Avtaler om lønns- og arbeidsvilkår for leger

Hovedtariffavtalene

29. november 2011

Hva er en hovedtariffavtale?  En hovedtariffavtale er en sentral avtale eller overenskomst som regulerer vilkår som er felles for alle arbeidstakere. Forhandlingene skjer derfor til vanlig på hovedsammenslutningsnivå eller forhandlingssammenslutningsnivå. Forhold som rett til lønn under sykdom, militærtjeneste, svangerskapspermisjoner, syke barn og amming er i hovedsak regulert i disse avtaler. Det er også bestemmelser om yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring, avtalefestet ferie, avtalefestet pensjon og pensjon. 

Den norske legeforening har, enten som selvstendig part eller i kraft av medlemskapet i Akademikerne, inngått avtaler med Spekter (overenskomstens del A1), hovedtariffavtaler/overenskomster med KS, Virke, Oslo kommune og staten. Disse avtaler kjennetegnes ved at de i prinsippet er felles for alle arbeidstakere i de fagforeninger som har avtale og for medlemmene i ovennevnte arbeidsgiverorganisasjoner. Som nevnt ovenfor er det Akademikerne som ivaretar partsforholdet til staten, slik at Legeforeningens forhandlingsrett overfor staten er begrenset til lokale forhandlinger og inngåelse av særavtaler.

Med NHO har Legeforeningen en selvstendig tariffavtale som regulerer vilkårene for bedriftsleger ansatt i private virksomheter. Tariffavtalen regulerer bare de forhold som er spesifikke for bedriftslegene. Når det gjelder andre vilkår som normalt følger av en hovedtariffavtale, er det i denne avtalen bare henvist til det som er vanlig i bedriften for øvrige funksjonærer i sammenlignbare stillinger.