Oversikt over medikamentell behandling av immunmedierte lidelser der vi anbefaler 3.dose med vaksine mot covid-19

Fagspesialister fra revmatologi, gastromedisin, hudsykdommer, nevrologi og infeksjonsmedisin har utarbeidet en felles anbefaling om hvilke pasienter med immunmedierte lidelser på immundempende behandling som bør tilbys en tredje vaksine mot covid-19. Vi har videre laget et felles forslag til hvordan pasientene skal få informasjon og hvordan kommunehelsetjenesten skal vite at de vaksinerer de aktuelle pasientene.

Siste oppdatering 23.09.21

Vi anbefaler at alle med immunmedierte lidelser som behandles med ett av medikamentene listet på denne siden tar kontakt med kommunehelsetjenesten for tredje vaksinedose.
Det er som hovedregel ikke nødvendig med kontakt hverken med spesialisthelsetjeneste eller fastlege før vaksinering.

Denne anbefalingen vil anslagsvis føre til at 100 000 pasienter tilbys tredje vaksine dersom de henvender seg til kommunehelsetjenesten.

Vi ber om at dere bidrar med å dele denne informasjonen, slik at dette tilbudet når frem til de aktuelle pasientene.

Denne listen er laget på bakgrunn av diskusjon i de kliniske forskningsmiljøene innen covid-19-vaksineforskning på personer med immundempende behandling og med representanter fra Norsk Revmatologisk Forening, Norsk Gastroenterologisk Forening, Norsk Nevrologisk Forening, Norsk Forening for Dermatologi og Venerologi og Norsk Infeksjonsmedisinsk Forening. Listen er sammenfattet av Guro Løvik Goll (overlege, PhD, revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus), Marte Lie Høivik (overlege, PhD, gastromedisinsk avdeling, Oslo Universitetssykehus) og Gro Owren Nygaard (overlege, PhD nevrologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus).

Forfatterne understreker at listen kan endre seg med endret kunnskapsgrunnlag, siste oppdateringer:

170921 Oppdatering: Merkaptopurin (Puri-Nethol®) er lagt til

220921 Oppdatering: Omalizumab (Xolair®) er fjernet fra listen