Brexidol tbl.

Virkestoff: piroxicam.
PASIENTINFORMASJON