2018

Nyhetsbrev til lokalforeningene nr. 1 2018

3. mars 2014
Header til lokalforeningenes nyhetsbrev
Header
 

Lederseminaret i januar

På formøtet med lokalforeningslederne ble det tatt opp saker av felles interesse. Et eksempel er hvordan finansiere representasjon i utvalg når vedkommende representant er fastlege og har krav på praksiskompensasjon. Dette har ikke de minste lokalforeningene økonomi til. Forslag til løsninger er å forespørre om oppnevnte instans kan bære disse kostnadene, sjekke om regionutvalget kan ha midler til rådighet eller henvende seg til Legeforeningen sentralt med forespørsel om dekningsbidrag.

Hvordan gjøre Legenes hus i Oslo mer attraktiv som besøkssted for medlemmer og vil lokalforeningene utenfor det sentrale Østlandsområdet bruke huset mer i fremtiden? Sekretariatet ga en kort orientering om at Legeforeningen ønsker at medlemmer og tillitsvalgte skal oppleve at det er deres hus. Noen eksterne leietagere har avsluttet leieforholdet og det åpner seg nye muligheter for en bedre bruk av huset. Sekretariatet ønsker organisasjonsleddenes synspunkter og det er sendt questback om dette til alle organisasjonsledd. Det er eierselskapet Christiania torv, som har styrerepresentasjon fra SOP og Legeforeningen, som forestår utbyggingen.

Årskalenderen

Flere ga uttrykk for at denne er nyttig. Sekretariatet tar gjerne tilbakemeldinger til forbedringer.

Nettsiden for lokalforeningene

Det kom ønske om å se på innhold på nettsiden, slik at dette kan rettes mer mot lokalforeningens behov. Tor Severinsen har tatt ledertrøya i dette arbeidet. Med seg har han Marte Kvittum Tangen fra Hedmark og Stein-Helge Tingvoll fra Oppland. Har dere gode innspill, kan disse sendes til thosev@sthf.no.

Mer fra selve lederseminaret

Lederseminaret ble avholdt 17.-18. januar. Programmet var delt mellom tre hovedtemaer, nemlig prioritering i helsetjenesten, fastlegeordningen , og arbeidsglede, motivasjon og entusiasme. Innleggene ble holdt av både eksterne og interne aktører. Et eksempel er innlegget til journalist Anne Stine Sæther fra VG, som sommeren 2017 gjennomførte en kartlegging av kommunenes utfordringer knyttet til rekruttering av fastleger. Et annet eksempel er professor Bård Kuvaas fra BI, som bidro til spennende diskusjoner om tillitsbasert ledelse og målstyring. Av Legeforeningens egne bidro både president Marit Hermansen, leder i Allmennlegeforeningen Tom Ole Øren og leder for Norsk forening for allmennmedisin Petter Brelin med hvert sitt innlegg. Alle temaer ble møtt med gode spørsmål fra medlemmene og stort engasjement. Foredragsholderens presentasjoner er i ettertid publisert på Legeforeningens nettsider, slik at de som ønsker å ta en nærmere titt har mulighet til det.

En seier for kollektivt vern
En seier for kollektivt vern
 

En seier for kollektivt vern

- Natt til onsdag 24. januar 2018 vil bli stående som en milepæl for den norske modellen, skriver president Marit Hermansen. Etter en lang og krevende konflikt, kom Akademikerne til enighet med Spekter om en ny tariffavtale i sykehus. Til tross for en stadig sterkere individualisering av arbeidslivet, viser den nye avtalen at kampvilje og felleskap fortsatt nytter: At vi står sterkere sammen enn hver for oss. 

https://legeforeningen.no/Nyheter/2018/En-seier-for-kollektivt-vern/

Stortinget
Stortinget

Stortinget krever flere fastleger

Etter blant annet Legeforeningens bekymringer og mange allmennlegers uttalelser om hvor alvorlig rekrutteringssituasjonen er, grep Stortinget inn og ber regjeringen iverksette tiltak for å få på plass flere fastleger.

