Miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid - samfunnsmedisin Kurs B 2020

Samfunnsmedisinkurs med tema miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid arrangeres i Oslo 9.-11. mars 2020. Dette er kurs B i det obligatoriske kursprogrammet i spesialistutdanningen. Les mer om kurset og påmelding her.
Vulkan

Kurset arrangeres på Scandic Vulkan hotel i Oslo. Kurset følger i hovedtrekk samme opplegg som ved tidligere års gjennomføring. De siste årene har kurset vært arrangert over tre kursdager som medfører bedre utnyttelse av dagene og lange kursdager.

Kurs B gjennomføres av Folkehelseinstitutet i samarbeid med Norsam.

Hovedpunkter:
Kurs B 30 kurstimer
Antall deltakere 40
Kursavgift kr 5000
Kursstart mandag 9.3 kl 0900
Avsluttes onsdag 11.3 kl 1630
Kurssted: Scandic Vulkan hotel, Oslo

Faglig program:
Kurset går over tre kursdager, og inneholder i tillegg forberedende arbeid.

Tidsramme for kursdagene:
Mandag 9.3 kl 0900-1800
Tirsdag 10.3 kl 0830-1730
Onsdag 11.3 kl 0830-1630

Kursprogram og forberedelser:
Program kurs B 2020.pdf

Innhold (emneord):
- Metoder for informasjonsinnhenting
- Miljørettet helsevern, kommunalt og statlig
- Fremgangsmåter i miljørettet helsevernsaker i spennet mellom jus og diplomati
- Relevant lovverk og praktisk smittevernarbeid, lokalt og nasjonalt, inkludert, meldesystemer og smitteoppsporing
- Helsemessig og sosial beredskap - kommunalt, fylkeskommunalt og statlig (internasjonalt)
- Helse i planlegging og konsekvensutredninger/ROS-analyser

Kursgodkjenning:
Samfunnsmedisin: 30 timer som obligatorisk kurs for leger i spesialisering
Allmennmedisin: 30 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen
Arbeidsmedisin: 10 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og i spesialistenes etterutdanning

Praktisk informasjon og priser:
Kurssted er Scandic Vulkan hotel. Hotellet ligger sentalt på Grünerløkka i Oslo.

Kostnader/priser:
- Kursavgift: kr 5000
- Dagpakke/lunsj: kr 400 pr dag
- Sosialt program og kursmiddag tirsdag 10.3 kr 600

Hotellbehov/overnatting:
Vi har forhåndsresvert hotellrom på kurshotellet. Pris kr 1290 pr natt med frokost. Betales individuelt til hotellet for kursdeltakere som bor på hotellet.

Kursavgift, obligatorisk dagpakke/lunsj og evt kursmiddag faktureres fra Norsam.

Påmelding:

Sendes elektronisk til kurs.norsam@gmail.com
Påmeldingsfrist 7.2.2020

Kurset har et begrenset deltakerantall på 40. Ved stort antall påmeldinger vil kursdeltakere ble prioritert ut fra hvor langt de har kommet i spesialistutdanningen samt deltakelse på andre kurs. Ved påmelding vil man i første omgang få en bekreftelse på registrert påmelding, mens endelig tilbud om kursplass vil bli gitt senere.

Ved påmelding oppgis følgende:

  • Navn
  • F.år
  • Arbeidssted
  • Stilling
  • E-post
  • Mobiltlf
  • Ønsker hotellrom på kurshotellet fra 9.3 til 11.3? ja/nei
  • Eventuelt tidlig ankomst og hotellrom fra 8.3 til 9.3? ja/nei
  • Ønsker å delta på kursmiddag 10.3?

Velkommen til kurs!

