Temaartikler

Tillitsvalgtrollen

Som tillitsvalgt skal man ha rolleforståelse, og evne til å balansere hensyn til enkeltmedlemmer, hensynet til øvrige medlemmer og forholdet til arbeidsgiver.
20. september 2019

Tillitsvalgtes rolle i forholdet mellom medlemmene og arbeidsgivere

Den som blir valgt som tillitsvalgt i en virksomhet har rett og plikt til å representere Den norske legeforening og medlemmene overfor arbeidsgiver. Medlemmene har krav på å kunne få hjelp fra de tillitsvalgte i kontakten med arbeidsgiver, samtidig som de i en rekke spørsmål er avskåret fra å opptre på egen hånd. På samme måte vil arbeidsgiver kunne kreve at kontakten skjer gjennom de tillitsvalgte. I mange sammenhenger har arbeidsgiver plikt til å forholde seg til de tillitsvalgte istedenfor direkte til de ansatte.

De tillitsvalgte skal påse at tariffavtaler blir oppfylt av arbeidsgiver og at medlemmene ikke opptrer i strid med disse eller bryter fredsplikten som er etablert når det er inngått gyldige tariffavtaler. De tillitsvalgte og arbeidsgiver skal tilstrebe samarbeid fremfor strid og konfrontasjon.

Tillitsvalgte i Legeforeningen kan på vegne av medlemmene inngå forpliktende avtaler som omhandler de ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Det er ulovlig for medlemmene å inngå personlige arbeidsavtaler som er i strid med inngåtte tariffavtaler. 

Tillitsvalgte skal også ivareta medbestemmelse og samhandling med arbeidsgiver i forbindelse med organisering eventuelt omorganisering av virksomheten m.v.