Norsk selskap for hematologi

Aktuelt

Overlegestillinger ved OUS-RH

15. november 2020
Overlege Avdeling for blodsykdommer, Kreftklinikken Oslo Universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner. Sykehuset er landets største med over 20 000 ansatte og har et budsjett på 22 milliarder kroner. Oslo universitetssykehus står for størstedelen av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge. Avdeling for blodsykdommer tilhører Kreftklinikken som har bred og omfattende klinisk aktivitet. Klinikken har også omfattende forskningsaktivitet, bl.a. ved tre forskningsinstitutter. Avdelingen ivaretar både lands-, region-, område- og lokalsykehusoppgaver. Allogen stamcelletransplantasjon og diagnostikk og operativ behandling av pasienter med alvorlig blødersykdom er henholdsvis flerregional behandlingstjeneste og nasjonal behandlingstjeneste. Behandling av maligne blodsykdommer og benmargssvikt av andre årsaker utgjør hovedtyngden av avdelingens regionale oppgaver. Avdelingens hovedlokasjon er ved Rikshospitalet med sengepost (30 senger) og poliklinikk med dagbehandlingsenhet, hvor hovedtyngden av oppgavene er knyttet til nasjonale og flere-regionale behandlingstjenester og kliniske studier. Avdelingen har også ansvaret for lokalsykehuspasienter på Ullevål sykehus (Ullevål sektor) med poliklinikk og dagbehandlingsenhet med egen vaktordning på dagtid. Oslo myelomatosesenter som utelukkende driver klinisk forskning er også lokalisert på Ullevål sykehus. Avdelingen har 19 overleger (18,2 årsverk) inkludert lederstillinger og 8 LIS-stillinger. Det er høy forskningsaktivitet ved avdelingen, og for tiden er det 11 PhD-kandidater og 5 PostDoc’er tilknyttet avdelingen. Avdelingen har et nært samarbeid med Avdeling for kreftbehandling og spesielt Seksjon for lymfom og indremedisin. Seksjon for lymfom og indremedisin er en av ni kliniske seksjoner ved AKB, Radiumhospitalet. Seksjonen har det regionale ansvaret for behandling av lymfomer. I tillegg har seksjonen lokalansvar for definerte bydeler i Oslo. Seksjonen har en sengepost med 24 senger sammen med sarkomseksjonen, utstrakt poliklinisk virksomhet og en dagenhet hovedsakelig for utredning av nye pasienter. Seksjonen har 6.5 overlegeårsverk, en infeksjonsmedisiner med indremedisinsk tilsyn og med spesielt ansvar for infeksjonssykdommer og en hematolog på «utlån» fra Avdeling for blodsykdommer. Det er en høy forskningsaktivitet ved seksjonen som omfatter kliniske studier og translasjonsforskning i samarbeid med Institutt for kreftforskning. Vi søker nå to spesialister i blodsykdommer med erfaring med avdelingens arbeidsoppgaver og som er selvstendig, ryddig, pålitelig og arbeidsom. Stillingene er primært kliniske stillinger, men avdelingen legger til rette for at klinisk arbeid kan kombineres med forskning. Søkeren skal inneha norsk godkjent spesialitet i hematologi, ha interesse for og erfaring med og kunnskap om akutte og kroniske leukemier, myelodysplastiske syndromer og dessuten erfaring i behandling av pasienter som gjennomgår autolog og allogen stamcelletransplantasjon. En av stillingene vil bli tillagt et spesielt ansvar for avdelingens program for akutt myelogen leukemi, mens den andre vil bli tillagt et spesielt ansvar for avdelingens kvalitetsregistre. Vi forutsetter at de som tilsettes er interessert i å drive egen forskningsaktivitet i tråd med avdelingens forskningsstrategi. Det legges derfor til grunn at den som tilsettes er PhD eller har tilsvarende forskningskompetanse. Søknadsfrist: 10.12.20 Kontaktperson: Avdelingsleder Geir E. Tjønnfjord, tlf.: 23070713/91550470 eller gtjonnf@ous-hf.no Kun søknader sendt elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert.