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/gP0XBL/stortinget-krever-flere-fastleger

MeeToo
Metoo i Legeforeningen

#MeToo og #UtenTaushetsplikt: Kartlegging og kommunikasjonsarbeid i Legeforeningen

I kjølvannet av oppropet #UtenTaushetsplikt, skal Legeforeningen sende ut en spørreundersøkelse som kartlegger omfanget av seksuell trakassering blant egne medlemmer.
#UtenTaushetsplikt kom som følge av den globale #MeToo-kampanjen og startet som en lukket Facebook-gruppe. Oppropet og underskriftskampanjen ble offentlig kjent gjennom et oppslag i Aftenposten 7. desember i fjor og samlet over 3 600 underskrifter fra norske leger og medisinstudenter.

 

Legeforeningen uttalte seg om tematikken og aksjonen i Aftenposten, og president Marit Hermansen er tydelig i sin leder i Tidsskriftet på viktigheten av #MeToo og dens virkninger. I Aftenposten inntar Legeforeningen en proaktiv rolle, og presidenten uttaler blant annet "vi vil ta den tiden det trenger for å få frem pålitelige tall i en undersøkelse som vi kan bruke i vårt videre arbeid".

Et gjennomgående tema som har kommet frem gjennom mediene, er svikten i systemer og rutiner for oppfølging av varslersaker. Derfor har sekretariatet allerede igangsatt prosjekter for å styrke rutinene for varslinger og forebyggende arbeid, blant annet ved opprettelsen av et eget #MeToo-team i JA-avdelingen og revidering av veiledere. I tillegg legges det mer vekt på temaet i den ordinære tillitsvalgtopplæringen.

Legeforeningens kartlegging har som mål å få oversikt over omfang og alvorlighetsgrad av seksuell trakassering blant medlemmer, samt bidra til at organisasjonen er rustet til å håndtere disse problemstillingene på en best mulig måte. Etter at resultatene foreligger, vil man ha et bedre faktagrunnlag for å beslutte eventuelle tiltak som kan styrke foreningens rutiner for oppfølging og forebygging av seksuell trakassering.


Planen er å gjennomføre undersøkelsen i løpet av første kvartal 2018.

Kurs i akuttmedisin
Kurs i akuttmedisin
 

Arrangering av kurs i akuttmedisin

Legeforeningen har fått en muntlig bekreftelse fra Helsedirektoratet på at kurs i akuttmedisin for spesialiteten allmennmedisin likestilles med akuttmedisinkurset for legevaktpersonell, i hvert fall ut 2018.

Krav til akuttmedisinkurs er forankret i to forskjellige regelverk.

1. Krav til klinisk emnekurs i akuttmedisin i spesialistreglene, både for førstegangsgodkjenning og for hver resertifisering av spesialiteten i allmennmedisin.

2. Krav til kurs i akuttmedisin i akuttmedisinforskriften. Spesialister i allmennmedisin er unntatt fra dette kravet, men det omfatter både leger som ikke er spesialister i allmennmedisin og annet helsepersonell som arbeider sammen med lege i vakt.

Man erfarer at disse to kurskravene ofte blandes sammen. Det er ikke uventet, da kursene overlapper i innhold, og akuttmedisinkurs som arrangeres etter Nklms rammeplan for akuttmedisinkurs i henhold til akuttmedisinforskriften også blir godkjent som det obligatoriske kliniske emnekurs i akuttmedisin for spesialiteten i allmennmedisin.

Kursene som arrangeres i henhold til akuttmedisinforskriften har Helsedirektoratet ansvar for, noe som ivaretas ved avtaler med ulike instanser som er blitt "godkjente arrangører". De har en særskilt finansiering, som de andre kursene i henhold til spesialitetsreglene ikke har.

Møter i lokalforeningene

Buskerud legeforening arrangerte et fulltegnet medlemsmøte i Drammen 24. januar. Temaet var leger og media, med særlig vekt på hvordan taushetsplikten utfordrer legenes muligheter til å uttale seg i vanskelige saker. Juridisk avdeling og samfunnspolitisk avdeling fra Legeforeningens sekretariat holdt innledende foredrag og redegjorde for hva taushetsplikten betyr i praksis. I tillegg var allmennlege Jørgen Skavlan invitert for å dele sine erfaringer med media og snakke om en fastlegerolle i endring. Medlemmene fikk også høre et engasjerende foredrag av leder for Villa Sana, Tron Svagård. Han snakket om bevissthet tilknyttet legerollen og legers helse og livskvalitet, og orienterte medlemmene om det gode tilbudet de har til rådighet på Modum Bad. Kvelden ble avsluttet med paneldiskusjon blant innlederne og varierte spørsmål fra de nærmere 80 engasjerte legene.