Tone Bruun (kursleder), Preben Aavitsland, Toril Attramadal, Hubert Dirven, Helena Niemi Eide kurskomite
Henning Mørland, Norsam

KURSPROGRAM OG KURSFORBEREDELSER

Miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid
Kurs B i samfunnsmedisin 2020
 

Tid og sted 
Fra mandag 9. mars klokka 09.00 til onsdag 11. mars klokka 16.30, 2020

Læringsmål
Kursdeltakerne skal få oversikt over forebyggende og grupperettede fagområder i samfunnsmedisin. Kurset skal gi innføring i lovverk og saksbehandling innenfor fagområdene, og gi deltakerne støtte til praktisk håndtering av slike problemstillinger i egen arbeidssituasjon.

Innhold
Kurset vektlegger sammenhengen mellom hovedtemaene miljørettet helsevern, smittevern og helseberedskap og inkluderer planarbeid under hvert av hovedtemaene.

 

Kravene til innholdet er:

-       Metoder for informasjonsinnhenting

-       Miljørettet helsevern, kommunalt og statlig

-       Fremgangsmåter i miljørettet helsevernsaker i spennet mellom jus og diplomati

-       Relevant lovverk og praktisk smittevernarbeid, lokalt og nasjonalt, inkludert, meldesystemer og smitteoppsporing

-       Helsemessig og sosial beredskap - kommunalt, fylkeskommunalt og statlig (internasjonalt)

-       Helse i planlegging og konsekvensutredninger/ROS-analyser

Forarbeid til gruppearbeid
Hver deltaker skal senest 15. februar 2020 sende til tone.bruun@fhi.no tre halvsideslange problemnotater eller kasusbeskrivelser som er egnet for gruppediskusjon; ett for hvert av temaene miljørettet helsevern, smittevern, helseberedskap.

 

Notatene skal ta utgangspunkt i konkrete problemstillinger, fortrinnsvis fra egen praksis, virksomhet, organisasjon eller arbeidsplass. Notatene skal presentere saken og de problemstillinger den reiser.

 

Forarbeidet teller 4,5 kurstimer. Bare de som har sendt inn problemnotater, kan få kursbevis.

Gruppearbeid under kurset
Kursdeltakerne vil bli delt i seks grupper som skal sitte sammen og arbeide sammen i løpet av kurset. Kursledelsen bistår gjerne underveis. Gruppearbeidet er todelt:

 

1) Drøfte innsendte notater

Hver gruppedeltaker skal legge fram ett av sine innsendte notater – valgfritt tema – og la gruppa diskutere denne saken.

 

2) Presentere én sak

Kursledelsen har til hver gruppe valgt ut (og modifisert litt) én sak blant de innsendte notatene. Gruppa skal drøfte denne saken inngående. På kursets siste dag skal hver gruppe presentere sitt arbeid med denne saken på 15 minutter under overskriftene «saken», «problemstillinger», «momenter i vurderingen» og «forslag til løsning» etterfulgt av 10 minutters diskusjon.

Lesepensum
Før kurset skal deltakerne forberede seg ved å lese visse dokumenter og gjøre seg kjent med visse nettsider; man skal altså åpne nettsidene og bla gjennom undersider for å se hva som finnes av hjelpemidler der og gjerne lese det man synes er særlig relevant for eget arbeid. Samlet skal man bruke 2,5 timer.

 

Les:

Nasjonal helseberedskapsplan, kapittel 1-4 og 9. https://www.regjeringen.no/contentassets/
17d1a438f21f4986989a9a1441ae2d79/
helseberedskapsplan_010118.pdf

 

Bli kjent med:

·       Miljø og helse. https://www.helsedirektoratet.no/tema/miljo-og-helse

·       Miljø og helse. https://www.fhi.no/ml/miljo/

·       Smittevernveilederens temakapitler. https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/

·       Strålevernets temasider. https://www.dsa.no/tema

·       Risiko, sårbarhet og beredskap. https://www.dsb.no/lover/risiko-sarbarhet-og-beredskap/

 

