2018

Nyhetsbrev til lokalforeningene mai 2018

3. mai 2018
Header til lokalforeningenes nyhetsbrev
 

Landsstyremøtet 2018 – 29.-31. mai

avstemming landsstyremøte FOTO: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen Det kommer mange viktige temaer opp på årets landsstyremøte. Sakspapirene foreligger elektronisk 14. dager før og kan leses på legeforeningen.no, landsstyremøtet 2018. Her finnes også oversikt over når sakene kommer til debatt. Den helsepolitiske debatten finner i år sted på torsdag.
 

Sak 7 Helsepolitiske debatt – Hva må gjøres for å styrke fastlegeordningen og de øvrige legetjenestene i kommunen?

Helseminister Bent Høie FOTO: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen Torsdag 31. mai fra kl. 10.00 – 12.00. Deltakere er helseminister Bent Høie, Olaug Bollestad (Krf), Kjersti Toppe (Sp), og Ingvild Kjerkol (Ap). Debatten gjennomføres i dialog med salen. Spørsmål om gjennomføring av debatten kan rettes til Sara Underland Mjelva.
 

Sak 9.1 Samhandlingsreformen – Hvordan legge til rette for bedre samarbeid?

Onsdag 31. mai kl. 14.00-15.30. Samhandlingsreformen preget det politiske ordskiftet i perioden 2008-2012. Reformen ble implementert 1. januar 2012. Hans Olav Melberg førsteamanuensis (UIO), Espen Storeheier, kommuneoverlege Fredrikstad og vinner av Legeforeningens lederpris 2017 og Tor Åm, samhandlingsdirektør på St. Olav debatterer samhandlingsreformen. Debatten gjennomføres i dialog med salen.
 

Sak 9.2 Arbeidslivsdebatt - Hvordan står det egentlig til med åpenhet, tillit og medvirkning i den norske modellen?

Tirsdag 29. mai kl. 14.00 - 16:00. Rambøll presenterer hovedfunn fra spørreundersøkelse om sykehuslegers arbeidsforhold 2018. Deretter følger innledninger fra Pål Molander, direktør Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI): Tillit og involvering - Hvor viktig er det i arbeidslivet? Jan Fredrik Andresen, direktør Helsetilsynet: Betydningen av åpenhetskultur. Sylvia Brustad, direktør Spekter Helse: Hvordan ta den norske modellen videre?
 

Sak 9.3 – Hvordan få til et godt samarbeid mellom store og små sykehus?

Aker sykehus Onsdag 30. mai kl. 09.00 – 10.30. Å styrke samarbeidet mellom små og store sykehus, ble fremhevet som et sentralt virkemiddel i Nasjonal sykehusplan. Andreas Moan fra Helse-Sør Øst, Olav Lødemel ass. direktør ved Voss sjukehus og sentralstyremedlem Jon Helle innleder.
 

Sak 9.4 – Spesialistutdanning for fremtiden – en kvalitetsreform eller på vei mot svekket kvalitet, regional utdannelse og manglende prosedyrer.

Onsdag kl. 11:00 – 12:30.
 

Landsstyremøte – stand

Nordland legeforening vil presentere sine aktiviteter på en stand utenfor møtesalen. Standen vil være bemannet i pausene og de har også laget litt informasjonsmateriell for utdeling. Øvrige lokalforeninger er velkomne til å stå sammen med Nordland legeforening dersom dere ønsker dette.
 

Formøtet for lokalforeningenes ledere mandag 28. mai kl. 18:00 på Soria Moria

Kristin Hovland har påtatt seg å lede møtet. Vi ber om at innspill til temaer som ønskes behandlet, sendes henne på kristin.hovland@legeforeningen.no. Likeså at påmeldingene til dette møtet, sendes henne. Fra sekretariatets side, ønsker vi kort å orientere om pågående status for aktuelle saker. Sakspapirene til landsstyremøtet sendes ut elektronisk ca. 14. dager før møtet og på papir til de som har bedt om det.
 

