Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

Kurs

Norsam har overordnet ansvar for kursprogrammet i spesialistutdanningen i samfunnsmedisin. På denne nettsiden finnes oversikt over kursprogrammet, omtale av de obligatoriske kursene og lenke videre til nettside for hvert enkelt kurs, både annonserte og gjennomførte kurs.
14. november 2019

For andre kurs og konferanser hvor Norsam er arrangør, se fanen "Andre kurs og møter". Se også Kurskatalogen for en fullstendig oversikt over relevante kurs i samfunnsmedisin.

Kurskravene i samfunnsmedisin består av 330 timer innen følgende obligatoriske kurs:

I tillegg er det krav om gjennomført obligatorisk nettkurs i sakkyndighetsarbeid.

Rulleringsplan for obligatoriske kurs:

Alle obligatoriske kurs har vært gjennomført på årlig basis siden 2015. Se nærmere informasjon nedenfor og i egen nyhetssak på Norsams hjemmeside. Denne nettsiden er sist oppdatert 4.9.2019.

Kursutvalg og kursplan

Norsam har overordnet ansvar for gjennomføring av kursprogrammet i spesialistutdanningen. Norsam opprettet et eget kursutvalg som utarbeidet en kursplan fra og med 2013. Kursutvalget er foreløpig satt på vent, og styret har vedtatt at kursprogrammet forlenges i nåværende form inntil mer er kjent om endringer i spesialistregelverk og struktur.

Kursplanen for de obligatoriske kursene gjelder fra 1.1.2013 og erstatter tidligere styringsdokumenter. Kursplanen finnes her:

Oversikt over obligatoriske kurs i samfunnsmedisin:
Introduksjonskurset (Kurs A) anbefales gjennomført tidlig i spesialistutdanningen. Kursene kan gjennomføres i tilfeldig rekkefølge, men nummereringen indikerer hvilke kurs det kan være hensiktsmessig å gjennomføre tidlig i utdanningsløpet.

For hvert kurs opprettes egen nettside ca 3 måneder før kurset med informasjon, program og påmelding.