Godkjente utdanningsinstitusjoner

Veiledning av leger i spesialisering

Veiledning som pedagogisk verktøy får stadig større betydning i medisinsk utdanning på alle nivåer.

Veiledning kan foregå individuelt mellom spesialist og lege i spsesialisering (LIS) og i gruppe mellom spesialist og flere LIS. Det vanlige i spesialistutdanning i sykehus er at veiledningen foregår i en én-til-én forhold. Veileder er pålagt større ansvar enn sine kolleger for å konsentrere seg om én kandidats læringsbehov. Målet med veiledningen er å øke bevisstheten til LIS på faglige valg og avgjørelser i videste forstand. I et lengre perspektiv innebærer dette at LIS skal få hjelp til å løse medisinsk-faglige oppgaver, hjelp til å ta beslutninger bygget på profesjonalitet og hjelp til å kunne reflektere over egen medisinsk praksis.

Utdanningsutvalget på tjenestestedet oppnevner en fast veileder for den enkelte LIS som skal være bindeleddet mellom LIS/veileder og avdelingens ledelse. Utdanningsutvalget skal se til at veileder og LIS i samarbeid utarbeider en utdanningsplan for den enkelte kandidat.

Veiledningen bør foregå 1-2 ganger pr. måned. Den skal være avtalt og skjermet for telefoner og callinger. Veilederrollen blir en svært viktig støtte for LIS med tanke på å få en optimal utdanning og et godt utdanningsforløp. Det må legges vekt på at veiledning er en individuell prosess, og at behovene og opplegg vil måtte variere fra spesialitet til spesialitet.

Anbefalinger til veiledningsordningen:

  • Utdanningsutvalget eller den ansvarlige legen for utdanningen skal oppnevne personlig veileder for LIS senest 2 uker etter tiltredelse.
  • Veileder skal ha ansvaret for at det i samarbeid med LIS innenfor rammen av avdelingens utdanningsplan utarbeides en individuell skriftlig utdanningsplan. Denne utdanningsplanen skal:
  • Gi en oversikt over bakgrunnen til LIS, kunnskaper og ferdigheter i forhold til målbeskrivelsen og spesialistreglene
  • Skissere læringsmålene i tilsettingsperioden til LIS
  • Tjene som grunnlag for evaluering av tjenesten
  • Veileder skal i samarbeid med LIS sørge for at utdanningsplanen blir realisert, bl.a. gjennom å gjøre denne kjent for avdelingens ledelse og kolleger som blir involvert i lærings¬prosessen. Veileder skal være advokaten til LIS overfor avdelingsledelsen.
  • Veileder skal i samarbeid med LIS evaluere den faglige progresjon i henhold til målbeskrivelsen og avdelingens utdanningsplan.
  • Veileder skal være LIS sin samtalepartner i alle spørsmål vedrørende utdanning, funksjon som lege og spesialist, og i personlige spørsmål knyttet til læringsprosessen. For å sikre kontinuitet i læringsprosessen bør det legges opp til regelmessige samtaler.
  • Veileder har rett og plikt til å holde seg informert om alle sider ved LIS sin faglige progresjon og funksjon som lege ved avdelingen i den hensikt å kunne gi korrekte tilbakemeldinger og råd underveis.
  • Veiledningen skal være en samtale – ikke undervisning.