Fastlegeordningen er under press. Mange lokalforeninger har derfor dette temaet på møter hvor Allmennlegeforeningen, sammen med representanter for jus og arbeidslivsavdelingen i sekretariatet, deltar.  Det er godt fremmøte på disse arrangementene. Tom Ole Øren, leder i Allmennlegeforeningen, orienterer ofte på møtene. Møter har funnet sted i Bergen, Skien, Drammen, Tromsø, Telemark, Hordaland,  Oppland, Hedmark, Oslo og Akershus. De neste fylkene som har møter, er Aust- og Vest-Agder 13. mars 2018.

Sykehusplaner i Oslo-regionen? Oslo legeforening i samarbeid med Stiftelsen Nasjonalt Medisinsk Museum inviterte til åpent møte tirsdag 16. januar 2018 om "Sykehusplaner i Oslo-regionen. Vil de dekke befolkningens behov?" Møtet trakk så mange interesserte, at flere måtte avvises i døren.

Troms legeforening:  Leder Jo-Endre Midtbu tar til orde for å doble per capita tillegget for å bedre rekrutteringssituasjonen i fastlegeordningen
https://legeforeningen.no/lokal/troms/Skalpellen/Losning-Doble-per-capita-opp-til-1-000-pasienter/ 

Premiereforestilling Per Fugelli - siste resept. Troms legeforening inviterte alle kolleger og 6. års studenter til lukket visning i Harstad og i Tromsø. Begge steder med påfølgende sosialt lag.

Ny adresse til sekretariatet til Legeforeningen i Midt-Norge

Etter mange år med kontor i Håkon Jarlsgate 11 (Institutt for samfunnsmedisin) har sekretariatet flyttet til Schultz gate 2-4 i Trondheim. Mobilnummer til organisasjonssekretær Bente Grønnesby er  922 90 109.

 

Hvordan fordeler yrkesforeningsmedlemmene seg i lokalforeningenes medlemsmasse?

Det foreligger statistikk for den enkelte lokalforening og for alle lokalforeningene samlet. Nyttig lesning for å vite mer om sammensettingen av legene i lokalforeningene.

https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Legestatistikk/Medlemsstatistikk/Lokalforeninger/

 

Kommende møter:

Sør-Trøndelag inviterer til vintercafé på Litteraturhuset (Sellanraa) med temaet Vintermøte - den gode historien. Torsdag 1 mars kl. 19, med Hege Merakerås, Kjetil Karlsen og Christer Mjåset.

Sør-Trøndelag 19.4 vårcafe med tema legers helse og besøk fra Villa Sana. Dette arrangeres sammen med kristelig legeforening i Trondheim

Finnmark  5.-7. april, Karasjok: Vårkurs med tema akutt psykiatri

Nordland 23. april,  Bodø: "Sistehjelp, omsorg ved livets slutt"

 

Aktuelle interne høringssaker sendt lokalforeningene

Intern høring – Forslag til endringer i Reglement for Rådet for legeetikk

Forslagene innebærer på noen punkter at dagens praksis formaliseres og presiseres. På andre punkter foreslås det reelle endringer.

Høringsfrist: 01.03.2018 https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/intern-hoering-forslag-til-endringer-i-reglement-for-radet-for-legeetikk/hoeringsgrunnlag/

Intern høring - Landsstyresak - Den norske legeforenings rettshjelpsordning for leger - forslag til vedtektsendringer

Forslagene innebærer på noen punkter at dagens praksis formaliseres. På andre punkter foreslås det reelle endringer. I tillegg til noen språklige justeringer gjelder endringsforslagene:
• Sammensetning og oppnevning
• Dekningsområdet, herunder forutsetninger for økonomisk støtte
• Saksbehandlingsregler, både i Sentralstyret, Rettshjelpsutvalget og for Rettshjelpsutvalgets sekretariat

