Temaartikler

Tillitsverv i foreningens organer

Tillitsverv i Legeforeningens avdelinger innebærer at man ofte trer inn i styrevirksomhet. Her kan du lese mer om hva dette innebærer. Lederens og styrets oppgaver er omtalt, tilsvarende årsmøter i avdelingene, og særlig om valg og voteringer.
19. september 2019

Generell informasjon og råd om det å ha foreningsverv i ett eller flere av Legeforeningens organisasjonsledd.

Om foreningers styrer og deres arbeid

De fleste foreninger vil ha et styre, valgt av foreningens høyeste organ, årsmøte, landsråd, generalforsamling etc. Et styre leder en forenings arbeid overensstemmende med egne lover/vedtekter og generelle bestemmelser i Legeforeningens lover og vedtak/retningslinjer. Det er en forutsetning at styremedlemmene samarbeider og deler oppgavene seg i mellom, slik at det samlede foreningsarbeid flyter lettere og at det ikke oppstår urimelig belastning på leder eller andre enkeltpersoner.

I korthet skal et styre:

1.  Lede foreningens virksomhet på en slik måte at foreningens lover og annet regelverk blir fulgt.

2.  Gjennomføre styremøter etter innkalling med sakliste og etterfølgende utarbeiding av protokoll/referat fra møtet.

3.  Påse at alle skriv og henvendelser til foreningen blir besvart og at rapporter blir avgitt til rett tid.

4.  Ha ansvaret for foreningens økonomi, herunder påse at medlemskontingent kommer inn og at foreningen oppfyller sine økonomiske forpliktelser.

5.  Vise generelt initiativ i foreningsarbeidet og derved på best mulig måte fremme foreningens og medlemmenes interesser.

6.  Passe på at medlemmene får rapporter om foreningens virksomhet, gjerne ved medlemsmøter, men også ved årsrapport om foreningens virksomhet lagt frem før foreningens årsmøte.

7.  Utarbeide prinsipprogrammer, handlingsprogrammer o.l.
Det er også en fordel at det utarbeides årsprogram som omfatter planlegging av styremøter, medlemsmøter og annen lokal virksomhet.