Norsk selskap for hematologi

Aktuelt

Immunrespons ved SARS, MERS og COVID-19

15. mars 2020
Ukens artikkel er om en oversiktsartikkel om immunrespons ved SARS, MERS og COVID-19.

Uke 10: IV jern

08. mars 2020
Jern3+-isomaltosid (Monofer(R)) og Jern3+-karboksymaltose (Ferrinject(R)) brukes i norsk spesialisthelsetjeneste til pasienter med behov for jern med intoleranse eller manglende respons på peroralt jern. Det har vært kjent en stund at Monofer gir mindre grad av hypofosfatemi enn Ferrinject. Disse to sampubliserte randomiserte studiene bekrefter dette. Av pasienter som fikk Monofer fikk 7,9 % hypofosfatemi, mens 75 % fikk det i Ferrinject armen. Hypofosfatemi var i studien definert som <0,65 mmol/L, svarende til en moderat eller alvorlig hypofosfatemi. Mekanismen er muligens en akutt økning i fibroblast vekstfaktor 23 etter administrering av Ferrinject som igjen fører til økt fosfatutskillelse i urinen og redusert 1,25-dihydroxyvitamin D og ionisert kalsium som igjen fremmer en sekundær hypoparathyroidisme som opprettholder hypofosfatemien. Den kliniske betydningen av disse studiene er usikker, da fosfat vil stige igjen. Men ved uspesifikke symptomer eller ved behov for gjentatte jerninfusjoner bør man vurdere å kontrollere fosfatverdi i serum.

Uke 8: Behandling av eldre med AML

23. februar 2020
Hva skal vi behandle eldre med AML med? Skal de ha hypometylerende behandling eller intensiv kjemoterapi? Dette finnes det ikke klare svar på. I denne retrospektive studien fra USA gir hyopmetylerende behandling bedre overlevelse enn intensiv kjemoterapi. En svakhet ved slike studier er såkalt "indication bias" som vil si at den behandlende legen velger behandling man tror er best til den enkelte pasient, noe som gjør det vanskeligere å sammenlikne behandlingene, men i mangel av randomiserte intervensjonsstudier er likevel disse dataene nyttige.

Karolinska Hematology Seminar

05. februar 2020
The Karolinska Hematology Seminar is organized for the eighteenth time. The seminar is a two-day meeting with the aim of offering State of the Art lectures by internationally leading experts in selected hematological areas. Welcome!

NY DATO: Nordisk KLL møte i Oslo 10.-11. november 2020

30. januar 2020
Velkommen til nordisk KLL møte! Møtet er flyttet fra april til november og finner sted på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo. https://ccnorway.eventsair.com/2020nordic-cll/

Oppdatert handlingsprogram for maligne blodsykdommer

21. januar 2020
Foreløpig versjon av handlingsprogrammet foreligger nå, med helt nye kapitler om amyloidose, MDS/KMML og myelomatose.

Uke 2: Gammopati-assosiert PNP

20. januar 2020
I denne artikkelen fra 2017 får vi en oversikt over epidemiologi, etiologi, klassifikasjon og behandling av monoklonal gammopati-assosiert perifer neuropati.

UKE 51: Ukas artikkel, oversikt over autoimmum hemolytisk anemi

20. desember 2019
Ukas artikkel er en oversikt over anbefalinger vedr. AIHA, fra det første internasjonale konsensus møtet.

Nordic Platelet Symposium

06. desember 2019
Det 2. nordiske trombocytt symposium arrangeres i København 20.-21.03.20. Påmelding skjer ved lenken nedenfor. Koordinator: Mimi Kjaersgaard, København, mimi.kjaersgaard@regionh.dk

Side 1 av 19