Evaluering
Det sendes ut evalueringsskjema i etterkant av kurset

Timeplan
Mandag 9. mars – Miljørettet helsevern
09.00 – 09.30

Velkomst, presentasjon av kurset og deltakerne

Kursledelsen


09.30 – 10.15

Faglig grunnlag, prinsipper og risikovurdering i miljørettet helsevern

Toril Attramadal og Hubert Dirven, Folkehelseinstituttet

 
10.15 – 11.45
Gruppearbeid og pause med kaffe

 
11.45 – 12.15
Lovverk, veiledere, organisering og bistand i miljørettet helsevern

Mari Johnsrud Lindbekk, Helsedirektoratet

 
12.15 – 13.00
Lunsj

 
13.00 – 13.30
Strålevern, sikkerhet og miljømedisin

Terje Christensen, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

 
13.30 – 14.15
Aktuell utfordring i miljørettet helsevern: støy

Norun Hjertager Krog, Folkehelseinstituttet

 
14.15 – 16.15
Gruppearbeid og pause med kaffe

 
16.15 – 17.00
Aktuell utfordring i miljørettet helsevern: inneklima

Johan Øvrevik, Folkehelseinstituttet

 
17.00 – 18.00
Kommunelegen og miljørettet helsevern

Frantz Leonard Nilsen, Bærum kommune

 
Tirsdag 10. mars - Smittevern
 

08.30 – 09.15
Faglig grunnlag, prinsipper og risikovurdering i smittevernet

Preben Aavitsland, Folkehelseinstituttet og Arendal og Froland kommuner

 
09.15 – 11.00
Gruppearbeid og pause med kaffe

 
11.00 – 11.45
Lovverk, veiledere, organisering og faglig bistand i smittevernet

Tone Bruun, Folkehelseinstituttet

 
11.45 – 12.30
Samarbeid mellom FHI, kommunelegen og Mattilsynet i smittevernet

Folkehelseinstituttet

 
12.30 – 13.15
Lunsj

 
13.15 – 14.00
Aktuell utfordring i smittevernet: vaksinasjon

Ellen Furuseth, Folkehelseinstituttet

 
14.00 – 14.45
Aktuell utfordring i smittevernet: antibiotikaresistens

Kirsten Gravningen, Folkehelseinstituttet

 
14.45 – 15.45
Gruppearbeid og pause med kaffe

 
15.45 – 17.00
En kommunal smittevernleges hverdag: planlegging, oversikt, rådgivning og håndtering

Dagfinn Haarr, Kristiansand kommune

 
17.00 – 17.30
Om spesialistutdanningen

Siri Hauge, leder i spesialitetskomiteen for samfunnsmedisin

 
18.30
Kursmiddag
Onsdag 11. mars – Helseberedskap
 

08.30 – 08.50
Overordnet organisering av helseberedskapen i Norge: lovverk, veiledere, planer

Gry Johansen, Helse- og omsorgsdepartementet

 
08.50 – 09.30
Helsedirektoratet og helseberedskapen: koordinering, roller og kriseutvalg

Helsedirektoratet

 
09.30 – 10.00
Folkehelseinstituttet og helseberedskapen: overvåking, faglig bistand og risikovurdering

Toril Attramadal, Folkehelseinstituttet

 
10.00 – 11.00
Gruppearbeid og pause med kaffe
11.00 – 11.15
Atomberedskap

Astrid Liland, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

 
11.15 – 11.55
Organisering av helseberedskapen i en kommune

Einar Braaten, Øvre Eiker kommune

 
11.55 – 12.40
Lunsj

 
12.40 – 13.20
Erfaring fra en kommune: Utbrudd av vannbåren sykdom i Askøy, sommeren 2019

Arild Iversen, Askøy kommune

 
13.20 – 14.00
Erfaring fra en kommune: Ikke avklart

 
14.00 – 16.30
Presentasjon av gruppearbeid (seks grupper med 15+10 minutter hver)

Deltakerne