Evaluering av faglig progresjon i spesialistutdanningen

Veileder skal ha ansvaret for at det i samarbeid med legen under spesialisering - innenfor rammen av avdelingens utdanningsplan – utarbeides en individuell skriftlig utdanningsplan.

Denne utdanningsplanen skal:

  • gi oversikt over den utdanningssøkendes bakgrunn, kunnskaper og ferdigheter i forhold til målbeskrivelsen
  • skissere læringsplanen i den utdanningssøkendes tilsettingsperiode
  • tjene som grunnlag for evaluering av tjenesten.

Det tilrås at det gjennomføres et enkelt opplegg for evaluering av legen under spesialisering når det gjelder den faglige virksomheten. Evaluering skal gjøres av veileder i samarbeid med legen under spesialisering.

Veileder skal i samarbeid med legen under spesialisering evaluere den faglige progresjonen i henhold til målbeskrivelsen for faget og avdelingens utdanningsplan. Evaluering skal skje på to nivåer; evaluering underveis i utdanningen og sluttevaluering. 

Evaluering undervis i utdanningen

I forbindelse med oppdatering av den individuelle utdanningsplanen skal det innen halvgått tid av tilsettingen på avdelingen og minst en gang per år (ved lang tilsettingstid), gjøres en evaluering av legens kunnskaps- og ferdighetsnivå sett i relasjon til målbeskrivelsen for faget og avdelingens utdanningsplan.

Evalueringen kan gjøres skriftlig, men skal være den utdanningssøkendes personlige eiendom og skal ikke fremlegges overfor tredjeperson.

Evalueringen skal gi grunnlag for nødvendige justeringer i legens egeninnsats, veileders rolle eller avdelingens utdanningstilbud slik at legen under spesialisering får fylt sitt utdanningsbehov innen avdelingens virksomhet i løpet av tilsettingsforholdet.

Sluttevaluering

Senest en måned før tilsettingsforholdets slutt kan veileder i samarbeid med legen under spesialisering, ha satt opp en sluttevaluering (som kan gjøres skriftlig) av tjenesten på avdelingen. Sluttevalueringsdokumentet skal være til bruk for den utdanningssøkende selv som:

  • grunnlag for supplering og finpussing av opplæringen ved avdelingen før avsluttet tjeneste
  • grunnlag for introduksjonssamtale med ny veileder og fortsettelse av opplæringsprosessen uten unødvendig avbrekk på ny avdeling.

Egnethet

Det er naturlig at evalueringsopplegget også omfatter en eventuell evaluering av den utdanningssøkendes egnethet for faget. Se anbefalte retningslinjer for vurdering av egnethet.