Norsam-fond

Norsam opprettet et utdanningsfond i 2011. Fondet er hjemlet i foreningens vedtekter, og har til formål å fremme samfunnsmedisinsk fagutvikling og spesialistutdanning.
IMG_0962.JPG

Norsams utdanningsfond kan bidra med økonomisk støtte til samfunnsmedisinsk faguvikling innenfor formålet.

Fra Norsams vedtekter:

§ 11 Utdanningsfond
Årsmøtet kan vedta å avsette deler av foreningens midler i et utdanningsfond. Utdanningsfondet skal brukes til utdanningsformål i spesialistutdanningen i samfunnsmedisin, og skal ikke brukes til ordinær drift av foreningen. Aktuelle formål kan være støtte til lokale kurskomiteer, dekking av underskudd på utdanningskurs, støtte til veiledningsgrupper i samfunnsmedisin eller andre tiltak som kan fremme samfunnsmedisinsk spesialistutdanning. Søknader om støtte behandles av styret. Årsmøtet kan vedta å avvikle utdanningsfondet og tilbakeføre midlene til foreningens hovedkonto.

Hvem kan søke?
Veiledningsgrupper, samfunnsmedisinske fora og nettverk. Søknaden må ha en ansvarlig kontaktperson.

Hva kan det søkes om?
Fondet kan dekke kostnader til møtevirksomhet, studiereiser eller annen faglig fellesaktivitet for grupper av samfunnsmedisinere. Økonomisk støtte utbetales på grunnlag av dokumenterte bilag.

Hva omfattes ikke av fondet?
Individuelle godtgjørelser, honorar og stipend faller utenfor fondets formål.

Søknad og rapportering:
Søknad skjer på e-post til leder av Norsam: tom.sundar@gmail.com
Søknaden må gi en kort beskrivelse av formålet og må inneholde et budsjett/kostnadsoverslag.
Det skal være en enkel rapportering med beskrivelse av aktiviteten og deltakerliste.

Tidligere innvilget støtte fra fondet:
Flere veiledningsgrupper har gjennomført samlinger/studieturer med støtte fra fondet
Møter i lokale samfunnsmedisinske nettverk
Støtte til prosjekt om folkehelsearbeid