Skjema – søknad om godkjenning som utdanningsinstitusjon

Skjema – søknad om godkjenning som utdanningsinstitusjon. Skjemaene i høyre marg er to av flere vedlegg som skal følge med søknad om godkjenning som utdanningsinstitusjon.

SKJEMAER OG MALER
Når søknad om godkjenning som utdanningsinstitusjon sendes tjenestevei til Helsedirektoratet, skal den være komplett. Komplett søknad om godkjenning som utdanningsinstitusjon inneholder:

  • Utfylt hovedskjema (se høyre marg)
  • Utfylt tilleggsskjema, for spesialiteter der dette foreligger (se nedenfor)
  • Generell utdanningsplan for spesialiteten
  • Forslag til program for teoriundervisning i minimum ett semester
  • Utfylt skjema om utdanningsutvalget (se høyre marg)
  • Utfylt skjema om etterutdanning av spesialister (se høyre marg)
  • Liste over publikasjoner utgått fra avdelingen og beskrivelse av aktuell forskningsaktivitet (kun søknader om gruppe I-godkjenning)  

Når hovedskjema benyttes som vedlegg til søknad om godkjenning som utdanningsinstitusjon fylles spørsmålsgruppene 1 og 2 ut med reelle tall for fjoråret mens resterende spørsmålsgrupper fylles ut med tanke på de planer enheten har for utdanningsvirksomheten.  

Informasjon om det foreligger fagspesifikt tilleggsskjema for aktuell spesialitet finner du på nettsiden som gjelder spesialiteten: Dersom kulepunktet rett under «Godkjente utdanningsinstitusjoner» har betegnelsen «Tilleggsskjema for årlig rapport til Legeforeningen», finner du skjemaet som skal fylles ut der.  

UTFORME SØKNAD
Søknaden skal inneholde en detaljert beskrivelse av enhetens faglige virksomhet og pasientgrunnlag. Videre skal den inneholde redegjørelse for enhetens planer for organisering og gjennomføring av spesialistutdanningen. Søknaden må inneholde opplysning om hvilken gruppeføring og hvor mye tellende tjeneste det søkes godkjenning for.   

Foruten spesialistreglene i den aktuelle spesialiteten, skal spesialistreglenes generelle bestemmelser og Krav til utdanningsinstitusjoner i spesialistutdanningen av leger oppfylles.  

Søknaden må gjenspeile at enhetens ledelse og utdanningsutvalg også har satt seg inn i