Godkjente utdanningsinstitusjoner

Anbefalte retningslinjer: Vurdering av om tjenesten til en lege under spesialisering kan attesteres tilfredsstillende utført (egnethet)

Sentralstyrets vedtak av 28. august 2003

Arbeidsgiver har ansvaret for at leger gis tilfredsstillende forhold under spesialisering. På vegne av arbeidsgiver skal medisinsk faglig ansvarlig overlege, eller annen overlege som bemyndiges ansvaret for spesialistutdanningen på avdelingen, sørge for at leger under spesialisering får tilfredsstillende utdanningsforhold.

Alle leger under spesialisering skal ved tiltredelse få tildelt en personlig veileder. Umiddelbart etter at legen har påbegynt tjenesten skal hun/han komme inn i veilederforhold. Første veiledningssamtale bør finne sted senest innen 4 uker etter tiltredelse. Alle overleger som arbeider nært sammen med legen under spesialisering, har ansvar for å bistå med at tjenesten blir tilfredsstillende. Legens veileder har et særskilt ansvar. I løpet av første veiledningssamtale skal legen og veileder enes om en plan hvor gjensidige plikter, ansvar og spesialiseringsforløp fremgår, og det skal utarbeides en individuell utdanningsplan for legen. Det føres skriftlig referat fra alle veiledningssamtaler. Mal for veiledning og evaluering skal være kjent for veileder og lege under spesialisering før første samtale, jfr "Minstekrav til veiledning/veileder og Evaluering", se vedlegg.

Legen under spesialisering må fortløpende få tilbakemelding på hvordan tjenesten utføres og på den faglige progresjonen. Medisinsk faglig ansvarlig overlege, sammen med veileder og avdelingens utdanningsutvalg, har ansvar for å iverksette tiltak som kan hjelpe legen slik at tjenesten kan gjennomføres på en tilfredsstillende måte. Det kan dreie seg om intensivering av faglig veiledning, systematisk oppfølging av journalarbeid, m.v. Legen skal gis nødvendig støtte og hjelp for tilrettelegging av en optimal læringssituasjon.

Det viktige i en slik prosess er å ha som siktemål å støtte legen under spesialisering. Derfor må tilbakemeldinger ikke være ensidig negative, og det må brukes ressurser i avdelingen til å hjelpe legen til mer optimal tjenesteutførelse. 

Dersom det reises berettiget tvil om en leges tjeneste kan anses tilfredsstillende utført, har medisinsk faglig ansvarlig overlege ansvaret for å iverksette tiltak. Det må innkalles til møte mellom legen under spesialisering, veileder og eventuelt andre overleger. Legen under spesialisering har anledning til å ha med tillitsvalgt. Det skal føres protokoll fra møtet, og møtet skal resultere i en skriftlig avtale mellom legen og avdelingen om hvilke tiltak som skal settes i verk for å hjelpe legen under spesialisering. Det må avklares tidsfrister for ny evaluering og defineres kriterier for hva som må oppnås for at tjenesten skal vurderes tilfredsstillende. Medisinsk faglig ansvarlig overlege har ansvaret for å iverksette avtalte tiltak i avdelingen. Det må også fremgå av den skriftlige avtalen og protokollen fra møtet om hvilke konsekvenser det får dersom tjenesten etter et avtalt tidsrom fortsatt ikke anses tilfredsstillende.

Dersom den endelige konklusjon likevel blir at tjenesten ikke kan attesteres tilfredsstillende utført, må legen umiddelbart få skriftlig melding om dette fra avdelingens ledelse. Ved fratreden skal det utstedes vanlig sluttattest for tjenesten.

Utdrag fra utredningen "En vurdering av veiledning i spesialistutdanningen m.m." – Ola Aarseth m.fl. Dnlf okt. 1993:

5.UTVALGETS ANBEFALINGER

Utvalget anser at de retningslinjer som til nå er gitt vedrørende veiledningens og veileders rolle i spesialistutdanningen er tilfredsstillende og stort sett utfyllende på bakgrunn av den etableringsfasen disse virkemidler fortsatt er inne i. Det krever tid og tålmodighet å iverksette nye tiltak og ikke minst tiltak som til nå delvis har vært uvante i det medisinske læringsmiljø. Man må forvente at innføring av veiledning som pedagogisk metode til en viss grad vil støte på motstand, uvilje og kritikk i etableringsfasen.

Utvalgets viktigste anbefaling er derfor at spesialitets-rådet avventer utviklingen med stor tålmodighet, imøtegår kritikk og uvilje på en nøktern måte og med de midler som står til rådighet, søker å opparbeide en så positiv holdning til veiledning som mulig.