Forslag til medlemmer i programkomiteen for seminar for lokalforeninger og regionutvalg 15. og 16. november 2018

Noen som har lyst til å delta i dette? Vi trenger tre-fire personer og arbeidet skjer på mail og via telefonmøter. Interessert? Send epost til ellen.juul.andersen@legeforeningen.no
 

Ny designprofil på legeforeningen.no

Skjermbilde av oslo legeforeningen sine nettsider

Først ute av lokalforeningene som har fått oppdatert hjemmesiden i det nye designet, er Oslo legeforening. Designet kjennetegnes av at det er oversiktlig, rent og lett å orientere seg i.

Det er lagt vekt på brukervennlighet og at siden er mer intuitiv enn hva de tidligere sidene har vært. Det har lenge vært et ønske fra tillitsvalgte og medlemmer om at det skal være lett å lese legeforeningen.no på mobil og nettbrett. Det har ikke fungert optimalt frem til nå. I den nye løsningen er dette imøtekommet ved at det mobile grensesnitt er vektlagt slik at du kan ha med deg Legeforeningen "i lomma" der du måtte være.

Når det gjelder forvaltning av sidene til lokalforeningene er det viktig å holde sidene operative med aktuelt stoff slik at medlemmene finner oss engasjerte og attraktive – et sted hvor de kjenner at de får svar på spørsmål og tilgang til relevant informasjon, oppdatert og tidsmessig.

Nettredaktørene får kurs i de nye sidene og det legges vekt på god support fra sentralt hold i Legeforeningen. Sidene er lette å redigere, slik at nettredaktørene vil få en enklere oppgave, enn hva den har vært tidligere. Nettopp for å luke ut evt. problemer, innføres de nye sidene gradvis i lokalforeningene.

Oslo legeforening har en løsning med medlemsinformasjon, Journalen (medlemsblad), utdanning/kurs, høringer og om oss på førstesiden. Leder i Oslo legeforening, Kristin Hovland, sier at det ser bra ut med nye nettsider og at det er viktig at lokalforeningene selv finner ut hva de ønsker på forsiden. Den nye ordningen er fleksibel og det er bra.

Under landsstyremøtet vil nettredaksjonen ha stand hvor dere i pausene kan se på de nye sidene og hvordan Oslo legeforening har valgt å presentere seg.

Min side
På Min side i legeforeningen.no finnes informasjon som er registrert i Legeforeningens register. Blant annet finner medlemmene informasjon om hvem som er sine tillitsvalgte.
 

Medlemsfordeler

Skjermbilde av legeforeningen.no sin medlemsfordeler Medlemsfordeler kommer som en egen side og her vil medlemmene finne bl.a. bank- og forsikringsavtalene, Norwegian-avtalen, el-sykkel og bilavtaler. Likeså bilavtalene.
 

Høring

 

Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har sendt på høring forslag til tillegg og endringer i forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger. Forskriften ble vedtatt i desember 2016, men inneholdt ikke regulering av ASA- spesialitetene. Denne høringen inneholder hovedsakelig forslag til regulering av ASA- spesialitetene, men også enkelte andre endringsforslag til forskriften.
Høringsfrist: 24.05.2018
 

Helsedirektoratets tidsbruksundersøkelse

Undersøkelsen bekrefter at kapasiteten i fastlegeordningen er sprengt. 1954 fastleger svarte. Her er noen nøkkelfunn, hele undersøkelsen kan leses nedenfor.
 • Fastlegenes totale arbeidstid er svært lang, til tross for reduserte listestørrelser.
 • Fastlegene jobber i snitt 55,6 timer i uken.
 • 10 prosent jobber mer enn 75 timer i uken.
 • 25 prosent jobber mer enn 62 timer.

Fastlegene har tatt i bruk kveld og helg for å håndtere veksten av nye arbeidsoppgaver, noe som hverken er fristende for unge leger som skal inn i tjenesten, og som fører til at erfarne fastleger slutter.