Hematologiske kimbanemutasjoner

21. oktober 2020
Nordisk program for utredning og behandling av myeloide neoplasier som skyldes nedarvede genfeil finnes nå på nettsiden. Sjekk rubrikken "Handlingsprogram" - Nordic guidelines Germline predisposition to myeloid neoplasms.

REMNANT-studien

30. september 2020
Minimal restsykdom (MRD) har blitt et vanlig mål ved flere hematologiske maligniteter, også ved myelomatose. Foreløpig er dette et mål som benyttes kun i kliniske studier, og disse viser at hvis man oppnår MRD negativitet har man bedre prognose enn i motsatt fall. Det finnes flere former for MRD måling ved myelomatose, inklusive flowcytometri, sekvensering, PET-CT og massespektrometri. Hvilken metode som er best er ikke avklart. Et annet moment som er ikke er avklart er hva man skal bruke MRD målingene til ved myelomatose. Dette skal adresseres i den norske REMNANT-studien hvor vi skal undersøke om det lønner seg å starte relapsbehandling ved MRD relaps eller ved biokjemisk relaps basert på M-komponent. I den forbindelse har Schjesvold og kolleger i Oslo laget en oversiktsartikkel om MRD i myelomatose og en beskrivelse av REMNANT-studien.

Azacitidine + venetoklaks ved AML

09. september 2020
AML hos pasienter som ikke tåler intensiv kjemoterapi eller allogen stamcelle-transplantasjon har kort forventet levetid. Standard 1. linje behandling har vært azacitidine eller decitabine. Denne randomiserte studien undersøkte azacitidine mot azacitidine + venetoclax. Resultatene viser at tillegg av azacitidine økte median overlevelse fra 9.6 til 14.7 måneder. Det virker sannsynlig at azacitidine + venetoclax vil bli den nye standardbehandlingen i 1. linje for denne pasientgruppen.

Antikoagulasjon ved antifosfolipidsyndrom

09. september 2020
Ukens artikkel er guidelines om bruk av DOAC ved antifosfolipid syndrom

Uke 35 - Sorafenib vedlikehold etter allo-HSCT

26. august 2020
20 % av AML pasienter har FLT3-ITD mutasjoner som forårsaker en konstitutivt aktiv tyroksinkinase. Pasienter med FLT3-ITD har spesielt høy risiko for tilbakefall og død, selv om de gjennomgår allogen benmargstransplantasjon. Flere tyrosinkinasehemmere har vært forsøkt ved AML. I SORMAIN studien har man undersøkt effekten av Sorafenib sammenlignet med placebo som vedlikeholdsbehandling etter allo og man finner en hazard ratio for død eller tilbakefall i Sorafenib gruppen vs palcebogruppe på 0,39, og 2 års RFS sannsynlighet var 53,3 % med placebo og 85,0 % med Sorafenib. Sorafenib vedlikehold ser derfor ut til å gi en overlevelsesgevinst når det er gitt som vedlikeholdsbehandling etter allotransplantasjon.

Hematologisk Vintemøte, 5-6 Oktober, Thon Hotel Storo

13. august 2020
Det blir et variert og faglig spennende program. I år er det overordnede temaet, persontilpasset medisin. Styret i Norsk Selskap for Hematologi og programkomitéen ønsker alle hjertelig velkommen!

Mastocytose - svenske nasjonale retningslinjer

23. juli 2020
Svenske nasjonale retningslinjer for mastocytose er nå tilgjengelige på nettsiden! Sjekk handlingsprogramrubrikken.

Rivaroxaban i påvente av DVT-diagnostikk

04. juli 2020
Guidelines suggest using empiric low-molecular-weight heparin if the diagnostic workup of deep vein thrombosis (DVT) is expected to be delayed. The role of direct oral anticoagulants for deferred compression ultrasound imaging (CUS) in patients with suspected DVT remains unexplored. The main objective of the study was to assess the safety of deferring CUS with therapeutic doses of rivaroxaban.

Side 1 av 20