Kurs

Norsam har overordnet ansvar for kursprogrammet i spesialistutdanningen i samfunnsmedisin. På denne nettsiden finnes oversikt over kursprogrammet, med omtale og lenke videre til hvert enkelt kurs.

Norsams hovedside er det publisert en nyhetssak om kommende kurs i spesialistutdanningen

Se også Kurskatalogen for aktuelle kurs i samfunnsmedisin.

Kurs i spesialistutdanningen fra 2021

Kursplanen omhandler kurs som læringsaktivitet i spesialistutdanningen i samfunnsmedisin. Endringene er innført fra 2021. 
Kursplan samfunnsmedisinkurs i spesialistutdanningen 2021.pdf

Ny spesialistutdanning og ny spesialitetsstruktur, fra 1.3.2019

Spesialistutdanning og spesialistgodkjenning er basert på gjennomføring og godkjenning av læringsmål. Kurs er en anbefalt læringsaktivitet. Læringsmål oppnås ikke alene ved gjennomføring av kurs. Hovedgrunnlaget er erfaring fra praksis under supervisjon. Strukturert veiledning, individuelt og i gruppe, nett- og litteraturstudier utgjør andre viktige læringsaktiviteter.

Alle de tidligere obligatoriske kursene er koblet til læringsmål i utdanningsplanen som er godkjent av Helsedirektoratet. For noen læringsmål er flere kurs relevante. Dersom legen ikke følger anbefalt læringsplan må det dokumenteres at læringsmål er oppnådd gjennom andre kurs eller kompetansetiltak.

Denne oversikten viser kobling mellom læringsmål og kurs:
Samfunnsmedisinkurs og læringsmål.pdf

En viktig endring i ny spesialistutdanning er at antall kurstimer ikke er angitt i spesialistforskriften eller andre styrende dokumenter. I dialog med Helsedirektoratet er det bekreftet at det er læringsmålene som er koblet til det enkelte kurs som er det sentrale prinsipp. Som fagansvarlig instans og kursarrangør har Norsam handlingsfrihet med hensyn til antall kurstimer, læringsformer mv. Helsedirektoratet anbefaler læringsformer som fremmer egenaktivitet.

Introduksjonskurset (Kurs A) anbefales gjennomført tidlig i spesialistutdanningen. Kursene kan gjennomføres i tilfeldig rekkefølge, men nummereringen indikerer hvilke kurs det kan være hensiktsmessig å gjennomføre tidlig i utdanningsløpet.

For hvert kurs opprettes egen nettside ca 3 måneder før kurset med informasjon, program og påmelding.

I tillegg til samfunnsmedisinkursene er det krav om gjennomført obligatorisk nettkurs i sakkyndighetsarbeid (gjelder alle spesialiteter).

Ny gjennomføringsmodell - Samfunnsmedisinkurs i spesialistutdanningen fra 2021:

Som hovedprinsipp gjennomføres samtlige kurs som et to dagers arbeidsseminar eller workshop. Hvert kurs inneholder også forberedende arbeid i form av nettkurs og/eller skriftlig innleveringsoppgave.
- Innholdet  i kursene revideres og tilpasset læringsmålene.
- Antall deltakere pr workshop begrenses til 25.
- Alle kurs arrangeres både vår og høst (samlet utdanningskapasitet 50 pr kurs og år)
- Flere kurs kan med fordel arrangeres som parallelle sesjoner i en kurssamling.

Modellen medfører økt egenaktivitet, så vel forberedelser som under workshop. Økt fleksibilitet for deltakerne ettersom mer egenaktivitet skjer i foraknt av kurset. Det legges videre opp til mer egenaktivitet under kurssamlingen gjennom kasuistikkbasert læring og diskusjoner i grupper eller plenum. Det anses dokumentert at læringsutbytte øker med økende egenaktivitet. Mindre kursgrupper fremmer aktiv deltakelse og læring

Fordeler: Kursdeltakerne får mindre fravær fra jobb og familie. Forenklet gjennomføring av arrangement, logistikk og påmelding og lavere kursavgift. Synergieffekter med informasjon, fellesforelesning og sosialt program/nettverk på tvers av parallelle kurssamlinger.

For leger som følger spesialistutdanning etter tidligere regelverk:

Omfanget av forberedende arbeid og kurstimer på kurssamling tilpasses slik at timekravet i tidligere spesialistregelverk oppfylles.

Obligatoriske kurs, 9 kurs med til sammen 330 kurstimer
A. Introduksjonskurs i samfunnsmedisin (25t)
B. Miljørettet helsevern, smittevern, helsemessig beredskap, planarbeid (30t)
C. Forebyggende medisin, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid (30t)
D. Kvalitetsarbeid og tilsyn (30t)
E. Helserett og saksbehandling (45t)
F. Administrasjon og ledelse for samfunnsmedisinere (45t)
G. Kommunikasjon og formidling - rådgivning og samhandling (45t)
H. Metodekunnskap og kunnskapshåndtering (50t)
I. Global helse (30t)

Fordeling og prioritering av kursplasser:

Det har fra 2020 (etter pandemien) vært en stor økning i antall søknader til kurs i spesialistutdanningen i samfunnmedisin. Selv om antall kurs og kursplasser har økt, har ikke kapasiteten vært stor nok til å dekke behovet. 

Følgende prinsipper gjelder for fordeling og prioritering av kursplasser (gjelder kurs hvor Norsam er ansvarlig arrangør):

  • Kursplasser fordeles etter at påmeldingsfristen er utløpt (ikke basert på påmeldingstidspunkt)
  • Leger som er i spesialistutdanning prioriteres. Siden det ikke er egne LIS-stillinger i samfunnsmedisin, benyttes deltakelse i veiledningsgruppe som kriterium for å være under spesialisering
  • Det tilstrebes at leger som er i gang med veiledningsgruppe får plass på 1 kurs i semesteret (2 kurs pr år)
  • Leger som er i avslutningen av spesialistutdanningen (ferdig med veiledningsgruppe) kan få plass på 2 kurs i semesteret

 

Kurs i spesialistutdanningen 2010-2020

Norsam etablerte og utviklet kursprogrammet i samfunnsmedisin basert på revisjon av spesialistregelverket i 2006. Dette kursprogrammet ble gjennomført i perioden fra 2010 til 2020. De første årene ble kursene gjennomført med ulik frekvens, fra 2015 ble samtlige obligatoriske kurs (9) gjennomført årlig. Kursplan for denne perioden finnes nedenfor.