 • 34 prosent av legene hadde legevakt i løpet av uken som ble registrert.
 • Hos disse utgjør legevaktarbeid en stor andel av totalarbeidstiden, i gjennomsnitt 19,5 timer per uke.
 • Leger i små kommuner har høyest andel legevaktarbeid. M.a.o. bekymringen for konsekvensene av den nye akuttmedisinforskriften har vært berettiget.
 • Leger som har hatt legevaktarbeid i løpet av uken har ingen reduksjon i total pasientrettet arbeidstid per uke. Dette tyder på at legevaktarbeid ikke kompenseres med å redusere annet pasientrettet arbeid, men kommer på toppen av jobben som fastlege.

Det vil i tiden fremover være viktig å gjøre noe med vaktbelastningen, særlig i de minste kommunene, om rekrutteringen skal bedres.

Lyspunkter
Resultatene viser at timer brukt på pasientrettet arbeid er høy.

 • 73 prosent av totalarbeidstiden brukes på pasientene.
 • Pasientrettet arbeid utføres i gjennomsnitt i 38,8 timer per uke, av dette er 67 prosent av tiden med pasient til stede på kontoret.

Dette bekrefter at fastlegene er tilgjengelige, driver med diagnostikk, behandling, koordinering og oppfølging av pasientene.

Legeforeningen jobber med å få på plass strakstiltak, som

 • Antall pasienter på listen må ned.
 • Finansieringen av fastlegeordningen må endres.
 • Den ukontrollerte oppgaveoverføringen til fastlegene må stoppes.
 • 500 nye ALIS-stillinger/hjemler trengs.
 • Det arbeides for å få midler til å styrke fastlegeordningen på statsbudsjettet for 2019.

Rapporten om fastlegers tidsbruk

 

Møter i lokalforeningene (avholdte og kommende)

14.-15.4. Østfold: Årsmøteseminaret der årets tema er Samhandling i legetjenestene - hvordan gjør vi (legene) hverandre gode på tvers av tjenestenivå og kompetanse - til fordel god pasienthelse
17.4. Telemark medlemsmøte: Usjarmerende irritert tarm
19.4. Aust-Agder årsmøte: Den nye spesialistordningen som er i ferd med å innføres på sykehus
19.4. Sør-Trøndelag: Vårmøte: "Når lege-livet blir vanskelig"
4.5. Buskerud: Et innblikk i hva akselererende teknologier gjør med vår legehverdag
7.-8.5. Nordland: Fastlegekrisen og en nytenkende kommunehelsetjeneste
23.5. Hordaland: Årsmøteforedrag; Hans-Wilhelm Steinfeld "Når kjemper faller"
8.6. Rogaland: Årsmøte
4-5.6. Nordland: IA-KONFERANSEN 2018 Mangfold beriker arbeidsmiljøet
15.6. Troms: Årsmøte
15.-16.6. Oppland: Skråblikk fra sentralstyret i Legeforeningen og foredrag/debatt om å bære staur- når hjelperen trenger hjelp
23.8. Oslo: Årsmøte
 

Lokalforeningene i mediene

Illustrasjonsfoto av norske avisforsider Finnmark:
Frykter for påskesikkerheten (iFinnmark, 27.3.)
- Luftambulansen er i en sårbar situasjon. Det er ikke betryggende når påsken starter. Det svarer Kjersti Toppe på spørsmål fra iFinnmark om Toppe frykter for sikkerheten for folk som skal nyte påskeferien på fjellet. Det bekymrer også Finnmark legeforening.

- Nå ser vi konsekvensene av slike anbudsordninger, og ingen bør være overrasket over hvordan situasjonen har blitt. Det sier seg selv at det kan gå utover liv og helse med kun ett fly i påsken, sa allmennlege og leder for Finnmark Legeforening, Paul Olav Røsbø til iFinnmark før helga.

Nordland:
PCI-behandling endelig vedtatt igangsatt ved Nordlandssykehuset (Bladet Vesterålen 24.3.)
Ikke minst påtrykk fra Nordland legeforening og helsepersonell aktualiserte saken.

