Aclasta infusjon

Virkestoff: zoledronsyre. PASIENTINFORMASJON

Norsk-revmatologisk-250.jpgAclasta (zoledronsyre) tilhører en gruppe legemidler som kalles bisfosfonater og brukes ved osteoporose (benskjørhet).

Virkning/egenskaper
Dersom man mister mye benmasse, blir skjelettet skjørere og risikoen for brudd øker. Det er vanlig at kvinner etter overgangsalderen og eldre menn taper benmasse. Visse legemidler kan også medføre at skjelettet blir skjørere, for eksempel ved langvarig bruk av kortisonpreparater som Prednisolon.
Aclasta hindrer at benvev nedbrytes, og dermed minsker tapet av benmasse. Det betyr at skjelettet indirekte bygges opp og styrkes og at risikoen for brudd reduseres.Det vil ta noe tid før Aclasta virker; og det tar noen måneder før skjelettet er styrket.

Dosering
Aclasta infusjon gis av helsepersonell på sykehus/poliklinikk eller osteoporoseklinikk. Den må gis intravenøst dvs. rett inn i en blodåre. Svar på blodprøver må foreligge før en kan godkjenne behandling med Aclasta. Prøvene kan være opp til en uke gamle. Vanlig dosering er en intravenøs infusjon av 5 mg Aclasta 1 gang i året eller sjeldnere. Infusjonen pågår over en periode på ca 1 time. Du må være i god væskebalanse før du får infusjonen, så drikk derfor et par glass vann før og etter infusjonen.Det er nødvendig med tilstrekkelig inntak av kalsium (kalk) og vitamin D i tillegg til Aclasta. De fleste må ta dette i form av tilskudd (kalktabletter med vitamin D).

Uønskede virkninger som kan oppstå

-Noen opplever en reaksjon etter infusjonen i form av hodepine og svimmelhet, samt influensalignende reaksjoner som feber, frysninger og muskelsmerter. Dette er forbigående og er vanligst de første 3 dager etter infusjonen. Slike reaksjoner forekommer oftest ved første dose, og ses sjeldnere ved senere infusjoner. Reaksjonen kan til en viss grad forebygges ved å gi paracetamol eller ibuprofen kort tid etter infusjonen.

-Lokal irritasjon i form av rødhet, hevelse og/eller smerte på innstikkstedet er sett.Kvalme, oppkast og diaré kan fås. Sjeldnere ses sure oppstøt, munntørrhet, magesmerter, samt irritasjon og sår i spiserør.

-Hodepine, svimmelhet og muskel-/skjelettsmerter kan forekomme.

-Kløe/utslett er rapportert.

-Redusert nyrefunksjon er rapportert, eventuelt forbigående. Blodprøver vil vise om nyrefunksjonen er bra.

-I svært sjeldne tilfeller er det sett påvirkning på kjevebenet (bennekrose), hovedsakelig i forbindelse med tannkirurgisk behandling i forbindelse med tanninfeksjoner.

- Dersom Aclasta brukes over lang tid (flere år), kan det i sjeldne tilfeller oppstå atypisk lårbensbrudd (tretthetsbrudd). Kontakt derfor lege om du får smerter i en eller begge lår, hofte eller lyske. Begge ben bør da undersøkes. Behandlingsvarighet bør vurderes av lege i samråd med deg, og særlig etter 5 års bruk.

-Uregelmessig hjerterytme (atrieflimmer) er rapportert. Gi beskjed til legen dersom du opplever dette.

Forsiktighetsregler
Ved andre samtidige sykdommer/tilstander: Personer med sterkt redusert nyrefunksjon, skal ikke bruke Aclasta. Har du for lavt innhold av kalsium i blodet (hypokalsemi), skal heller ikke Aclasta brukes. Dersom du skal ha tannkirurgisk behandling, bør du si fra til din tannlege at du bruker Aclasta, se uønskede virkninger.
Samtidig bruk av andre legemidler: Fordi Aclasta gis som infusjon, ses ikke interaksjon med kalk eller andre mineraler som jern og lignende (slik man ser ved bruk av bisfosfonater gitt som tabletter, f.eks. Fosamax, Alendronate, Optinate, Bonviva). Personer som behandles med Zometa bør ikke behandles med Aclasta fordi de inneholder samme virkestoff.
Graviditet/amming: Aclasta skal ikke brukes under graviditet, da det er en mulighet for at fosteret påvirkes. Kvinner som planlegger å bli gravide bør heller ikke bruke Aclasta på grunn av svært langsom utskillelsesprosess og dermed fare for påvirkning av fosteret. Det er ukjent om Aclasta går over i morsmelk. Unngå derfor Aclasta dersom du ammer. Både under svangerskap og amming anbefales tilskudd av kalk og vitamin D for kvinner som er utsatt for å utvikle osteoporose.

Gode råd
For ytterligere å forebygge osteoporose, bør røyking og høyt alkoholinntak unngås. Det er viktig å være i bevegelse og i aktivitet for å unngå tap av benmasse. Sørg også for tilstrekkelig kalktilskudd, enten via kosthold og/eller ved regelmessig tilskudd av kalktabletter Når kalk brukes, bør de fleste også bruke vitamin D (fra tran produkter eller via tabletter som inneholder både kalk og vitamin D) for å sikre at kroppen nyttiggjør seg kalk.

Ved alle legebesøk/apotekbesøk/sykehusinnleggelser (uansett årsak) bør du oppgi hvilke legemidler du bruker regelmessig, og hvilke du bruker av og til. Oppgi også om du bruker naturmidler eller helsekost. Da kan det blant annet vurderes om de ulike legemidlene/preparatene passer sammen (interaksjoner).

__________________________________________________________________________

Denne pasientinformasjonen er utviklet i samarbeid mellom Norsk Revmatologisk Forening, Norske Sykehusfarmasøyters Forening, Norsk Revmatikerforbund og Psoriasis og eksemforbundet Norge. Norsk Revmatologisk Forening har ansvar for det faglige innholdet. Behandlende lege eller farmasøyt som velger å gi pasientinformasjonsarkene til sin pasient, går på selvstendig grunnlag god for relevansen av informasjonen i forhold til pasienten. Informasjonen i arkene vil ikke alltid være fullstendig for den enkelte pasient. Muntlig informasjon bør derfor alltid følge den skriftlige. Pasienter som på eget initiativ henter ut informasjonsarkene, bør alltid rådføre seg med behandlende lege vedrørende bruk av legemidlet. Utskrift er gyldig kun på utskriftsdato.

Utarbeidet av sykehusfarmasøyt: Kirsten K Viktil
Godkjent første gang:13.02.2008
Revidert av sykehusfarmasøyt: Eva Borka.

Fornyet godkjenning: 28.04.22 av spesialist i revmatologi:Marianne Wallenius og Øyvind Palm