "Hva tenkte de". Foredraget omhandlet Grunnlovens § 2, den såkalte "jødeparagrafen".

Akershus: "Utfordringer og løsninger for sykehusene i Akershus - opptaksområder og samarbeid med primærhelsetjenesten" var temaet på medlemsmøtet hvor direktør Jardar Hals, Bærum sykehus og direktør Øystein Mæland, Ahus innledet.

Buskerud: President Marit Hermansen foredro om sentralstyret og arbeidet som er gjort siste år i Legeforeningen. Hun orienterte også om satsingsområder for Legeforeningen.

Nordland: "Sistehjelp - når livet går mot slutten". På dette seminaret om sistehjelp ble det formidlet praktisk kunnskap om hvordan gi helhetlig omsorg til pasienter når livet går mot slutten.
Knut Kjerpeseth ble utnevnt som årets Nordlandsdoktor. Han har jobbet 35 år som psykiater ved Psykisk helse- og rusklinikken ved Nordlandssykehuset.

- Det er meget fortjent. Han er kjent for å være en tusenkunstner, som ser muligheter der andre ser utfordringer, sier Stian Holmvik, leder i Nordland legeforening.

Hedmark: Årsmøtet startet med foredraget "God stemning" ved Dora Thorhallsdottir. Foredraget ga konkrete redskaper til hvordan skape bedre relasjoner til andre, hvorfor vi er så redde for konflikter, m.m. Årsmøtet behandlet ordinære årsmøtesaker.

Møre og Romsdal: Årsmøtet behandlet ordinære årsmøtesaker. Etter årsmøtet holdt Espen Remme, administrerende direktør Helse Møre og Romsdal HF et foredrag om "Helse Møre og Romsdal – utviklingsplan og SNR – kvar går vegen?"

Sør-Trøndelag: Kirurg og ph.d.-kandidat Håkon Bolkan foreleste om global helse, hvor han trakk fram utfordringer fra sykehuset i Masanga, Sierra Leone. Hans engasjement for opplæring av enkle kirurgiske inngrep og dens enorme betydning for befolkningen der står det stor respekt av. Visepresident og leder i Norsk overlegeforening Jon Helle viste en bildereise i fugleperspektiv. Pris ble tildelt Marte Walstad og Solveig Klæbo Reitan som mottok Sør-Trøndelag legeforenings pris for fortjenestefullt tillitsvalgtarbeid i foreningen for 2016.

Troms: Årets Tromsdoktor ble allmennlege Christine Hesla. Hun fikk prisen for sitt initiativ ”Et fastlegedagsverk for flyktninger” som ble startet opp ved at fastlegene i Tromsø skulle donere en dagslønn til Flyktninghjelpens arbeid for syriske flyktninger. Aksjonen høsten 2015 ble senere til ”Et dagsverk for flyktninger,” og hennes initiativ inspirerte dermed også andre yrkesgrupper til å delta. Totalt ble det samlet inn mer enn 3,2 mill. kroner. Hesla viste hvordan alle kan bidra etter evne i en viktig sak som foreningen støtter til fulle. Ylf-leder Christer Mjåset redegjorde for sentralstyrets satsingsområder; styrket ledelse i primærhelsetjenesten, arbeid med ny spesialitetsstruktur og arbeidet med revisjon av helseforetaksreformen. Det såkalte UNN-teamet med jurister har kommet på plass som følge av satsingen på å trygge legers arbeidsforhold. Generalsekretær Geir Riise holdt foredrag om sammenhengen mellom arbeidsmiljø og pasientsikkerhet i sykehus.

Nytt fra Stortinget

 

Legeforeningen deltar på høring om prioriteringsmeldingen 29. september. Å skape et godt, rettferdig og likeverdig fordelt helsetilbud innenfor eksisterende ressurser, krever tydelige prioriteringer. Målet med Stortingsmelding – Meld. St. 34 (2015–2016) om prioritering er å sikre rettferdig, lik og rask tilgang til helsetjenester. I Stortingsmeldingen foreslår regjeringen at det skal prioriteres etter tre kriterier i helsetjenesten: nyttekriteriet, ressurskriteriet og alvorlighetskriteriet. Prinsippene for prioritering skal gjelde i hele helsetjenesten. De skal være grunnlaget for regelverk, retningslinjer og andre beslutningsverktøy som helsepersonell bruker i hverdagen. Legeforeningen har vært tydelige på at prioriteringskriteriene må være anvendbare i den kliniske hverdagen.

