Prosjektmidler til kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Frist: 1. april

Legeforeningens fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet skal bidra til systematisk arbeid for å sikre høy medisinsk kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten.
Illustrasjon forskning løsning
ILL: Colorbox

Søknadsskjema og informasjon om fondet  ligger på vår nettside: Fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet 

Hvem kan søke, og hva kan det søkes om?

Norske helseinstitusjoner og enkeltleger kan søke om tilskudd til hel eller delvis dekning av utgifter forbundet med:

a)Utredning, utvikling og evaluering av metoder for kvalitetsvurdering, kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i den daglige drift.

b) Kompetanseheving innenfor forbedringskunnskap, herunder system- og prosessveiledning.

c) Utprøve og forbedre metoder og teknikker i konsultasjonen, veiledning av og samarbeid med andre grupper, helseopplysning m.v.

d) Utprøve og forbedre metoder for læring og vedlikehold av praktiske

e) Utarbeiding av veiledere innenfor det medisinske fagområdet.

f) Prosjekter initiert av Legeforeningens organisasjonsledd som skal bedre kvalitet og pasientsikkerhet i de medisinske tjenestene.

Fondets formål er primært prosjekter som fremmer kvalitet og pasientsikkerhet. Rene forskningsprosjekter kan normalt ikke forvente finansiering fra fondet.

Fondsutvalget ønsker å oppfordre fagmedisinske foreninger og spesialforeninger og deres kvalitetsutvalg til å søke midler fra fondet. Prosjekter som fremmer pasientsikkerhet, og prosjekter med utgangspunkt i samhandlingsreformen vil bli prioritert i nærmeste periode.

  • Utvikling av metoder for dokumentering av kvalitetsforbedring
  • Prosjekter som fremmer pasientsikkerhet
  • Prosjekter initiert av Legeforeningens organisasjonsledd
  • Ferdighetstrening og teknikker
  • Utvikling av bedre samhandling
  • Utvikling av retningslinjer og veiledere.
  • Prosjekter som bidrar til å redusere medisinsk overaktivitet

Neste søknadsfrist er 1. april 2024. Send søknad til kvalitetsfondet@legeforeningen.no. Søknader som kommer etter søknadsfristen blir ikke vurdert.