Kurs i spesialistutdanningen i samfunnsmedisin

Det er for tiden stor pågang til kurs i samfunnsmedisin. Denne artikkelen orienterer om planer for kurs i tidligere og ny spesialistutdanning
bilde kurs
Kursdeltakere Sem 2018

Det er for tiden stor interesse og mange påmeldinger til samfunnsmedisinkurs. I kursene som har vært annonsert hittil i 2020 har det vært 60-80 påmeldte til hvert kurs. Med 40 kursplasser er det krevende å fordele og prioritere deltakere.

Det store antall påmeldinger skyldes dels en økning i antall leger som er i spesialistutdanning, men er også et uttrykk for usikkerhet (og bekymring?) knyttet til overgang til ny spesialistutdanning. Vi registrerer at mange leger melder seg på flere kurs innenfor samme tidsperiode.

I denne artikkelen gis en oversikt over vanlige spørsmål om kursprogrammet.

Kapasitet i kursutdanningen
Samtlige kurs i spesialistutdanningen (kurs A - kurs I) har vært arrangert på årlig basis siden 2015. Ettersom det ikke er egne definerte LIS-stillinger i samfunnsmedisin, kan ikke antall stillinger kunne brukes til å si noe om antall leger i spesialsering (slik det er i spesialisthelsetjenesten). Vi anser at leger som deltar i veiledningsgruppe eller står på venteliste for veiledningsgruppe gir et godt estimat for leger i spesialisering.

Kapasiteten i kurstilbudet anses som god lagt til grunn et spesialiseringsløp over 4-5 år, med gjennomføring av ca 2-3 kurs i året.

I 2020 blir det arrangert to introduksjonskurs (Kurs A), og det vurderes om det også vil være behov for å øke kapasiteten for andre kurs fra neste år.

I noen tilfeller har enkelte leger ønsket gjennomføre kursprogrammet på (svært) kort tid. Dette kan by på problemer. Leger under spesialisering oppfordres til å starte opp med kurs mens de går i veiledningsgruppe. Vi oppfordrer også veilederne til å følge opp dette.

Fordeling av kursplasser ved flere påmeldte enn plasser
Kurs hvor Norsam er ansvarlig arrangør har et deltakerantall begrenset til 40 kursplasser. Det er så vel praktiske som pedagogiske grunner til dette. TIlsvarende deltakerantall er vanlig for de fleste kurs i legers spesialistutdanning.

Kursplasser fordeles ikke etter påmeldingstidspunkt. Det er således ikke først til mølla som gjelder. Ved påmelding får man en bekreftelse på at påmelding er mottatt. Fordeling og prioritering av kursplasser skjer  etter at frist for påmelding er ute. Følgende prinsipper legges til grunn for fordelingen:

- Deltakere som ikke fikk plass på det aktuelle kurset forrige gang det ble arrangert prioriteres. Norsams kursdatabase har oversikt over dette. 

- Deltakere som forventes å kunne bli ferdig med spesialistutdanningen i løpet av 6-12 måneder gis også prioritet. Dette vil gjelde leger som er ferdig med, eller har kort gjenstående tid i veiledningsgruppe, og som har gjennomført flere kurs.

- Blant de gjenværene forsøker vi å fordele kursplasser ut fra et rimelig rettferdighetsprisipp, med målsetting om at de fleste får delta på minst et kurs i halvåret.

- Ved stor pågang av deltakere har vi dessverre ikke kunne prioritere leger som ennå ikke har startet i veiledningsgruppe.

Overgang til ny spesialistutdanning
Gjeldende kursplan for samfunnsmedisin er fra 2013 og har blitt forlenget flere ganger. Det er startet opp arbeid med å revidere kursplanen med virkning fra 2021. Innholdet i kursene er under revisjon slik at de tilpasses ny struktur og læringsmål. 

Samtlige kurs er knyttet opp mot læringsmål i ny spesialistutdanning, og blir videreført. Kursprogrammet for 2021 foventes å være klart høsten 2020.

Det blir arrangert samfunnsmedisinkurs i årene fremover:

- For leger som følger ny spesialistutdanning vil kursene være en anbefalt læringsaktivitet koblet opp mot læringsmålene i vedlegg til spesialistforskriften

- For leger som følger følger tidligere spesialistregelverk på overgangsordning vil kursene fortsatt være obligatoriske kurs.

Alternativ til obligatoriske kurs
Det er jevlig henvendelser om fritak for enkelte kurs fra leger som har annen relevant videreutdanning. Leger som følger tidligere spesialistutdanning kan søke om å få godkjent alternativ kurs/kompetanse når de søker Helsedirektoratet om spesialistgodkjenning, og må da begrunne og dokumentere dette. For leger som følger ny spesialistutdanning vil det være gjennomføring og godkjening av læringsmålene som er styrende.

Norsk samfunnsmedisinsk forening
Tom Sundar, leder
Henning Mørland, kurskoordinator