Statsbudsjettet legges frem 6. oktober. Legeforeningen vil følge utviklingen tett denne dagen. Se www.legeforeningen.no.

Arendalsuka en viktig arena for påvirkning og debatt

 

Legeforeningen debatterte farene ved antibiotikaresistens, digitalisering av helsevesenet, bedre samhandling og vanskelige prioriteringer i norsk helsevesen i Arendal i august. Tannlegeforeningen, Veterinærforeningen og Legeforeningen hadde felles debatt om antibiotikaresistens.

Presidenten deltok i "Helsedebatten: Prioriteringens dilemmaer", hvor helseminister Bent Høie og andre sentrale helsepolitikere, forskere og helsepersonell også deltok. Leder for Allmennlegeforeningen Kari Sollien deltok i debatt om den såkalte Ribera Salud-modellen, en privatdrevet helsetjeneste i Valencia-regionen i Spania. Sentralstyremedlem Kjartan Olafsson debatterte digitalisering av helsevesenet. Han pekte på at vi trenger datasystemer som snakker sammen på tvers av nivåer, sterkere nasjonal styring og mer involvering av legene i utviklingen av nye IKT-systemer.

Seminar for lokalforeninger og regionutvalg samt ansatte

 

Seminaret finner sted onsdag 9. og torsdag 10. november på Park Inn på Gardermoen. Programkomiteen består av Tor Severinsen, Kristin Hovland, Lindy Jarosch-von Schweder og Jan Robert Johannessen. Komiteen har jobbet med programmet og det vil snart bli utsendt. Hver lokalforening får av Legeforeningen dekket reise og oppholdsutgifter for én person. Hver lokalforening kan møte med én person i tillegg. Reise- og oppholdsutgifter for denne personen, dekkes av lokalforeningen. Ev. praksiskompensasjon må for alle, dekkes av lokalforeningen. Ansatte oppfordres til å delta og lokalforeningen dekker utgiftene for disse. Påmelding sendes ut fra sekretariatet i uke 37.

Marit Hermansen fungerende leder i Akademikerne

 

Knut Aarbakke fratrådte som leder for Akademikerne 8. juli i år. Han har takket ja til stillingen som adm. direktør for NHO Sjøfart. Nestleder, Marit Hermansen, konstitueres som leder for Akademikerne. – På vegne av styret og medlemsforeningene vil jeg få takke Aarbakke for den jobben han har gjort som leder de siste åtte årene, og ønske ham lykke til videre, sier Hermansen. Marit Hermansen fungerer frem til Rådsmøtet i Akademikerne 27.10. Det skal da foretas valg av ny leder. P.t. er Kari Sollien, Allmennlegeforeningen/Legeforeningen og Curt A. Lier, Norges Juristforbund, kandidater til dette vervet.

Lokalforeningene i mediene

Finnmark:
Asyljobb nr. én (Troms Folkeblad, 7.7.)
Etter at Altaposten i april løftet ambulansesaken ut i det offentlige rom, har protestene vært massive fra alle hold. Finnmark legeforening og ikke minst fagmiljøet selv advarer mot å redusere antall ambulansefly fra tre til to i fylket.

Gå inn for landing, Høie (Altaposten 5.7.)
- Helseminister Bent Høie (H) bør gripe inn, sette jetflyene på bakken og lytte til et samlet medisinsk fagmiljø i Finnmark. Finnmark legeforening og ikke minst fagmiljøet selv advarer mot å redusere antall ambulansefly fra tre til to i fylket.

Hedmark:
Første varselbrev om fravær er alt sendt (Østlendingen, 5.9.)
Hedmark legeforening har via Østlendingen kritisert de nye fraværsreglene og påpekt unødig ressursbruk. En annen yrkesgruppe som bekymrer seg over de nye fraværsreglene, er kjøreskolelærerne.

