CellCept tbl. og kaps.

Virkestoff: Mykofenolatmofetil
PASIENTINFORMASJON

BrukNorsk-revmatologisk-250.jpg

CellCept (mykofenolatmofetil) er et immundempende legemiddel som etter særskilt vurdering kan brukes mot enkelte revmatiske sykdommer.
 
Virkning/Egenskaper
CellCept virker bl.a. ved å hemme noen av byggesteinene som er viktige i dannelsen av visse immun- og betennelsesceller. Derved dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen, slik at sykdommen blir fredeligere og mange vil føle seg mindre utmattede/trette og senkningen reduseres.
 
Effekten på sykdomsaktiviteten inntrer i løpet av de første 3 månedene av behandlingen. Hvis det ikke er kommet merkbar bedring i tilstanden innen denne tiden, bør du drøfte med legen om behandlingen skal fortsette.
 
Det kan være aktuelt å kombinere CellCept med andre legemidler for revmatisk sykdom.
 
Dosering
Vanlig dose er på 1-1,5 gram 2 ganger daglig, avhengig av type revmatisk sykdom, effekt og eventuelt uønskede virkninger. Legen avgjør i samråd med deg hvilken dosering du skal ha. Ikke endre dosen eller avslutt behandlingen uten etter samråd med lege.
 
Tablettene eller kapslene skal svelges hele og tas med minst ett glass vann.
 
Uønskede virkninger som eventuelt kan oppstå
-Uvelhet, kvalme, diaré, oppkast og magesmerter kan forekomme.
-Nyrene kan påvirkes. Nyrefunksjonen kontrolleres med jevnlige blod- og urinprøver.
-Allergiske reaksjoner kan forekomme, for eksempel i form av utslett/kløe, men også mer alvorlige reaksjoner som anafylaktisk sjokk og oppsvulming av ansikt, lepper, tunge og svelg. Ta kontakt med lege hvis dette skulle skje.
-Økt forekomst av virus-, sopp- og bakterieinfeksjoner kan forekomme. Dersom den celledempende effekten blir for stor, kan produksjons av bl.a. hvite blodlegemer og andre celler fra benmargen bli lavere. Dette kan medføre sår i munnen, og en økt risiko for infeksjoner. Dette er imidlertid sjeldent ved de doser som vanligvis brukes. Blodprøver vil påvise om den celledempende effekten er for stor. 
-Økt forekomst av enkelte krefttyper kan forekomme, spesielt hudkreft. Vis derfor solvett, bruk solkrem og eventuelt unngå soling eller tildekk huden ved sterkt sollys.
-Alle som bruker CellCept skal ta blodprøver jevnlig; i startfasen hver uke, senere sjeldnere. Resultatene av prøvene vil kunne vise om produksjonen av bl.a.hvite blodlegemer er normal, og om nyrene tåler CellCept. Det er også aktuelt å kontrollere urinen.
 
Kontakt lege dersom du merker uønskede eller for deg uvanlige reaksjoner
 
Forsiktighetsregler
Samtidig bruk av andre legemidler:
Samtidig bruk av CellCept og syrenøytraliserende midler med innhold av aluminium- og/eller magnesiumforbindelser kan føre til nedsatt opptak av CellCept fra tarmen. Midlene bør derfor tas med 2-3 timers mellomrom.
Samtidig bruk av CellCept og Questran eller Lestid (brukes for å redusere kolesterol) bør unngås grunnet risiko for redusert opptak fra av CellCept fra tarmen.
Samtidig bruk av CellCept og Imurel frarådes. 
Snakk med lege eller farmasøyt om alle dine legemidler passer sammen.
Andre samtidige sykdommer: Vær forsiktig med bruk av CellCept dersom du har aktiv, alvorlig mage-tarmsykdom f.eks magesår.
Ved infeksjon: Lege må vurdere om du skal ha et opphold i behandlingen med CellCept.
Operasjon: I forkant av operasjoner må lege vurdere om du bør ha en pause med CellCept.
Vaksiner: Snakk med legen din. Det anbefales å unngå levendebaserte vaksiner. Influensavaksine er ikke-levende basert og kan brukes.
Graviditet/amming: Skal ikke brukes ved graviditet, da det kan skade fosteret. Bruk sikker prevensjon. Behandlingen skal avsluttes 6 uker før planlagt graviditet. Skal ikke brukes ved amming. Menn anbefales også å avslutte behandlingen 6 uker før planlagt farskap.  


Gode råd
Kontroller: Følg opp de avtalte blodprøvekontroller som legen anviser. Vær oppmerksom på det som regel ikke sendes egen innkalling til blodprøvekontrollene, slik at du er selv ansvarlig for å møte opp.

Kontakt lege om du får utslett/kløe, sår i munnen, uvanlig neseblødning eller uforklarlig feber.

Ved alle legebesøk/apotekbesøk/sykehusinnleggelser (uansett årsak) bør du oppgi hvilke legemidler og naturmidler du bruker regelmessig, og hvilke du bruker av og til. Da kan det vurderes om de ulike legemidlene og naturmidlene passer sammen (interaksjoner).

Denne pasientinformasjonen er utviklet i samarbeid mellom Norsk Revmatologisk Forening, Norske Sykehusfarmasøyters forening, Norsk Revmatikerforbund og Norsk Psoriasisforbund. Norsk Revmatologisk Forening har ansvar for det faglige innholdet. Behandlende lege eller farmasøyt som velger å gi pasientinformasjonsarkene til sin pasient, går på selvstendig grunnlag god for relevansen av informasjonen i forhold til pasienten. Muntlig informasjon bør alltid følge den skriftlige. Utskrift er gyldig kun på utskriftdato.

Utarbeidet av sykehusfarmasøyt: Frank Jørgensen
Godkjent første gang: 07.09.2007
Godkjent av spesialist i revmatologi: Marianne Wallenius, Anne Glennås

Revidert av sykehusfarmasøyt:
Fornyet godkjenning:
Fornyet godkjenning av spesialist i revmatologi: