Regelverk for kompetanseområde i traumekirurgi

Det vedtas følgende regelverk for kompetanseområdet i traumekirurgi:

1. Krav til spesialitet

Spesialistgodkjenning i en av følgende kirurgiske spesialiteter: generell kirurgi, gastroenterologisk kirurgi, karkirurgi, thoraxkirurgi, barnekirurgi eller urologi.

2. Krav til tjeneste

18 måneder relevant klinisk tjeneste, forutsatt at kompetansemålene er oppfylt.

Ved redusert stillingsprosent må tiden forlenges slik at tjenesten i sum oppfyller minstekravet.

Utfylt skjema for attestasjon av relevant tjeneste skal legges ved søknaden om godkjenning i kompetanseområdet.

3. Kursutdanning

75 timer obligatoriske kurs:

  • DSTC (Definitive Surgical Trauma Care), krigskirurgikurs og ASSET (Advanced Surgical Skills for Exposure in Trauma).

Kravene gjelder for de som ikke allerede har gjennomført kursene i spesialistutdanningen.

100 timer valgfrie kurs og / eller kongresser innen relevante fagområder, hvorav minst 20 timer innen intensivmedisin og maksimalt 80 timer kongresser/seminarer:

  • Kurs: traumekirurgi, anestesiologi, ortopedisk kirurgi, intensivmedisin.
  • Kongresser/seminarer: Traumekirurgiske kongresser, traumeseminar på høstmøter.

4. Kompetansekrav og prosedyreliste

Utfylt skjema for attestasjon av oppnådde krav til kompetanse og praktiske ferdigheter legges ved søknad om godkjenning.

 

Merknad til 2. Krav til tjeneste:

Hva som vurderes som relevant tjeneste vil være avhengig av utvikling i helsetjenesten. Inntil annet vedtas anses følgende typer tjeneste og arenaer som relevant:

  • Dagarbeidstid på Oslo universitetssykehus ved avdeling for traumatologi, Ullevål sykehus teller 100%, ved Haukeland universitetssjukehus og St. Olavs hospital 50% etter individuell vurdering. Dette innebærer f.eks. at spesialist med 30% traumetid på Ullevål sykehus opparbeider 18 måneder tellende tjeneste i løpet av 5 år.
  • Tellende tjeneste utenfor Norge for spesialist i relevant kirurgisk spesialitet: Aktivt arbeid i høyvolumsentra vil som hovedregel telle fullt i inntil 1 år. Tjenesten vurderes individuelt. Relevant hospitering kan telle inntil 6 måneder. Innhold vurderes individuelt.
  • Utenlandsoppdrag for Forsvaret og medisinske hjelpeorganisasjoner kan være tellende, avhengig av varighet og innhold. Slik tjeneste vil bli underlagt individuell vurdering.
  • Tjeneste som traumeansvarlig kirurg ved sykehus med traumefunksjon kan telle inntil 3 måneder etter individuell vurdering.
  • PhD-grad eller relevant akademisk aktivitet kan vurderes som tellende inntil 3 måneder.
  • Instruktør på traumekurs: Inntil 90 kursdager kan gi tellende tjeneste (3 måneder)
  • I den samlede tjenesten må man kunne dokumentere minimum 4 måneder tjeneste knyttet til daglig oppfølging av traumepasienter på intensiv-/anestesienhet, dvs. ved formalisert traumeavdeling med systematisk daglig traumeoppfølging. Det kreves ikke ansettelse på anestesi- eller intensivavdeling, men slik erfaring vil kunne telle. Innhold i tjenesten må vurderes individuelt.

Utdanningsreglene trer i kraft umiddelbart.