- Feil bruk av legeressurser (Østlendingen 31.8.)
Marte Kvittum Tangen, leder i Hedmark legeforening, er klinkende klar i sin vurdering av de nye fraværsreglene i de videregående skolene: - Dette er ressursløsing, sier Kvittum Tangen, som er fastlege og skolelege.

- Kun til pasientens beste (Østlendingen 24.8.)
Marte Kvittum Tangen som er fastlege på Tynset og leder i Hedmark legeforening, opplever at mange ikke vet hva det innebærer med en kjernejournal som alle innbyggerne i Hedmark fikk i vår.

Nordland:
Statsråden ber journalistene være mer kritisk til kildene (Journalisten, 5.9.)
Helse- og omsorgsminister Bent Høie kritiserte mediene for snevert syn, eksemplifisert med rusfeltet på Helsekonferansen som ble arrangert av Norsk journalistlag, Norsk Redaktørforening, Den norske legeforening og Nordland legeforening.

Nær en legeløsning (Avisa Nordland 1.9.)
Per i dag er det null ledige fastleger i Bodø by. Legemangelen har vært prekær lenge. - Det bør det være en viss geografisk spredning slik at folk som flytter til et annet sted i kommunen, kan få seg en lege i nærheten, sier Stian Holmvik, fastlege og leder for Nordland legeforening.

- Viktig å avvise 2-sykehusmodellen (Rana Blad, 3.9.)
En oppsummering av høringsprosessen i fjor viste at 12 kommuner ville utrede ett nytt felles sykehus, og 6 kommuner en 2-sykehusløsning. De 12 kommunene mente en slik løsning ikke ville være bærekraftig. Det samme gjorde Nordland legeforening.

- En tusenkunstner (Avisa Nordland og Rana Blad, 26.8.)
Nordland Legeforening har kåret Knut Kjerpeseth til årets Nordlandsdoktor.

- Skummelt å brennmerke fastleger som mulige spioner (NRK Nordland, 3.7.)
Seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Instituttet, Julie Wilhelmsen, sier det pågår mer russisk spionasje i dag enn for fem år siden, men advarer mot å mistenkeliggjøre fastleger som mulige spioner. Nordland legeforening har reagert kraftig på påstandene og bedt om at de trekkes tilbake eller må dokumenteres bedre.

Fastleger i Nord-Norge anklages for russisk spionasje (NRK Nordland,1.7.)
- Det er en voldsom påstand å komme med mot en hel yrkesgruppe, sier Margit Steinholt i Nordland legeforening.

Telemark:
Legetoner i Nitimen (Varden, 1.9.)
Hvor skal dette ende, kan vi spørre etter at Nitimen nærmest har kastet seg over sykehusdirektør Pål Hartvig og kommunelege Gisle Roksund. Hartvig har lovet å synge på årsfesten til Telemark legeforening.

Vestfold:
Vil ha antibiotikakutt (Tønsbergs Blad, 3.9. og Sandefjords Blad, 6.9.)
- Jeg tror det må bli verre før alt blir bedre. Overlege Dagfinn Skaare ved Sykehus Tom Øren, leder i Vestfold legeforening og nestleder i Allmennlegeforeningen sier at sykehuslegene og allmennlegene må spille på lag, ikke bare skylde på hverandre.

Tønsberg med i forsøksprosjekt (Tønsbergs Blad 1.9.)
Tønsberg hadde 18 narkotikautløste dødsfall i perioden 2010 til 2014. Tønsberg får sjansen til å prøve ut den livreddende nesesprayen Nalokson. Leder Tom Øren i Vestfold legeforening mener prosjektet med utprøving av nesespray er positivt.

Østfold:
Dette betyr de nye førerkortreglene for deg (NRK Østfold, 26.8.)
1. oktober vil fastlegene få større ansvar for å vurdere om du har god nok helse til å kjøre bil. Legeforeningen i Østfold mener det kan gå ut over tillitsforholdet mellom lege og pasient.

Footer for nyhetsbrevet til lokalforeningene
Footer for nyhetsbrevet til lokalforeningene