Oppland:
Hierarkiet er en utfordring (Oppland Arbeiderblad 17.3.)
Metoo på sykehuset: 130 leger i Oppland legeforening har svart på en spørreundersøkelse om seksuelle krenkelser. En av tre leger ville vegret seg mot å varsle om seksuell trakassering. Tillitsvalgt Oda Solheim Hammerstad sier hierarkiet på sykehuset kan være en utfordring.

Hedmark:
Hamars sykehusarroganse (Hamar Arbeiderblad, 13.3.)
De fleste pasientorganisasjonene, Hedmark legeforening, et flertall i Sykepleierforbundet i Hedmark, samt jordmorforeningen ønsker seg til Mjøsbrua (med noen forbehold).
Leger med klar resept - Dette må til for å redde fastlegeordningen (Østlendingen 12.3.)
Her er Hedmark legeforenings resept for en bedre fastlegeordning: *Flere fastleger *Kortere pasientlister *Styrket legevakt *Bremse sykehusenes iver etter å lesse oppgaver over på fastlegene *Leger på fastlønn i stedet for som selvstendig næringsdrivende*. Marte Kvittum Tangen, fastlege på Tynset og leder i Hedmark legeforening, sier hun er godt kjent med tidsbruksundersøkelsen. Hun sier også at Hedmark legeforening tidligere i vinter hadde et medlemsmøte i Elverum der fastlegeordningen og behovene for endring ble drøftet.

Hordaland:
- Skjønte at ny vurdering fra NAV-lege ikke ville virke (Dagens Medisin 5.4.)
NAV-tiltaket Ny medisinsk vurdering hadde ingen effekt. - Bare ett i en uendelig rekke tiltak som ikke hjelper, sier Gunnar Ramstad, leder i Hordaland legeforening.

Rogaland:
Holger har hanket inn noen av de beste i verden for å lære legen din å oppdage hudkreft (Haugesunds Avis, 10.4.)
Hvert år oppdager Holger Benthien hudkreft hos hundrevis av personer. Selv bruker han solkrem hver dag, året rundt. - Folk er rett og slett ikke flinke nok til å bruke solkrem. Kurset er i samarbeid med Rogaland Legeforening, og dermed åpent også for leger utenfor Haugalandet. Der skal leger kurses i dermatoskopi - kunnskapen å oppdage hudkreft tidlig.

Sogn og Fjordane:
- Gode argument på begge sider (krever abonnement) (Firdaposten 13.3.)
- I usemja mellom legane om eventuell sentralisering av tenestene i Bremanger, er det gode argument på begge sider. Det seier leiar for Sogn og Fjordane Legeforening, Ronny Cassells. Han viser til at ein fastlege står relativt fritt til å drive kor han vil, så lenge det er innafor fastlegeavtalen vedkommande har signert med kommunen.

Vest-Agder:
Behovet for kutt kan stige fra 200 til 300 millioner (krever abonnement) (Fædrelandsvennen 10.4.)
Også Vest-Agder legeforening påpeker at «økonomien på lang sikt ikke er bærekraftig med tre akuttsykehus.» Seksjonsoverlege og nevrolog Arnstein Tveiten ved Sørlandet sykehus Kristiansand klasker ordentlig til i sin høringsuttalelse:«Det er vanskelig å komme utenom om at rapporten beskriver sin egen valgte hovedløsning som lite bærekraftig.

Østfold:
Er det harmonisk samarbeid på Kalnes? Hvorfor slutter dyktige leger? Hvorfor gråter sykepleiere? (Fredriksstad Blad 16.4.)
Trond Holm, tidligere seksjonsoverlege i kardiologi ved SØF, er sterkt kritisk til ledelse og organisering ved sykehuset på Kalnes, og at direktøren ikke synger ut om at det er bygd for lite. Holm har vært leder i Østfold legeforening og medlem i diverse råd og utvalg

 
Footer lokalforeningenes nyhetsbrev
Footer