Finne aktivitet i årskalenderen

Vi arrangerer fire møter/seminarer for lokalforeningslederne/regionutvalgslederne hvert år.
 • Januar: Møte før ledersamlingen samme dag
 • Mai/juni: Møte kvelden før landsstyremøtet
 • Mai/juni: Landsstyremøtet
 • November: Lokalforeningsseminar

I oddetallsår er det valg i våre foreningsledd. Det er utarbeidet egen valginstruks for tillitsvalgte og instruks for tillitsvalgte og deres oppgaver, som det er nyttig å kjenne til. Likeledes er Legeforeningens lover et nyttig oppslagsverk. Mange lokalforeninger har egne vedtekter som bygger på Legeforeningens lover.

Nyttig å vite

Se hva som skjer i hver måned:

Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember

Januar

 • Styremøte, herunder drøfte saker som skal tas opp på ledersamlingen og om det er temaer dere ønsker behandlet på landsstyremøtet som skal sendes inn til sekretariatet.
 • Legeforeningen sentralt arrangerer ledersamling for alle ledere av foreningsledd i Legeforeningen. For lokalforeningslederne arrangeres det et eget møte to timer før det ordinære møtet starter, slik at man kan drøfte saker av felles interesse.
 • Frist for å fremme lovendringsforslag/innmelding av saker til landsstyremøtet er fire måneder før landsstyremøtet – ca. midten av januar.
 • Leder sender e-post til alle styremedlemmer der de bes informere valgkomiteen i lokalforeningen (kopimottakere) om de tar gjenvalg eller ikke, så snart avgjørelsen er tatt.
 • Lokalforeningene skriver årsrapport.

Februar

 • Styremøte
 • Fastsette tid/sted for årsmøtet, gjerne mellom april og juni. Tiltredelsestidspunktet er 1. september. Bestille lokale. Ha gjerne et faglig interessant program. Gjør avtale med vedkommende så raskt som mulig.
 • Lokalforeningene er velkomne til å invitere president og sentralstyremedlemmer til sine årsmøter og møter.
 • Dere bør også legge ut info om årsmøtet på nettsiden ev. med påmeldingskjema. De lokalforeninger som har Facebooksider kan bruke disse til å annonsere for årsmøtet.
 • For årsberetningen ber styret om innspill fra kurskomité og kollegial støttegruppe og også fra lege-for-legegruppen.
 • Kontakt kurskomiteen vedrørende ev. årsmøtekurs senest i februar.
 • Innkalling til landsstyremøtet i Legeforeningen sendes ut medio februar. Egen utsendelse kommer fra sekretariatet. Informasjon om landsstyremøtet publiseres i Tidsskriftet nr. 4.
 • Frist for å uttale seg skriftlig til høringssaker som skal behandles på landsstyremøtet er hovedsakelig fire måneder før landsstyremøtet finner sted.

Søknad om å arrangere landsstyremøte - kontakt sekretariatet for informasjon.

Mars

 • Send innkalling til årsmøte seks uker før møtet. Frist for når saker skal være innsendt er fire uker før selve årsmøtet finner sted.
 • Ta med en oppfordring til medlemmene om å stille til valg.
 • Leder ber om bidrag til årsberetning for fjoråret for perioden 1.9. til 31.8. Frist for å sende inn er fire uker før møtet finner sted.
 • Styrerepresentanter for yrkesforeningene sender melding til egne medlemmer via legeforeningen.no med oppfordring om å stille til valg, beskjed om ev. gjenvalg, kontaktinformasjon til valgkomiteen. Styrerepresentanten avgjør om valget gjøres som et e-postvalg eller på årsmøte i forkant av lokalforeningens årsmøte.
 • Lokalforeningen er forhandlingspart for fastleger overfor kommunen. Sjekk at styret har den nødvendige kompetanse for dette, eller undersøk om det er behov for kurs for å heve forhandlingskompetansen. AFs og LSAs representanter kan sjekke med sine yrkesforeninger i forhold til skolering.
 • Forespørre medlem@legeforeningen.no om oversikt over døde medlemmer i fjoråret (dette til årsberetningen) og til minnestund (ett minutts stillhet) over døde medlemmer på årsmøtet.
 • Merk dere frist for påmelding til landsstyremøtet.

April 

 • Styremøte med forberedelse til saker på landsstyremøtet.
 • Lokalforeningenes delegater får landsstyrepapirene 14 dager før landsstyremøtet. Høringssaker som skal opp på landsstyremøtet sendes fortløpende fra februar til mai.
 • Valgkomiteen informerer om kandidater til verv som velges på årsmøtet og valg av landsstyrerepresentanter for neste periode.
 • Ordstyrer og referent til årsmøtet.
 • Kasserer presenterer regnskap og budsjett for styret.
  – E-post til medlemmene om årsmøtearrangementet. Brev til medlemmer uten digital tilgang.
 • Leder sender ut invitasjon til årsmøtet helst 6 uker før og legger ut følgende på nett:
  – Dagsorden
  – Valg av styre, støttegruppe, kurskomité og lege-for-lege-ordningen, samt landsstyrerepresentant(-er)
  – Kandidater til verv

Regnskap, budsjett, revisorberetning og årsberetning legges ikke på nett. Disse dokumentene sendes medlemmene per post/e-post.

Mai/Juni

Juni/August

Styremøte hvor det orienteres om viktige saker fra landsstyremøtet.

 • Etter årsmøtet er avviklet, skal du sende melding til
  tillitsvalgt@legeforeningen.no om nytt styre og ny kurskomité med kontaktinfo. Husk å rette kontaktinfo på nettsiden.
 • Du skal også sende melding til tillitsvalgt@legeforeningen.no om nyvalgte landsstyremedlemmer med vara til sekretariatet i oddetallsår. Gjøres etter avholdt årsmøte.
 • Primo juni: Leder sender ut påminnelse om årsmøtet. Årsmøter bør fortrinnsvis avvikles mellom april og juni.
  Årsmøtet:
  – Program m/kontaktpersoner for foredragsholder(ne).
  – Kontakt med lokalet hvor årsmøtet holdes for mat og påmelding.
  – Referenter og møteleder.
 • Invitasjon med påmelding via nettsidene, ev. et telefonnummer.
 • Hvert fjerde år er det kommunevalg og det er lurt å drøfte om lokalforeningen ønsker å planlegge helsepolitiske temaer som
  kan debatteres i valgkampen gjennom medlemsmøter eller åpne møter.

HUSK:

 • Etter valg i oddetallsår innsending av endringsmelding til Brønnøysundregisterene. Husk fødselsnummer på alle styremedlemmene samt signert brev fra yrkesforeningene om at valg er gjennomført og navn på nye tillitsvalgte (representant og vararepresentant).
 • Send informasjon om hvem som er valgt til tillitsvalgt@legeforeningen.no, umiddelbart etter valget, senest innen 31.8.

September

Nytt styre tiltrer. Leder fordeler arbeidsoppgaver.

 • Leder utarbeider møteplan for valgperioden.
 • Styremøte.
 • Nettredaktør oppdaterer nettsidene med medlemmer i styret (hentes fra CRM-systemet i Legeforeningen), råd og utvalg.
 • Referat fra årsmøtet publiseres på nettsidene etter at dette er godkjent. Omtale av viktige saker fra årsmøtet omtales på nettsiden.
 • Vurdere å sende ut medlemsbrev hvis lokalforeningen har interessante saker på gang.
 • Styremedlemmer og varamedlemmer fyller inn oppdatert informasjon i tillitsvalgtoversikten, slik at det fremgår hvem som er i styret og hvordan styremedlemmene kan kontaktes.
 • Sammensetting og konstituering av regionutvalgene skjer i perioden 1. september til 1. november.
 • Nedsette kurskomité.

Oktober

 • Styremøte.
 • Drøfte tema og innleder for medlemsmøte, fordele oppgaver, leie lokale, opprette arrangement på Facebook, sende ut invitasjon til medlemmene per e-post (og brev til medlemmer uten e-postadresse), påminning via sms, oppfordre til å se på medlemssiden, sende særskilt e-post til alle tillitsvalgte i fylket.

November

 • Styremøte.
 • Lokalforeningsseminar hvor lederne eller styremedlemmer deltar, samt leder/medlem i regionutvalgene. Inntil to personer fra hver lokalforening. Lokalforeningen må betale for deltaker nr. 2.
 • Ansatte i lokalforeningen inviteres med på seminaret.
 • Medlemsmøte.
 • Saker som ønskes tatt opp på ledersamlingen i januar, må sendes inn til sekretariatet.

Desember

 • Styremøte.
 • Drøfte temaer på ledersamlingen i januar og ev. forslag fra lokalforeningen til saker som ønskes drøftet på landsstyremøtet.

Nyttig å vite:

Kontaktpersoner for lokalforeningene i sekretariatet: I Samfunnspolitisk avdeling er det en gruppe medarbeidere som har ansvaret for kontakten med og gir bistand til lokalforeningene og regionutvalgene, herunder tips om innledere/temaer til møter og navigere til rett person i sekretariatet. Hver lokalforening har en
kontaktperson, se listen med kontaktinformasjon her.

Nyhetsbrev

Dere mottar nyhetsbrev om lag hver annen måned om aktuelle saker som kan være av interesse for lokalforeningene. Disse sendes styret og varamedlemmer, sentralstyrets medlemmer, ledelsen i sekretariatet og ansatte i Samfunnspolitisk avdeling. Tidligere nyhetsbrev kan ses her.

Det er en samleside på legeforeningen.no med lenker til nyttig informasjon.

Sentralstyrets medlemmer

Oversikt over sentralstyremedlemmer med kontaktinformasjon og sentralstyrets møter. 

Sentralstyrereferater

Prinsipp- og arbeidsprogram

Landsstyret vedtar prinsipp- og arbeidsprogram, se
prinsipp- og arbeidsprogrammet for 2019-2023.

Informasjon om Legeforeningens politikk i
aktuelle saker

Legeforenings aktuelle helsepolitiske uttalelser/ dokumenter/statusrapporter/ og policynotater.

Medlemsfordeler

Om regionutvalgene 

Regionutvalgene konstitueres i oddetallsår i perioden 1. september til 1. november. Tilgang til medlemslister. Lokalforeningenes ledere har tilgang til medlemslister for medlemmer i eget fylke.

Kontakt sekretariatet ved tone.houge.holter@legeforeningen.no - medlem@legeforeningen.no

Side for aktuelle skjemaer for reiseregninger, honorarer, skjema for kredittkort for tillitsvalgte, m.m

Ansettelsesforhold i lokalforeningene Innenfor egen budsjettramme har lokalforeningene anledning til å ansette medarbeidere. Ansatte i
lokalforeningsledd rapporterer til leder/styret i foreningen og er ikke ansatt i hovedforeningen.

Det er det lokale leddet som innenfor lovpålagte rammer bestemmer vilkårene for ansettelsesforholdet, slik som lønn, pensjonsordning, arbeidstidsordning, mv.

Sekretariatet kan bistå ved spørsmål lokalforeningene som arbeidsgivere har i forbindelse med sine ansettelsesforhold. Det vil bli utarbeidet et veiledende dokument som oppsummerer viktige forhold. Veiledningen fås ved henvendelse til HR-sjef i sekretariatet Marte Baumann, marte.baumann@legeforeningen.no.