Utvalget vil gi følgende konkrete anbefalinger til spesialitetsrådet med hensyn på det videre arbeidet med veiledning i spesialistutdanningen:

5.1.Minstekrav til veiledning/veileder

Utvalget vil tilrå at det ved alle godkjente utdanningsavdelinger gjennomføres formelle minstekrav til innhold og omfang av veiledningsvirksomheten. Minstekravene bør gjøres gjeldende for alle fag og det må iverksettes tiltak for å sikre at minstekravene realiseres. Utvalget foreslår følgende minstekrav:

 • Avdelingen/kommunelegen skal oppnevne personlig veileder for spesialistkandidaten senest to uker etter dennes tiltredelse.
  Det er ønskelig at veileder er utpekt før utdanningskandidaten begynner.
 • Veileder skal ha ansvaret for at det i samarbeid med kandidaten innenfor rammen av avdelingens utdanningsplan utarbeides en individuell skriftlig utdanningsplan. Denne utdanningsplanen skal
  - gi en oversikt over kandidatens bakgrunn, kunnskaper og ferdigheter i forhold til målbeskrivelsen
  - skissere læringsplanen i kandidaten ilsettingsperiode
  - tjene som grunnlag for evaluering av tjenesten.
 • Veileder skal i samarbeid med kandidaten sørge for at utdanningsplanen blir realisert, blant annet gjennom å gjøre denne kjent for avdelingens ledelse og de kolleger som blir involvert i læringsprosessen. Veileder skal være kandidatens advokat overfor avdelingens ledelse.
 • Veileder skal være kandidatens samtalepartner i alle spørsmål vedrørende utdanning, funksjon som lege og spesialist og i personlige spørsmål knyttet til læringsprosessen. For å sikre kontinuitet i læringsprosessen bør det legges opp til regelmessige samtaler. 
 • Veileder har rett og plikt til å holde seg informert om alle sider ved kandidatens faglige progresjon og funksjon som lege på avdelingen i den hensikt å kunne gi korrekte tilbakemeldinger og råd underveis.
 • Veileder bør ikke ha særskilte forpliktelser med undervisning eller omfattende instruksjon,rettledning og supervisjon av kandidaten. Dette eroppgaver som skal fordeles på alle avdelingens spesialister.

Ovennevnte minstekrav må etter utvalgets mening forplikte avdelingene, og avdelingene bør evalueres ut fra i hvilken grad minstekravene oppfylles.

Dersom minimumskrav til veileder aksepteres av spesialitetsrådet, bør disse publiseres i Årbok for Den norske lægeforening.

5.2.Evaluering

Utvalget har arbeidet med evaluering på tre områder:

 • Evaluering av kandidatens læringsprosess
 • Retningslinjer for evaluering av egnethet for faget
 • Vurdering av utdanningsavdeling ved utdanningskandidat

Utvalget tilrår at det gjennomføres et enkelt opplegg for evaluering av kandidatens faglige virksomhet. Evalueringen skal gjøres av veileder i samarbeid med kandidaten med klar grenseoppgang mot evaluering overfor tredjeperson. Utvalget tenker seg følgende opplegg:

Veileder skal i samarbeid med kandidaten evaluere den faglige progresjonen i henhold til målbeskrivelsen for faget og avdelingens utdanningsplan. Evaluering skal skje på to nivåer; evaluering underveis i utdanningen og sluttevaluering.

5.2.1 Evaluering underveis i utdanningen

I forbindelse med oppdatering av den individuelle utdanningsplanen skal det innen halvgått tid av tilsettingen på avdelingen og minst en gang pr. år (ved lang tilsettingstid) gjøres en evaluering av kandidatens kunnskaps- og ferdighetsnivå sett i relasjon til målbeskrivelsen for faget og avdelingens utdanningstilbud (plan).

Evaluering kan gjøres skriftlig, men skal være spesialistkandidatens personlige eiendom og skal ikke fremlegges overfor tredjeperson.

Evalueringen skal gi grunnlag for nødvendige justeringer i kandidatens egeninnsats, veileders rolle eller avdelingens utdanningstilbud slik at kandidaten får fylt sitt utdanningsbehov innen tilsettingsforholdets slutt.

5.2.2 Sluttevaluering

Senest en måned før tilsettingsforholdets slutt kan veileder i samarbeid med kandidaten ha satt opp en sluttevaluering (som kan gjøres skriftlig – se over) av tjenesten på avdelingen. Sluttevalueringsdokumentet skal være til bruk for kandidaten som:

A. Grunnlag for supplering og finpussing av opplæringen ved avdelingen før avsluttet tjeneste.

B.Grunnlag for introduksjonssamtale med ny veileder og fortsettelse av opplæringsprosessen uten unødig avbrekk på ny avdeling.

5.2.3 Egnethet

Utvalget ser det som naturlig at evalueringsopplegget også omfatter en ev. evaluering av kandidatens egnethet for faget. Utvalget er og har vært opptatt av at denne delen av veiledningen får den prioritet som er nødvendig. Uavhengig av utvalgets arbeid har sentralstyret vedtatt "Anbefalte retningslinjer for vurdering av om en utdanningskandidats tjeneste kan attesteres tilfredsstillende utført."

Utvalget slutter seg helt til disse retningslinjer.