Høringsfrist: 05.03.2018 https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/intern-hoering-landsstyresak-den-norske-legeforenings-rettshjelpsordning-for-leger-forslag-til-vedtektsendringer/hoeringsgrunnlag/

Intern høring: Forslag til strategi for Legeforeningens internasjonale arbeid

Etter forslag fra Jannicke Mellin-Olsen, Of, gjorde landsstyret i 2017 et vedtak: Landsstyret ber sentralstyret legge frem en strategi for Legeforeningens internasjonale engasjement ved landsstyremøtet i 2018. Sentralstyret ber spesielt om kommentarer og innspill:

  • Hva skal Legeforeningen sentralt prioritere, hvilket nivå bør Legeforeningen legge seg på, og hvordan kan for eksempel arbeidet mot de europeiske institusjonene EU, UEMS og UEMO koordineres og forsterkes?  

Høringsfrist: 05.03.2018 https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/intern-hoering-forslag-til-strategi-for-legeforeningens-internasjonale-arbeid/hoeringsgrunnlag/

 

Lokalforeningene i media


Akershus:
Fastlege-bråket med Bærum kommune: - Hele ordningen i fare (Budstikka, 22.1)
Leder i Akershus legeforening, Arne Røde advarer Bærum kommune om at vedtaket om fri etablering for fastleger kan få konsekvenser for alle landets kommuner. - Dersom formannskapet ikke opphever vedtaket vil Den norske legeforening søke å løse saken med KS.

Finnmark:
Høye krav kan føre til manglende legevakt (Altaposten, 24.1)
Finnmark legeforening slakter forslag til ny akuttmedisinforskrift. Leder Paul Olav Røsbø mener den nye forskriften kan ramme fastlegeordningen i distriktene og gi for dårligere legevaktordning. Det mener også leder for Nasjonalt senter for distriktsmedisin, Helen Brandstorp.

Kommunen kan finne løsning (Altaposten 24.1.)
Kommuneoverlege Olav Gunnar Ballo mener kommunen kan finne løsning dersom legevaktkrav blir gjennomført. Ballo sier til Altaposten at Loppa kommune er klare til å fylle nasjonale krav til bakvaktsamarbeid dersom helsemyndighetene gjennomfører «Forskrift kompetansekrav for leger i kommunale helse og omsorgstjenester.
Han støtter innsigelsene fra leder Paul Olav Røsbø i Finnmark legeforening og leder Helen Brandstorp i Nasjonalt senter for distriktsmedisin sine innspill. Ballo sier at i ytterste konsekvens vil et interkommunalt samarbeid mellom Loppa og Kvænangen kommune bli løsningen for å oppfylle myndighetenes krav om tilstedeværelse for bakvakt-lege.

Nordland:
Frykter svekket helsetjeneste (Nationen 23.1)
Snart må alle legevakter ha minst én lege på jobb med spesialisering i allmennmedisin til enhver tid. Det kan svekke helsetjenesten i distriktene, mener KS.
- Risikoen er selvfølgelig at det blir vanskeligere å få spesialister i allmennmedisin til distriktene, og dermed få en dårligere kommunalhelsetjeneste, sier nestleder i Nordland legeforening, Benjamin Storm.

Telemark:
Mener direktøren ikke tenker logisk (Varden, 16.1)
Tillitsvalgte ved sykehuset i Skien ber Helse Sør-Øst om å beholde avrusningsenheten på Borgestadklinikken. Sykehusdirektøren avviser kravet. Telemark legeforening er på samme linje. Den første april i år skal Sykehuset Telemark ta over en del av jobben til Borgestadklinikken. - Dette vil utvilsomt utgjøre en betydelig flaskehals, til hinder for pasientflyt og stor forsinkelse mener overlege og leder i Telemark legeforening Tor Severinsen.

Kan bli vanskelig å skaffe leger (NRK, 2.2.)
Det kan bli svært vanskelig å rekruttere fastleger i distriktene dersom den nye akuttmedisinforskriften blir innført 1. mai. Det sier Else Nygård i Telemark legeforening. Nygård mener at departementet stiller for strenge krav.

 
   
Footer
  
Footer-nyhetsbrev-lokal-desember-2017
Footer