Imurel tbl.

Virkestoff: azatioprin
PASIENTINFORMASJON

BrukNorsk-revmatologisk-250.jpg
Imurel (azatioprin) er et immundempende middel som brukes mot revmatiske sykdommer.
 
Virkning/Egenskaper
Imurel virker ved å hemme noen av byggesteinene som er viktige i dannelsen av visse immun- og betennelsesceller. Derved dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen, slik at sykdommen blir fredeligere og mange vil føle seg mindre utmattede/trette og blodsenkningen reduseres.
Effekten på sykdomsaktiviteten inntrer i løpet av fra 6-8 uker og opptil noen måneder. Hvis det ikke er kommet merkbar bedring i tilstanden i løpet av 3 måneder, bør du drøfte med legen om behandlingen skal fortsette.   
Det kan være aktuelt å kombinere Imurel med andre legemidler for revmatisk sykdom.
 
Dosering
Vanlig dose er på 100-200 mg per døgn (dvs. 2-2,5 mg/kg kroppsvekt/døgn) avhengig av effekt og eventuelle bivirkninger. Legen avgjør i samråd med deg hvilken dosering du skal ha. Du må ikke endre dosen eller avslutte behandlingen uten etter samråd med lege.
 
Tablettene svelges hele og bør tas minst 1 time før eller 3 timer etter mat eller melk.
 
 
Uønskede virkninger som kan oppstå
-Uvelhet, kvalme og nedsatt matlyst og svimmelhet kan forekomme.
-Leveren kan påvirkes, det anbefales derfor å være forsiktig med andre stoffer som kan påvirke leveren for eksempel alkohol og store doser paracetamolholdige smertestillende legemidler (f.eks. Paracet, Pinex, Paralgin forte, Pinex forte, Codaxol m.fl.). Leverfunksjonen kontrolleres ved jevnlige blodprøver.
-Produksjonen av blant annet hvite blodlegemer kan reduseres. Dette kan du merke selv ved at det lettere oppstår sår i munnen eller uforklarlig feber. Uvanlig neseblødning kan være et tegn på at mengde blodplater er redusert.  Kontakt lege hvis noe av dette skulle skje.
-Økt forekomst av virus, sopp- og bakterieinfeksjoner kan også forekomme. Tegn på en infeksjon kan være vedvarende hoste, vond hals, slapphet/tretthet, feber, svie/sterk lukt ved vannlating.
-Alle som bruker Imurel skal jevnlig kontrollere blodprøver; i startfasen foreslås hver uke, senere sjeldnere. Resultatene av prøvene vil kunne vise om produksjonen av bl.a.hvite blodlegemer er normal, og om leveren tåler Imurel.
-Allergiske reaksjoner kan forekomme, ofte i form av utslett/kløe. Ta kontakt med lege hvis dette skulle skje.
-Håravfall er beskrevet.
 Kontakt lege dersom du merker uønskede eller for deg uvanlige reaksjoner.
 
 
Forsiktighetsregler
Samtidig bruk av andre legemidler:
Imurel kan gi redusert blodfortynnende effekt av Marevan.
Zyloric eller Allopurinol (urinsyresenkende legemidler) bør ikke brukes sammen med Imurel, da det kan gi forsterket effekt av Imurel og økt risiko for alvorlig reduksjon av antallet hvite blodlegemer.
Samtidig bruk av Imurel og legemidler av type aminosalisylsyrer (Salazopyrin, Pentasa, Asacol, Mesasal eller Dipentum) kan også øke risiko for reduksjon av antallet hvite blodlegemer.
Samtidig bruk av CellCept og Imurel frarådes da denne kombinasjonen ikke er undersøkt.
Samtidig bruk av ACE-hemmere (Renitec, Zestril, Triatec m.fl) og Imurel kan gi reduksjon av røde og hvite blodlegemer.
Snakk med lege eller farmasøyt om alle dine legemidler passer sammen.
Bruk av alkohol: Unngå jevnlig bruk av alkohol.
Ved infeksjon: Lege må vurdere om du skal ha et opphold i behandlingen med Imurel.
Operasjon: I forkant av operasjoner må lege vurdere om du bør ha en pause med Imurel.
Vaksiner: Snakk med legen din. Det anbefales at man unngår levende-baserte vaksiner. Influensavaksine og pneumokokkvaksine (mot lungebetennelse) er ikke-levende basert og kan brukes.


Graviditet/amming:

Imurel kan brukes gjennom hele svangerskapet når det foreligger medisinsk indikasjon for behandling. Spørsmålet om amming må tas opp med behandlende revmatolog og vil være avhengig av hvilken medikamentdose som brukes og bruk av andre medikamenter.

 
Gode råd
Kontroller: Følg opp de avtalte blodprøvekontroller, sjekk med legen hvor ofte du skal ta disse. Ved oppstart eller ved doseendring er det vanlig å ta relativt hyppige blodprøver, f.eks hver 7-14.dag eller en gang pr måned, senere tas de sjeldnere. Vær oppmerksom på at det som regel ikke sendes egen innkalling til blodprøvekontrollene, slik at du er selv ansvarlig for å møte opp.
Unngå jevnlig bruk av alkohol.
Kontakt lege om du får utslett/kløe, sår i munnen, uvanlig neseblødning eller uforklarlig feber.
                                                 
Ved alle legebesøk/apotekbesøk/sykehusinnleggelser (uansett årsak) bør du oppgi hvilke legemidler og naturlegemidler du bruker regelmessig, og hvilke du bruker av og til. Ha alltid på deg en oppdatert medisinliste. Da kan det vurderes om de ulike legemidlene passer sammen (interaksjoner).


Denne pasientinformasjonen er utviklet i samarbeid mellom Norsk Revmatologisk Forening, Norske Sykehusfarmasøyters forening, Norsk Revmatikerforbund og  Psoriasis- og eksemforbundet. Norsk Revmatologisk Forening har ansvar for det faglige innholdet. Behandlende lege eller farmasøyt som velger å gi pasientinformasjonsarkene til sin pasient, går på selvstendig grunnlag god for relevansen av informasjonen i forhold til pasienten. Muntlig informasjon bør alltid følge den skriftlige. Informasjonen i arkene vil ikke alltid være fullstendig for den enkelte pasient. Utskrift er gyldig kun på utskriftdato.

Utarbeidet av sykehusfarmasøyt: Frank Jørgensen
Godkjent første gang:16.05.2007

Revidert av sykehusfarmasøyt: Espen Uppheim
Fornyet godkjenning:03.08.2014
Fornyet godkjenning av spesialist i revmatologi: Marianne Wallenius, Øyvind Palm