Norsk selskap for hematologi

2019

Uke 29: ALL og Tx ved CR1

Ukens artikkel er en retrospektiv registerbasert studie som har sett på 1234 ALL pas. > 18 år som ble transplantert i CR1. Resultatene for de som ble transplantert med MUD (10/10), MMUD (9/10) og Haplo-id giver er sammenliknbare.
23. august 2019