Kursplan for samfunnsmedisin 2021

Kursplan for samfunnsmedisin revideres fra 2021 og tilpasses ny spesialistutdanning. Samtidig innføres en ny modell for gjennomføring av kurs med vekt på aktiv deltakelse og medvirkning fra kursdeltakerne.
Konferanserom

Kursplanen beskriver planer for kurs som læringsaktivitet i spesialistutdanningen i samfunnsmedisin. Endringene var planlagt innført fra 2021. Som følge av pandemisituasjonen vil endringer i kursgjennomføring bli innført for noen kurs allerede fra høsten 2020.

Ny spesialistutdanning og ny spesialitetsstruktur, fra 1.3.2019

Spesialistutdanning og spesialistgodkjenning er basert på gjennomføring og godkjenning av læringsmål. Kurs er en anbefalt læringsaktivitet. Læringsmål oppnås ikke alene ved gjennomføring av kurs. Hovedgrunnlaget er erfaring fra praksis under supervisjon. Strukturert veiledning, individuelt og i gruppe, nett- og litteraturstudier utgjør andre viktige læringsaktiviteter.

Alle de tidligere obligatoriske kursene er koblet til læringsmål i utdanningsplanen som er godkjent av Helsedirektoratet. For noen læringsmål er flere kurs relevante. Dersom legen ikke følger anbefalt læringsplan må det dokumenteres at læringsmål er oppnådd gjennom andre kurs eller kompetansetiltak.

Denne oversikten viser kobling mellom læringsmål og kurs:
Samfunnsmedisinkurs og læringsmål.pdf

En viktig endring i ny spesialistutdanning er at antall kurstimer ikke er angitt i spesialistforskriften eller andre styrende dokumenter. I dialog med Helsedirektoratet er det bekreftet at det er læringsmålene som er koblet til det enkelte kurs som er det sentrale prinsipp. Som fagansvarlig instans og kursarrangør har Norsam handlingsfrihet med hensyn til antall kurstimer, læringsformer mv. Helsedirektoratet anbefaler læringsformer som fremmer egenaktivitet.

Ny gjennomføringsmodell - Samfunnsmedisinkurs i spesialistutdanningen fra 2021:

Som hovedprinsipp gjennomføres samtlige kurs som et to dagers arbeidsseminar eller workshop. Hvert kurs inneholder også forberedende arbeid i form av nettkurs og/eller skriftlig innleveringsoppgave.
- Innholdet  i kursene revideres og tilpasset læringsmålene.
- Antall deltakere pr workshop begrenses til 25.
- Alle kurs arrangeres både vår og høst (samlet utdanningskapasitet 50 pr kurs og år)
- Flere kurs kan med fordel arrangeres som parallelle sesjoner i en kurssamling.

Modellen medfører økt egenaktivitet, så vel forberedelser som under workshop. Økt fleksibilitet for deltakerne ettersom mer egenaktivitet skjer i foraknt av kurset. Det legges videre opp til mer egenaktivitet under kurssamlingen gjennom kasuistikkbasert læring og diskusjoner i grupper eller plenum. Det anses dokumentert at læringsutbytte øker med økende egenaktivitet. Mindre kursgrupper fremmer aktiv deltakelse og læring

Fordeler: Kursdeltakerne får mindre fravær fra jobb og familie. Forenklet gjennomføring av arrangement, logistikk og påmelding og lavere kursavgift. Synergieffekter med informasjon, fellesforelesning og sosialt program/nettverk på tvers av parallelle kurssamlinger.

Henvisninger til styrende dokumenter (lenker oppdateres):
- Læringsmål for spesialiteten samfunnsmedisin fra 1.3.2019 (Hdir)
- Anbefalt utdanningsplan i samfunnsmedisin og for felles kompetansemål (FKM) i ASA-spesialitetene fra 1.3.2019 (Hdir)
- Temahefte for samfunnsmedisin i ny spesialistutdanning
- Spesialistforskriften med kommentarer, rundskriv I-2/2019 (HOD)

For leger som følger spesialistutdanning etter tidligere regelverk:

Omfanget av forberedende arbeid og kurstimer på kurssamling tilpasses slik at timekravet i tidligere spesialistregelverk oppfylles.

Obligatoriske kurs, 9 kurs med til sammen 330 kurstimer
A. Introduksjonskurs i samfunnsmedisin (25t)
B. Miljørettet helsevern, smittevern, helsemessig beredskap, planarbeid (30t)
C. Forebyggende medisin, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid (30t)
D. Kvalitetsarbeid og tilsyn (30t)
E. Helserett og saksbehandling (45t)
F. Administrasjon og ledelse for samfunnsmedisinere (45t)
G. Kommunikasjon og formidling - rådgivning og samhandling (45t)
H. Metodekunnskap og kunnskapshåndtering (50t)
I. Global helse (30t)